Piast dynasty

  • 129 members

About us

Projekt pod nazwą "Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych" realizowany w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2014/12/W/NZ2/00466) trwał przez 7 lat do 9 grudnia 2021 r., a wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. Po opublikowaniu wyników badań przeprowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu, z uczestnikami Projektu Dynastia Piastów i innych projektów w FTDNA, których DNA pasuje do historycznych próbek Piastów, skontaktujemy się indywidualnie
Obecnie zapraszamy do Projektu te osoby, które mogą wykazać pochodzenie od Piastów wymienionych w bazie genealogicznej ROGLO: http://roglo.eu/roglo?m=N;v=piast - przy czym nawet jeśli nie ma ich bezpośrednio w tej bazie, to mogą one wykazać pochodzenie od dowodnych potomków Piastów.
Rafał Prinke i Andrzej Sikorski w książce "Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących", Poznań, wyd Zysk i S-ka, ISBN 83-7150-254-0 wskazali na kilka "furtek" genealogicznych przez które królewskie geny piastowskie weszły do puli genowej polskiego społeczeństwa. My zaś bierzemy pod uwagę wszystkich potomków Piastów, nie tylko w polskich liniach, a więc przez liczne małżeństwa dynastyczne córek królów i książąt z dynastii Piastów.

translation:

The project called "Dynasty and society of the Piast state in the light of integrated historical, anthropological and genomic research" was conducted in w Institute of Bioorganic Chemistry PAN (financed by the National Science Center, No. 2014/12 / W / NZ2 / 00466) lasted for 7 years until December 9, 2021, and the results have not yet been published. As soon as the results of the study undertaken by the Institute of Bioorganic Chemistry are published, the participants of the Piast Dynasty and other FTDNA Projects whose DNA match the historical Piast samples will be contacted individually.
Currently, we invite to the Project those people who can show their descent from the Piasts listed in the ROGLO genealogical database: http://roglo.eu/roglo?m=N;v=piast, and even if they are not directly in this database, they can prove their ancestors are descendants of the Piasts.
Rafał Prinke and Andrzej Sikorski in the book "Royal blood. Polish descendants of the Piasts and other ruling dynasties", Poznań, Zysk i S-ka, ISBN 83-7150-254-0 indicated several genealogical "gates" through which the royal Piast genes entered to the gene pool of Polish society. We take into account all the descendants of the Piasts, not only in Polish lines, and thus through numerous dynastic marriages of daughters of kings and princes from the Piast dynasty.