Central-European Nob

Projekt potomków elity politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 82 members

About us

NOBILITY of Central-Europe - Projekt potomków szlachty i arystokracji byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i krajów sąsiednich.
NOBILITY of Central-Europe - Project of descendants of the nobility of the former Polish-Lithuanian Commonwealth and neighbouring countries 


Europa Środkowa na początku XVI wieku z zaznaczonymi państwami pod rzędami dynastii Jagiellonów
Central Europe at the beginning of the 16th century with marked countries  under the rule of the Jagiellon dynasty


Projekt Central European Nobility objęty został patronatem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego
The
Central European Nobility Project is covered by the patronage of Descendants of the Great Sejm Association

Jeśli jesteś potomkiem osób z bazy genealogicznej Sejmu Wielkiego http://www.sejm-wielki.pl/ to zapraszam do tego Projektu. Swoją genealogię możesz pokazać również w bazie genealogicznej Roglo http://roglo.eu/roglo? Jeśli widzisz swoich przodków w Roglo to możesz się zwrócić do administratora tego Projektu - wizarda Roglo - o uzupełnienie swojej danych przodków i siebie w tej bazie genealogicznej. Potrzebujemy w Projekcie osób o zweryfikowanej genealogii, bowiem chcemy w szczególności badać pokrewieństwa genetyczne we wszystkich liniach genealogicznych (badania Family Finder chromosomów autosomalnych) pośród potomków elit szlacheckich czyli tzw. poszerzonej rodzinie, opisanej ostatnio w książce socjologicznej "Totem inteligencki - Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej" Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego http://iss.uw.edu.pl/totem-inteligencki-arystokracja-szlachta-i-ziemianstwo-w-polskiej-przestrzeni-spolecznej/

W tym względzie projekt NOBILITY of Central-Europe różni się od podobnego projektu POL-LITH Nobility 
nastawionego na badanie głębokich pokrewieństw w liniach ojczystej (Y-DNA) i macierzystej (mt-DNA),
wśród potomków szlachty, ale tylko z terenu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
If you are a descendant of persons from the genealogical database of the Sejm Wielki http://www.sejm-wielki.pl/en.php or http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=en , we invite you to this Project. You can also show your genealogy in the Roglo genealogy database http://roglo.eu/roglo? If you can see your ancestors in Roglo, you can ask the administrator of this Project - Roglo wizard - to fill in your ancestors' data and yourself in this genealogical database. We need people with verified genealogy in the Project, because we want to investigate genetic relationships in all genealogy lines (Family Finder studies of autosomal chromosomes) among the descendants of the noble elite or so-called extended family, described recently in the sociological book "The Intelligentsias Totem - Aristocracy, nobility and landed aristocracy in the Polish social space" by Rafał Smoczyński and Tomasz Zarycki (on Polish language)

In this aspect, the NOBILITY of Central-Europe project differs from a similar project: POL-LITH Nobility  which focusing on studying deep relationships in paternal (Y-DNA) and maternal (mt-DNA) lines, and only among the descendants of the nobility of the Polish-Lithuanian Commonwealth.