Save on Y-DNA and Family Finder During Our Father's Day Sale! Now through June 17th.

Polish

Descendants of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Kingdom of Poland
  • 9914 members

About us

(Polskie przetłumaczenie znajduje się poniżej.)

Besides the genealogical goal of verifying and extending family trees, this project hopes eventually to resolve some issues relating to the Rzeczpospolita's history and genetic composition. For example:

- Was R1a1 the primary haplogroup of the Proto-Indo-Europeans, who spread their language family across most of Europe and South Asia? Was R1a1 later the principal haplogroup of the original Slavic and Baltic tribes? And still later, did R1a1 benefit from a specifically West Slavic expansion?

- Did the I2a2 in Eastern European countries originate in the Balkan Peninsula, the lands surrounding the Black Sea, or the mountains of Central Europe? Did I2a2 integrate into the Slavic community before or after the historically recorded 6th-century migration of the Slavs?

- Was R1b1b2 the major haplogroup of the Teutonic Knights lands that were incorporated into Poland-Lithuania in the 15th and 16th centuries? Was R1b1b2 also the most common haplogroup among the ancient Celts who once spread across Central Europe, even minting coins in Kraków, and of the Goths who passed through Poland on their way from the Baltic Sea to the Black Sea?

- Was N the primary haplogroup of the indigenous people along the Baltic coast who later adopted the languages of the arriving Indo-Europeans? Was N also one of the haplogroups of the Lipka Tatars who were invited to settle in Poland-Lithuania at the end of the 14th century after the collapse of the former Mongol Empire?

- Was I1 a major haplogroup among the Varangians who settled, and perhaps ruled, in Ukraine in the 9th century? Was I1 also common in the Pomeranian lands that were eventually incorporated into Poland-Lithuania? Did some Eastern European I1 originate in the Alps, or perhaps the Urals?

- The Jewish community brought haplogroups J, G, and E1b1b1 from the Middle East. But much earlier, did J, G, and E1b1b1 bring the invention of farming to Eastern Europe? Were J and G also the haplogroups of the Alans, a Sarmatian tribe that is said to have ruled southern Poland in the 5th century?

- Does haplogroup Q descend from medieval Khazar noblemen, who converted to Judaism early in the lifetime of their state and then joined the rest of Eastern European Jewish society after Khazaria's fall? Did some Eastern European Q arrive in other migrations from Central Asia?

(Pol.)

Projekt, poza weryfikacją własnych drzew genealogicznych, odnalezienia ewentualnych krewnych lub wspólnych protoplastów rodu, ma na celu odpowiedź na kilka pytań związanych z historią wielonarodowej Rzeczypospolitej:

- Czy R1a1 była największą haplogrupą Pra-Indo-Europejczyków, zasiedlających Europę i Azję Południową? Czy w czasach późniejszych R1a1 stała się główną haplogrupą z której powstały plemiona Słowiańskie i Bałtyjskie? Czy ta sama haplogrupa świadczyła o ekspansji Słowian Zachodnich?

- Czy I2a2 w krajach Europy Wschodniej, wywodzi się z Półwyspu Bałkańskiego, terenów basenu Morza Czarnego czy też terenów górskich Europy Środkowej?

- Czy R1b1b2 była główną haplogrupą rycerstwa Zakonu Krzyżackiego, którego ziemie w Prusach zostały ostatecznie włączone do Rzeczypospolitej? Czy była również haplogrupą starożytnych Celtów, zamieszkujących Europę, w tym południowe ziemie polskie w okolicach Krakowa, bądź też plemion Gotów zamieszkujących czasowo te tereny w czasie swojej wędrówki z ziem nad Morzem Bałtyckim nad Morze Czarne?

- Czy N była główną haplogrupą ludów zamieszkałych, wzdłuż wybrzeża Bałtyku, które z czasem przejęły język napływowych Indo-Europejczyków? Także, czy haplogrupa N była jedną z grup Lipka Tatarów osiedlonych na tych terenach pod koniec XIV w. po upadku mongolskiego państwa Wielkiej Ordy?

- Czy I1 była haplogrupą Waregów, zamieszkujących te tereny i władających państwem Rusi Kijowskiej w IX w? Czy była częsta wśród ludności Pomorza, wchodzącego w skład Rzeczypospolitej? Czy część grupy I1 z Europy Wschodniej pochodziła z Alp czy Uralu?

- Społeczność żydowska przyniosła ze sobą na teren ziem polskich mieszankę haplogrup: J, G oraz E1b1b1 z Bliskiego Wschodu. Czy wcześniejsza ludność należąca do tych haplogrup przyniosła ze sobą do Europy Wschodniej rozwój rolnictwa? Czy haplogrupy J i G były także główną grupą Alanów, szczepu Sarmatów, zamieszkującego Południową Polskę w V w. n.e.?

- Czy ludność z haplogrupą Q to potomkowie wojów Chazarskich, którzy przyjęli Judaizm i przybyli wraz ze społecznością żydowską po upadku ich państwa? Czy część wschonioeuropejskiej ludności z haplogrupy Q przybyła z Azji Centralnej?