POL-LITH NOBILITY

Projekt szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • 243 members

About us

e-mail do Administratorów  Projektu POL-LITH Nobility


Projekt jest otwarty dla potomków szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Project is open for descendants of Nobility of Polish–Lithuanian Commonwealth


Projekt Polish-Lithuanian Nobility DNA objęty został patronatem Związku Szlachty Polskiej (uchwała ZG nr 18/2017 z 7.XI.2017 r.)
The Polish-Lithuanian Nobility DNA Project is covered by the patronage of the Polish Nobility Association (Resolution No. 18/2017 of the Main Board from Nov. 7, 2017)


Część genealogii uczestników Projektu jest publikowana w Bazie genealogicznej (Herbarzu) Związku Szlachty Polskiej
Some of such genealogies are published in the genealogical database of the Association of Polish Nobility

Kandydat do Projektu musi udowodnić, że jego przodkowie w prostej linii ojczystej (dla rezultatów Y-DNA) lub macierzystej (dla rezultatów mtDNA)
zamieszkiwali w XVIII wieku na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów i należeli do warstwy szlacheckiej społeczeństwa.
Wymóg ten jako spełniony nie dotyczy członków Związku Szlachty Polskiej
Candidate have to prove that his ancestors in straight paternal (for Y-DNA results) or maternal line (for mtDNA results)
have lived in XVIII century territory of
Polish–Lithuanian Commonwealth and have belonged to noble social layer.
This requirement does not apply to members of
the Polish Nobility Association

Podziękowania: Niektóre próbki w tym Projekcie pierwotnie testowane były w projektach POL-Nobility i Lihuanian Nobility lub w:
Acknowledgements: Some kits in this Project were primary tested in POL-Nobility or Lihuanian Nobility Projects or in:
Central-European Nobility Project, Rurikid Dynasty DNA Project, Russian Nobility DNA Project,  Masovian Nobility Y-DNA & mtDNA Project, Plewako Y-DNA Project, LAPINSKI family Y-DNA Project, Sakowicz family Y-DNA project and others