Family Finder - only $99 - as seen on ABC News' 20/20!

Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako

About us

Ród Plewako/Plevako/Plewaka rozprzestrzenił się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji i Kazachstanie (a w XX wieku - na całym świecie). Protoplasta rodu to Jarosław (Jarosz) Plewako (Plewaka), notowany wraz z synem Stanisławem (Stanko) w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego, którego wnuk Mikołaj notowany był w 1567 r. podczas kolejnego Popisu Wojska Litewskiego  a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych. Prawnuk Mikołaja Stanisławowicza Plewaki - Paweł żył w połowie XVII wieku i jest Najbliższym  Wspólnym Przodkiem (MRCA) dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako, które utrzymały się do naszych czasów.

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia
(na zdjęciu zachowany sygnet z końca XIX wieku)

Plewako clan uses coat of arms Pogonia

on the photo a preserved signet from the late nineteenth century

Plewako/Plevako/Plewaka clan spread widely since a 500 years in area of Grand Duchy of Lithuania: Belarus&Lithuania, Poland (over 100 living person) Ukraine (about 1000 living person), Russia and Kazakhstan (and in XX century - in all world) starting from Jaroslaw (Jarosz) Plewako, which was with son Stanislaw (Stanko) has been noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. His descendant Pawel Plewako has lived in the middle of XVII century and is MRCA of two lines Plewako noble family, which persist to this day.Plewako Clan Society has took part of WTY (Walking Through Y Chromosome, 2009), #131251 of Stanislaw-Jan Plewako.
 As result WTY in 
#131251 Y-DNA sample has been discovered L621 mutation, characteristic for  Dinarics (South, North) and Disles.

Plewako Clan Society continues research and took part in BigY Program (2014),
#131251 of Stanislaw-Jan Plewako and
#
156366 of Damian Plewako

We has established genetic tree of Plewako clan starting of Paweł Plewako born ca 1616 died ca 1680 - father of sons who begins two lines of clan presented in Genealogical Proof in 7 December 1800 in Wilno, and existing both in XXI century. In our Genetic Proof I2a2 haplogroup has been confirmed for Nearest Common Ancestor: Paweł Plewako (~1616~1680) and sequence of changes in main line was discovered. The territory of I2a2 intensive presence fit to territory Epi Gravettian Culture 20.000 years ago (magenta colour), please reefer to Wikipedia


At the post-roman period I2a population in middle Europe was limited to some tribes, which use probably Slavic language at this time,
Венеды (Vistula Veneti), marked by light brown south and around mud of Polessye (especially Drevlyans and Dregovichs):

last modification of content: 2014-11-27