Polish

Descendants of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Kingdom of Poland
  • 9916 members

About us

(Polskie przetłumaczenie znajduje się poniżej.)
This project is open to anyone who has a patrilineal line back to the land area that once comprised the Polish-Lithuanian Commonwealth (or Republic) of the 16th-18th centuries, the Rzeczpospolita, as well as the earlier Kingdom of Poland of the 10th-16th centuries. This embraces modern-day Poland, Lithuania, Latvia, Belarus and Ukraine.
Since Poland was occupied by foreign powers throughout the 19th century, its parts were often known by provincial names like Galicia, Silesia, and White Croatia, or by the names of the occupying Russian, Prussian/German, and Austrian-Hungarian empires. Therefore, an ancestor may be Polish for the purposes of this geographic project even if a passenger list, census form, or birth, death or marriage certificate indicates a different country of origin or ethnicity. Contact the administrator at polishdnaproject@gmail.com with any questions.
(Pol.)
Dzień Dobry!
Projekt jest przeznaczony dla każdego potomka w linii męskiej osoby zamieszkującej tereny ziem polskich - to jest należące dawnego Królestwa Polskiego z X-XVI w. oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu XVI-XVIII w. (po Unii Polsko-Litewskiej). Ziemie te odpowiadają terenom dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, Bialorusi i Ukrainy.
W XIX w. okresie zaborów tereny te funkcjonowały pod lokalnymi nazwami jak: Królestwo Galicji, Śląsk, Księstwo Poznańskie, lub zostały włączone bezpośrednio do struktur państw zaborczych Rosji, Prus i Austrii. Dlatego też obowiązuje kryterium geograficzne, mimo iż polscy przodkowie mogli funkcjonować w dokumentach takich jak metryki, spisy, listy pasażerskie jako mieszkańcy Rosji, Prus czy Austrii. W razie pytań proszę o kontakt z administratorem projektu pod adresem e-mail: polishdna@protonmail.com
(Ukr.)
Вітаємо Вас!
До участі в цьому проекті запрошуємо всіх, чиї патрилінійні або матрилінійні предки походять із земель, що раніше становили польсько-литовську державу ХVІ–ХVІІІ століть, відому яко Річ Посполита, а також Польське Королівство Х–ХVІ століть. Ці землі охоплюють територію сучасних Польщі, Литви, Латвії, Білорусі та України.
Через те, що впродовж ХІХ сторіччя Польща була окупована чужоземними державами, окремі її частини фігурували під назвами провінцій на кшталт Галичини, Силезії та Білої Хорватії або під рубриками імперій, до складу яких вони входили: Російської, Німецької й Австро-Угорської. Тому Ваш предок може бути поляком в тому сенсі, який вкладається в це слово у нашому проекті, хай навіть у знайдених Вами документах про нього (список пасажирів, анкета перепису населення, свідоцтва про народження, одруження або смерть) вказана інша країна походження або інша етнічність. Якщо у Вас виникають питання, просимо звертатися до адміністратора проекту: polishdna@protonmail.com