POL-LITH NOBILITY

Projekt szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów
  • 243 members

About us

Projekt otwarty dla potomków szlachty obu części Rzeczpospolitej: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w linii prostej męskiej (Y-DNA) jak również w linii żeńskiej (mtDNA). Linie mieszane w tym Projekcie nie są uwzględniane Project is open for descendants of Nobility (Szlachta) of Polish–Lithuanian Commonwealth in a straight father line as well as in straight female line (mtDNA). Mixed mixed lines are not included in this Project.