Piast dynasty

 • 130 members

About us

W Komunikacie IChB PAN o zakończeniu zasadniczego etapu realizacji projektu opublikowanym 9.III.2022 czytamy:

Wykazaliśmy, iż wbrew wcześniejszym opiniom, populacje żyjące dwa tysiące lat temu na terenie współczesnej Polski nie były izolowane i zamknięte, lecz otwarte. Obserwowana w ich obrębie zmienność genetyczna była podobna do występującej obecnie w społeczeństwach europejskich. Ludność tworząca te populacje należała do dwóch głównych kultur, starszej lokalnej (przeworskiej) i nowo tworzącej się wielbarskiej. W przypadku tej pierwszej badania genomiczne są niezwykle trudne ze względu na powszechnie praktykowany zwyczaj kremacji zwłok. W przypadku drugiej stwierdziliśmy, iż pierwszy etap jej rozprzestrzeniania się na obszarze Polski związany był z migracją głównie mężczyzn wykazujących podobieństwo genetyczne do ówczesnych mieszkańców półwyspu Jutlandzkiego. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, iż ekspansja kultury wielbarskiej związana była z wędrówkami Gotów. Na podstawie całogenomowych analiz scharakteryzowaliśmy strukturę genetyczną populacji związanej z kulturą wielbarską. Ponieważ jej przedstawiciele mieszali się z ludnością lokalną, pośrednio uzyskaliśmy także informacje na temat struktury genetycznej populacji należących do kultury przeworskiej. Następnie określiliśmy strukturę genetyczną populacji zamieszkującej teren współczesnej Polski w okresie tworzenia się państwa Piastów. Stwierdziliśmy, iż posiada ona większość cech charakterystycznych dla współczesnych zachodnich Słowian. Dodatkowo w obrębie elit obserwowaliśmy obecność komponentów typowych dla Europy zachodniej. Porównanie DNA osobników z grup R i WS [R reprezentujące okres rzymski, I-IV wiek n.e., ... oraz WS reprezentujące okres wczesnego średniowiecza, X-XII wiek n.e.] pozwoliło zweryfikować wcześniejsze hipotezy dotyczące pochodzenia Słowian. Praca opisująca to zagadnienie została już wysłana do druku.


Witam w Projekcie Pana Andrzeja Krzyżanowskiego, członka SPSW, potomka Dynastii Piastów po swojej matce Róży Krzyżanowskiej, proszę sprawdzić np jej pokrewieństwo do króla Bolesława I Chrobrego
Welcome to the Project of Mr. Andrzej Krzyżanowski Esq, a member of the SPSW, a descendant of the Piast Dynasty after his mother Róża Krzyżanowska, please check, for example, her relationship to King Bolesław I Chrobry (the Brave)

Kolejna próbka potomka Dynastii Piastów - pana Wojciecha Sołtana, zm. członka SPSW.
The next sample of Piast Dynasty descendant - Mr Wojciech Sołtan from SPSW

Witamy w Projekcie Łukasza Mellerowicza, przez ojca Wacława
Mellerowicza potomka Bolesława I Chrobrego


W Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2021 r. w sali im. Joachima Lelewela w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk przy Rynku Starego Miasta odbyła się międzynarodowa konferencja:
Składała się ona z następujących paneli:
 1. Korzenie Gedymina. Genealogia Rodu. Rodziny wywodzące się od Gedyminowiczów
 2. Badania genealogiczne a badania genetyczne - czy genetyka może zweryfikować genealogię?
 3. Gedyminowicze jako Ród rządzący: sukcesy, porażki, konflikty między członkami Rodu
 4. Relacje Gedyminowiczów z Moskwą, Ordą, Zakonami, Mazowszem i Polską
 5. Miscellanea
 6. Unia Wileńsko-Radomska na tle unii polsko-litewskich w kontekście sporów, porozumień i polityki poszczególnych członków Rodu Giedyminowiczów (debata panelowa)
 7. Podsumowanie konferencji i sugestie kierunku pogłębienia badań wybranych obszarów tematycznych (Dyskusja panelowa)
Oczywiście najbardziej interesującym dla naszego projektu był 2 panel moderowany przez dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego, administratora Piast Dynasty Project, pt. Badania genealogiczne a badania genetyczne - czy genetyka może zweryfikować genealogię?
W jego przebiegu zaprezentowano następujące referaty:
 • dr. hab. Michał Milewski, Geneza Bałtów w świetle wyników badań genetycznych
 • dr inż. Andrzej Bajor, Badania STR Gedyminowiczów
 • dr Vladymir Volkov, Badania SNP Gedyminowiczów
 • mgr Stanisław J. Plewako (administrator Piast Dynasty Project), Identyfikacja pre-Gedyminowiczów pośród subkładu L551
 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz, W poszukiwaniu genomu Piastów
Profesor Figlerowicz omówił wyniki obszernych badań „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych" prowadzonych pod jego kierunkiem w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wówczas jeszcze nie publikowanych. Nie zdradził jednak - przed publikacją - rezultatów badań Dynastii Piastów

Komunikat IChB PAN o zakończeniu zasadniczego etapu realizacji projektu opublikowany 9 marca 2022 r. informuje:

W pierwszym etapie badań nad pochodzeniem Piastów zweryfikowaliśmy dotychczasową wiedzę na temat ponad 350 opisanych w literaturze pochówków piastowskich. Okazało się, iż w większości z nich nie spoczywają już żadne szczątki lub są one wymieszane z innymi. Zidentyfikowaliśmy 16 osobników płci męskiej, co do których możemy z dużą pewnością stwierdzić, że są przedstawicielami dynastii piastowskiej. Dla każdego z nich określiliśmy haplogrupę chromosomu Y oraz szereg innych markerów genetycznych. Na tej podstawie ustaliliśmy ich relacje genetyczne z populacją lokalną oraz sąsiednimi. W przypadku jednego z Piastów udało się także zrekonstruować wygląd twarzy na podstawie zachowanej czaszki. Szczegółowe wyniki badań zostaną wkrótce opublikowane.