The FTDNA Holiday Sale is Back!!! Visit our Products page for discounted sale prices, then log into your account to view your Mystery Reward Coupon - our gift to you!

Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako

About us

Ród Plewako/Plevako/Plewaka rozprzestrzenił się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji i Kazachstanie (a w XX wieku - na całym świecie). Protoplasta rodu to Jarosław (Jarosz) Plewako (Plewaka), notowany wraz z synem Stanisławem (Stanko) w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego, którego wnuk Mikołaj notowany był w 1567 r. podczas kolejnego Popisu Wojska Litewskiego  a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych. Prawnuk Mikołaja Stanisławowicza Plewaki - Paweł żył w połowie XVII wieku i jest Najbliższym  Wspólnym Przodkiem (MRCA) dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako, które utrzymały się do naszych czasów.

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia (j.w.)

Plewako clan uses coat of arms Pogonia


Plewako/Plevako/Plewaka clan spread widely since a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Belarus&Lithuania, Poland (over 100 living person) Ukraine (about 1000 living person), Russia and Kazakhstan (and in XX century - in all world) starting from Jaroslaw (Jarosz) Plewako, which was with son Stanislaw (Stanko) has been noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. His descendant Pawel Plewako has lived in the middle of XVII century and is MRCA of two lines Plewako noble family, which persist to this day.