Save on Y-DNA and Family Finder During Our Father's Day Sale! Now through June 17th.

Plewako

Projekt identyfikacji genetycznej rodu Plewako
  • 33 members

About us

Nazwisko Plewako/Plewaka notowane od 2 połowy XVI wieku rozprzestrzeniło się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie, a po II wojnie światowej - na całym świecie. Badania w ramach Projektu Plewako Y-DNA scharakteryzowały dotąd 6 rodów Y-DNA, w tym szczegółowo scharakteryzowany genetycznie szlachecki ród potomków Jarosława (lub Jarosza) Plewaki. Jarosz notowany był wraz z synem Stanisławem (Stanko lub Staszko) w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego.  Mikołaj Stanisławowicz Plewaka, wnuk Jarosława, notowany był podczas kolejnego wielkiego Popisu Wojska Litewskiego w 1567 r., a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych i jeszcze w 1606 r. przy sprzedaży dziedzicznego majątku Krzywicz Małych. Paweł, praprawnuk Jarosława żył w połowie XVII wieku i jest Najbliższym Wspólnym Przodkiem (MRCA) dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako I-PLE01 Y-DNA, które utrzymały się po dziś dzień.

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia
(na zdjęciu zachowany sygnet z końca XIX wieku)

Plewako clan uses coat of arms Pogonia

on the photo a preserved signet from the late nineteenth century

 
The surname Plewako/Plewaka recorded from the second half of the 16th century spread widely over 500 years in the area of the Grand Duchy of Lithuania (Belarus & Lithuania), Poland (over 100 living persons), Ukraine (about 1000 living persons), Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and after World War II - all over the world. Study in the Plewako Y-DNA Project have characterized  so far the 6 strains Plewako Y-DNA, including the extensively characterized genetically a noble strain of the descendants of Jaroslaw Plewaka. Jaroslaw (Jarosz) with son Stanislaw (Stanko or Staszko) has been noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. Mikolaj Stanisławowicz Plewaka, grandson of Jaroslaw, was noted during the next great mobilization of armed forces of Grand Duchy of Lithuania at 1567 year, and in 1582 he was listed as a witness in Minsk's court records, and still in 1606, when he selling his hereditary property Krzywicze Małe. Pawel, a great-great-grandson of Jaroslaw lived in the middle of the XVII century and is Most Recent Common Ancestor (MRCA) of the two lines of the noble I-PLE01 Y-DNA Plewako family, which persist to this day.

PLEWAKO Y-DNA Project działa pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako poprzez które jest finansowany
PLEWAKO Y-DNA Project operates under the patronage of Plewako Clan Society through which is financed