Piast dynasty

  • 130 members

About us

Celem Projektu Dynastia Piastów jest identyfikacja i analiza markerów DNA współczesnych potomków różnych gałęzi Piastów, pierwszej polskiej dynastii królewskiej.
Projekt stawia sobie za cel:

  1. zidentyfikowanie męskich potomków Dynastii Piastów lub ich najbliższych krewnych w linii męskiej i analiza markerów Y-DNA, w celu ustalenia pełnego haplotypu Y-DNA pierwszych przedstawicieli tej dynastii i dalszego różnicowania się poszczególnych gałęzi tego królewskiego rodu. Podobne ustalenia przeprowadzono dla znanych współcześnie potomków dynastii Giedyminowiczów i Rurykowiczów. Trudność w przypadku dynastii Piastów polega na braku znanych męskich potomków tej dynastii i należy czekać na opublikowanie wyników badań aDNA (ancient DNA = starożytny DNA) członków dynastii Piastów.

  2. porównanie DNA autosomalnego dowodnych potomków Dynastii Piastów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to analiza bardzo dalekich potomków tej dynastii, ale być może porównanie ich DNA pozwoli na wyodrębnienie segmentów wspólnych, dziedziczonych przez dziesiątki pokoleń. Jest częstym zjawiskiem, że jakieś segmenty dziedziczone z odległych pokoleń wyglądają w Family Finder jakby pokrewieństwo było znacznie świeższej daty. Zatem jest szansa na wyodrębnienie takich segmentów pochodzących aż od tej dynastii. Badanie te muszą opierać się na zweryfikowanym dokumentarnie pokrewieństwie do osób należących do dynastii Piastów. Jeśli zdarzą się osoby mające linię mtDNA prowadzącą do osób z tej dynastii - będzie to dodatkowe potwierdzenie genealogii opartej na dokumentach.

    Zgodnie z tym co podano w dziale Background, wartościowe będzie zgromadzenie w Projekcie osób o wykazanym pochodzeniu od członków Dynastii Piastów, korzystając z francuskiej, ale wielojęzycznej, bazy genealogicznej ROGLO (liczącej ponad 9 milionów fiszek osobowych) i ewentualnie uzupełniająco - z innych baz genealogicznych o uznanej wartości, np. sejm-wielki.pl (liczącej ponad 1,7 miliona fiszek osobowych, ale tylko otwartej od XVIII wieku do czasów współczesnych. Zapraszamy do poszukiwania linii łączących z Piastami, dla przykładu linie łączące założyciela Dynastii Piastów księcia Mieszka I z Administratorem tego Projektu

translation

The aim of the Piast Dynasty Project is to identify and analyze DNA markers of contemporary descendants of various branches of the Piasts, the first Polish royal dynasty.
The project aims to:

  1. identification of male descendants of the Piast Dynasty or their closest male relatives and analysis of Y-DNA markers in order to establish the full Y-DNA haplotype of the first representatives of this dynasty and further differentiation of individual branches of this royal family. Similar findings were made for the well-known descendants of the Giedyminowicz and Rurykowicz dynasties. The difficulty in the case of the Piast dynasty is the lack of known male descendants of this dynasty and the publication of the results of aDNA (=ancient DNA) of the members of the Piast dynasty should be awaited.

  2. comparison of autosomal DNA of reliable descendants of the Piast Dynasty. We are aware that this is an analysis of very distant descendants of this dynasty, but perhaps comparing their DNA will allow us to distinguish common segments, inherited by tens of generations. It is common for some segments inherited from generations to come to the Family Finder as if the relationship was of a much newer date. Thus, there is a chance to distinguish such segments from all the way back to this dynasty. This research must be based on documentary certification of kinship to persons belonging to the Piast dynasty. If there are people with an mtDNA line leading to people from this dynasty - it will be an additional confirmation of the document-based genealogy.

    As stated in the Background section, it will be valuable to gather in the Project people with proven descent from members of the Piast Dynasty, using the French, but multilingual, ROGLO genealogy database (with over 9 million personal cards) and possibly supplementary - from other genealogical databases with recognized value, e.g. sejm-wielki.pl (with over 1.7 million personal cards, but only open from the 18th century to the present day. We invite you to look for lines connecting with the Piasts. For example, the line connecting the founder of the Piast dynasty of the Administrator of this Project