Hungarian Magyar

  • 657 members

About us

(EN) We can connect haplogroups with certain ethnic groups/origin, described below. Time estimates are based on published academic studies. Connection of haplogroups and archeological cultures/ethnic groups are partly based on my conclusions. One should note, that these are the connections according to our present knowledge, it may change as DNA testing develops and more samples are available. 
(HU) A haplocsoportok megfeleltethetőek bizonyos etnikai csoportoknak/származásnak, lásd alább. A korbecslések publikált tanulmányok eredményein alapulnak. Az egyes haplocsoportok összekapcsolása egyes régészeti kultúrákkal, ill. etnikumokkal részben a saját következtetéseim. Felhívom a figyelmet, hogy ezek az összekapcsolások tudásunk jelenlegi szintjén alapulnak, és változhatnak is, ahogy a DNS-tesztelés fejlődik, és egyre több minta áll rendelkezésre. 

Last update: 2 Feb 2014

Legutolsó frissítés: 2014. február 2.

C3 (M217) Mongolian / Mongol 
(EN) Presumably came to Hungary during the Mongolian invasion but a Xiongnu-Hun origin is also possible. Originally the group arrived approximately 34 thousand years ago to Mongolia, and then spread from there in historical times.
(HU) Valószínűleg a tatárjárás idején érkezett Magyarországra, de nem zárható ki az "ázsiai hun" (hsziung-nu) származás sem. Eredetileg kb. 34 ezer éve érkezett a csoport Mongóliába, majd onnan terjedt el a történelmi időkben.

E1b1b1a1b (V13) Illyro-Albanian / illír-albán 

(EN) This ancestors of this ethnic group (L618) originated in West Asia or North Africa around 10 000 BC and spread from there to Europe around the Mediterranean in the Neolithic period. It had a secondary demographic expansion in Europe around 2100 BC, most likely forming the Illyro-Thracian branch of Indo-Europeans together with haplogroup J2b2. Most of them were conquered and Romanized by the Romans, but part of them retained their identity in the mountains giving birth to the Albanian nation. The Illyrians (or Pannonians) in the were assimilated by later coming ethnic groups (Celts, Romans, Germans etc.) and finally to Magyars. It also appears among frequently among Vlachs (Aromuns and Romanians). 
(HU) Ennek az etnikai csoportnak az őse (L618) Nyugat-Ázsiában vagy Észak-Afrikában "született" Kr.e. 10 000 körül, és innen terjedt el Európába a Földközi-tenger mentén a földműveléssel. Másodlagos demográfiai expanziója Kr.e. 2100 körül indult meg, valószínűsíthetően az indo-európai népek illír-trák ágával, a J2b2 haplocsoporttal együtt. A római hódítás után ellatinosodtak, csak egy részük őrizte meg identitását a hegyek között, akikből kialakultak a modern albánok. A kárpát-medencei illírek (vagy pannonok) asszimilálódtak a később érkező népcsoportokhoz (kelták, rómaiak, germánok stb.) majd végül a honfoglaló magyarokhoz is. Gyakori a vlachok (aromunok és románok) között is.


E1b1b1a1c (V22) Sudanese / szudáni 
(EN) This is a brother clade of V13, but is much more common in the Nile Valley than in Europe. Originated around 6200 BC, most likely in . It is not clear how it ended up in the Carpathians, may be Roman-era or Ottoman-era admixture. 
(HU) Ez a csoport a V13 "fivére", de sokkal jellemzőbb a Nílus-völgyre, mint Európára. Hozzávetőleg Kr.e. 6200 körül keletkezett Egyiptomban. Jelenleg nem lehet tudni, hogyan jutott Európába, lehet, hogy a római vagy az oszmán-török időkben került ide. 

 

E1b1b1b1a2 (M183) Berber / berber

(EN) This group originated in North Africa around 200 BC and has spread to Northwest Africa with Berber people. M183 males crossed the Mediterranean into and during Roman times or the Islamic expansion. It can be Roman or Ottoman-era admixture in the Carpathian Basin.

(HU) Ez a csoport Észak-Afrikában jött létre Kr.e. 200 körül és a berber népekkel terjedt el Északnyugat-Afrikában. M183-as férfiak Ibériába és Itáliába is eljutottak a történelmi időkben (római kor vagy iszlám hódítások). Magyarországon római vagy oszmán-török kori keveredés eredménye lehet.


E1b1b1b2a (M123, M34) Afro-Semitic / afrikai sémi 
(EN) This haplogroup is most likely the bearer of the Semitic languages, and is mostly connected with a Semitic ancestry, however a limited number of people arrived to Europe during the Neolithic. Origins around 13.200 BC during early Neolithic in Egypt or Arabia. 
(HU) Ez a haplocsoport a sémi nyelvek legvalószínűbb hordozója, és általában sémi eredethez kapcsolódik, de egy kisszámú csoport még az újkőkorszak idején érkezett Európába a földműveléssel. Kr.e. 13.200 körül jelenhetett meg ez a gén Egyiptomban vagy Arábiában. 

G2a (P15) - Caucasian / kaukázusi 
(EN) This group has a common ancestor around 25.000 BC, and it arrived into Europe with the first Neolithic farmers. G2a samples were found in German, South French and Catalonian Neolithic graves, and Ötzi the Iceman also belonged to this group. Its subgroups are the following: 
G2a* (P15*): the widely but thinly spread most ancient subclade, may have entered the Hungarian gene pool around the Caucasus or is a remnant of Neolithic farmers. 

G2a1a (P16): Most common among Ossetians and Georgians. May have a Kabar or Sarmatian/Alan connection in Hungary. Birth: 7600 BC.

G2a2b1 (M406): Rare group around the Mediterranean from Anatolia to Italy, in Hungary most likely Roman admixture. Birth: 6600 BC

G2a2b2a* (P303, L140): Widely but thinly spread group around the Mediterranean and , his age is 12.000 years. In most likely Neolithic farmer.

G2a2b2a1a (U1): This subgroup of P303 is dominant among Northwest Caucasian peoples. It appeared around 8500 BC and likely has a Kabar connection in .
G2a3b1a (L13, M527): This group appeared around 5200 BC in the Near East, but it expanded demographically in and is connected to German ancestry in .
 

(HU) E csoport közös őse Kr.e. 25.000 körül élt, és az újkőkori földművesek első csoportjával érkezett Európába. G2a embereket találtak német, dél-francia és katalán újkőkori sírokban, és Ötzi a jégember is ebbe a csoportba tartozott. Alcsoportjai: 
G2a* (L15*): kismértékben széles körben elterjedt legősibb alcsoport, a Kaukázus környékén kerülhetett be a magyar gének közé vagy az újkőkori földművelők hagyatéka.

G2a1a (P16): legjellemzőbb az oszétekre és a grúzokra. Lehetséges, hogy a Magyarországon a kabarokhoz vagy a szarmatákhoz/alánokhoz köthető. Kr.e. 7600 körül született.

G2a2b1 (M406): Ritka csoport a Földközi-tenger keleti medencéjében Anatóliától Itáliáig. Magyarországon római kori keveredés lehet. Kr.e. 6600 körül jelent meg.

G2a2b2a* (P303, L140): Széles körben ritkán előforduló csoport a Földközi-tenger vidékén és a Kaukázusban, kora 12 ezer év. Magyarországon újkőkori földművelő lehet.

G2a2b2a1a (U1): A P303-nak ez a Kr.e. 8500 körül létrejött alcsoportja domináns az északnyugat-kaukázusi népek között. Magyarországra valószínűleg a kabarokkal érkezett.
G2a2b1a (L13, M527): e csoport őse valószínűleg Kr.e. 5200 körül jött létre a Közel-Keleten, de Németországban történt a demográfiai expanziója. A Kárpát-medencében a német betelepüléshez köthető. 

I1 (M253) - Germanic / germán 
(EN) This haplogroup has a common ancestor around 2500 BC and likely expanded during Nordic Bronze Age. It is a remnant of Mesolithic hunter-gatherers who adopted farming in . We have a good reason to assume that every I1 man has some kind of a Germanic origin and lived in the Scandinavia/Baltic Sea area. However, we can't be sure if a certain I1 line in the Carpathian Basin is of early Germanic (Goth, Gepid, Langobard) or of late Germanic settler (Saxon, Rhineland, Swabian, Austrian) origin. 
(HU) E haplocsoport közös őse Kr.e. 2500 körül élt és a skandináv bronzkorban kezdett elterjedni. Kőkorszaki halász-vadász népesség utóda, akik elsajátították a földművelés technológiáját Dél-Skandináviában. Jó okunk van feltételezni, hogy minden I1 férfi valamely germán nép leszármazottja, és az időszámítás kezdete környékén Skandináviában, ill. a Balti-tenger térségében élt. Ugyanakkor nem lehetünk biztosak abban, hogy egy-egy I1 származási vonal a Kárpát-medencébe a korai germánokkal (gótok, gepidák, longobárdok) érkezett vagy a honfoglalás után jött telepesként (szász, Rajna-vidéki, sváb, osztrák). 

I2a1b3a (M423, L147) Dinaro-Carpathian/ dinári-kárpáti
(EN) The Eastern European branch of this haplogroup has a common ancestor around 500 BC, who most likely lived in Southern Poland or Western Ukraine. The Dinaro-Carpathians then expanded during the Avar-Slavic migration period beginning from the 6th century AD. Most of them likely settled in the during the Avar period, where Slavs were used by Avars for border guard duties (especially in and ) as well as for farming. Another part of them arrived later in the Middle Ages and assimilated to the Hungarians. 
(HU) E haplocsoport kelet-európai ágának közös őse Kr.e. 500 körül élt, valószínűleg a mai Dél-Lengyelország vagy Nyugat-Ukrajna területén. A dinári-kárpátiak többsége ezután az avar-szláv vándorlás időszakában terjedhetett el. Legtöbbjük valószínűleg az avar korban telepedett le a Kárpát-medencében, az avarok ugyanis a szlávokat (főleg a mai horvát és bosnyák területeken) 
határvédő , ill. mezőgazdasági feladatokra is alkalmazták. Másik részük a középkorban érkezhetett szláv bevándorlóként és elmagyarosodott. 

I2a2a (M223) Saxon / szász 
(EN) This group descending from Mesolithic hunter-gatherers has a common ancestor around 7000 BC and is widespread all over Europe. It has the highest frequency in Northern Germany () but the place of origin is unclear. In , they are most likely connected to German settlers; however a much earlier prehistoric arrival of some lines is not impossible. 
(HU) E kőkori halász-vadászoktól származó csoport közös őse Kr.e. 7000 körül élt, és egész Európában kismértékben elterjedt. Leggyakoribb Németország északi részén (Alsó-Szászország), de eredete nem határozható meg egyértelműen. Magyarországra valószínűleg német telepesekkel érkezett, de nem zárható ki, hogy egyes vonalak még a prehistorikus időkben érkeztek. 

I2a2b (L38) Rhine / rajnai

(EN) This is a very rare group having a common ancestor around 2100 BC, and spreading along the into . Rare elsewhere in . It was found to be dominant group in a cave from 1000 BC in the Harz mountains in . To it may have arrived with Celtic or Germanic tribes.

(HU) E nagyon ritka csoport közös őse Kr.e. 2100 körül élt, és a Rajna-völgy mentén terjedt el Nagy-Britanniáig. Európa többi területén ritka, de domináns csoport volt egy Kr.e. 1000-ből származó barlangi csontleletben a közép-németországi Harz-hegységben. Magyarországra kelta vagy germán törzsekkel érkezhetett.

J1* (Z1842) Dagestani / dagesztáni

(EN) This J1 paragroup is dominant among Northeast Caucasian Dagestani people. It originated during early Neolithic times in the , most likely 10-12 thousand years ago. J-Z1842 migrated northwards through the Caucasus while his P58 brother moved southwards to the . This group most likely admixed to Magyars when they stayed in the Ciscaucasian area.

(HU) A J1* ág az északkelet-kaukázusi dagesztáni népek között domináns. Valószínűleg a földművelés kezdetekor, 10-12 ezer éve jött létre a termékeny félhold területén. A J-Z1842 csoport ezután észak felé átkelt a Kaukázuson, míg P58-asjelű „testvére” délre ment az Arab-félszigetre. A magyarok közé akkor keveredhetett, amikor a Kaukázus előterében állomásoztak.

J1a2b (P58) Arabo-Semitic / arábiai sémi

(EN) This J1 subgroup is dominant among Semitic speakers (Arabs, Jews) and also contains the famous „Cohen modal haplotype”. Although, there are rare subclades around the Mediterranean which have spread from the before P58 adopted the proto-Semitic language. Therefore the non-Jewish P58 lines in might come from Roman or Ottoman-era settlement.

(HU) Ez a J1 alcsoport dominálja a sémi népeket (arabok, zsidók), és ide tartozik a híres „Kohen haplotípus” (CMH) is. Ugyanakkor a Földközi-tenger vidékén kis számban vannak olyan ősi vonalai is, amelyek még a proto-sémi nyelv átvétele előtt elhagyták a Közel-Keletet. Magyarországra a nem zsidó származású P58 vonalak a római vagy az oszmán-török korban érkezhettek.

J2a (M410+) Fertile Crescent / termékeny félhold 
(EN) This group has a common ancestor around 16-20 thousand years ago in the Fertile Crescent, it was the main Neolithic group of the Middle East. The group is very diverse in , we have found the following subgroups so far: J2a* (M410*), J2a4* (L26*), J2a4a(M47), J2a4b (M67) J2a4d (M319) and J2a4h (L24). It might have arrived during Late Neolithic times, Metal Ages or during the Roman period. The J2a1b1 (M92+) subgroup is quite young in the Carpathian Basin, having a single ancestor around in the early middle ages, and likely represents a yet undefined tribe. 
(HU) E csoport közös őse kb. 16-20 ezer éve élt a termékeny félholdon és a régió nagy újkőkori fölműves csoportja lehetett. Magyarországon nagyon változatos csoport, a következő alcsoportjaira bukkantunk eddig: J2a* (M410*), J2a1* (L26*), J2a1a (M47), J2a1b (M67) J2a1d(M319) és J2a1h (L24). Ezek a késői neolitikumban, a fémkorokban vagy a római korban érkezhettek a Kárpát-medencébe. A J2a1b1(M92+) alcsoport viszont elég fiatal a Kárpát-medencében, közös ősük a kora középkorban élt, és valószínűleg egyetlen, még meg nem határozható törzshöz tartozik. 

J2b (M12+) Graeco-Albanian / görög-albán 
(EN) This ethnic group appeared in the Middle East around 10.000 BC. However, most J-M12 people in Europe and belong to the J2b2-M241 subgroup which was born on the Balkans around 2800 BC and likely spread out from there forming the Illyro-Thracian and/or Greek branch of Indo-Europeans together with haplogroup E-V13. In the , most of them were conquered and Romanized by the Romans, but part of them in the mountains retained their identity giving birth to the Albanian nation. The Illyrians (or Pannonians) in the were assimilated by later coming ethnic groups (Celts, Romans, Germans etc.) and finally to Magyars. It also appears among frequently among Vlachs (Aromuns and Romanians).
(HU) Ez az etnikai csoport a Közel-Keleten jelent meg Kr.e. 10.000 körül. Ugyanakkor a legtöbb európai és magyar J-M12 férfi a J2b2-M241 alcsoportba tartozik, amely a Balkánon "született" Kr.e. 2800 körül, és valószínűleg innen terjedt el az indo-európai népek illír-trák és/vagy görög ágával, az E-V13 haplocsoporttal együtt. A római hódítás után ellatinosodtak, csak egy részük őrizte meg identitását a hegyekben, akikből kialakultak a modern albánok. A kárpát-medencei illírek (vagy pannonok) asszimilálódtak a később érkező népcsoportokhoz (kelták, rómaiak, germánok stb.) majd végül a honfoglaló magyarokhoz is. Gyakori a vlachok (aromunok és románok) között is.

L (M20) Indus Valley / Indus-völgyi
(EN) This group has its origins in Pakistan around 25-30 thousand years ago, likely forming later the Indus Valley civilization. It is found in small numbers in Central Asia and the . The L1b1 group has a common ancestor in Roman times, so I assume it came into the during Roman times from the . 
(HU) E csoport 25-30 ezer éve jött létre Pakisztánban, valószínűleg az Indus-völgyi civilizációt is az L csoport hozta létre. Kisebb számban megtalálható Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten is. Az L1b1 alcsoport közös őse a római időkben élt, ezért valószínű, hogy a Kárpát-medencébe a római korban érkezett a Közel-Keletről. 

N1 (LLY22g) - North Eurasian /észak-eurázsiai 
(EN) Haplogroup N most likely appeared somewhere in Eastern China around 19 thousand years ago, and migrated westwards in Siberia/North Eurasia. It was found to be the dominant gene among early Neolithic farmers in . Its subgroups: 
N1a (P189+): East Asian group, it is very rare West of China, in Europe it is most likely connected to Huns or Eurasian Avars. There is a very young small N1a cluster in the and the Balkans.
N1c1a (M178+): this group appeared around 10.000 BC in Northern China and gradually moved to the Baltic coast through . It has two big European subgroups, a Baltic (VL29+) and an Uralic (Z1936+). The former is common among the Baltic, while the latter among Finno-Permian and Ob-Ugric peoples. It is very rare today in but 2 out of 7 individuals were found in 10th century Magyar graves. 

N1c1a1a1a1 (L1025+): the typical Lithuanian subgroup of Baltic N-M178, which has spread southwards during the Middle Ages in the times of Polish-Lithuanian Commonwealth. Slavicized Lithuanian admixture in . Gedeminids (Jagiellonian Dynasty) belonged to this group.

N1c1a1a2b (L1034+): typical group for Ob-Ugrians and limited appearance among Magyars, especially Szekler. Can be considered the gene of the original Ugric-speaking Magyar tribe(s).

N1c2b (P43+): Samoyedic group,appeared around 4800 BC, most likely entered the Magyar gene pool in the early Ugric period when Samoyedic peoples were their neighbours. 

(HU) Az N csoport valószínűleg Kelet-Kínában jelent meg 19 ezer éve, és Szibérián/Észak-Eurázsián keresztül vándorolt nyugatra. Északkelet-kínai korai földművelő kultúrák sírjaiban domináns elem, alcsoportjai: 
N1a (P189+): kelet-ázsiai csoport, Kínától nyugatra alig fordul elő, Európában valószínűleg a hunokhoz vagy avarokhoz köthető. Van egy nagyon fiatal kis N1a csoport a Kárpát-medence és Balkán-félsziget térségében.
N1c1a (M178+): ez a csoport Kr.e. 10 ezer körül jelent meg Észak-Kínában, és fokozatosan a Balti-tengerig terjeszkedett Szibérián keresztül. Két nagy európai alcsoportja a balti (VL29+) és az uráli (Z1936+). Előbbi a balti népek, utóbbi a finn-permi és az obi-ugor népek között gyakori. Magyarországon ma nagyon ritka, de 10. századi honfoglaló sírokban 2-ből 7 csontlelet ebbe a csoportba tartozott.

N1c1a1a1a1 (L1025+): az N-M178 litván alcsoportja, a középkorban a lengyel-litván állammal együtt terjeszkedett dél felé. Magyarországon a szlávok által asszimilált litván eredetet jelez. Ebbe a csoportba tartozott a Jagelló-dinasztia is. 

N1c1a1a2b (L1034+): az N-M178 obi-ugorokra jellemző alcsoportja, kismértékben megtalálható a magyarok, különösen a székelyek között is. Valószínűleg ez lehetett az eredetileg magyarul beszélő törzs(ek) apai ági génje.
N1c2b (P43+): szamojéd csoport, Kr.e. 4800 körül jelent meg, valószínűleg az ősi ugorokkal szomszédos szamojédek közül került be a magyar génállományba. 

Q1a1b (M25) - Turkmen / türkmén 
(EN) This is a Turkic branch of the South Siberian haplogroup Q. It is typical for Turkmens in . Hungarian M25 form a single tribe and have a common ancestor just before the arrival to the , so it is surely a remnant of one Turkish tribe. 
(HU) Ez az ág a dél-szibériai Q csoport türk alcsoportja. A Q-nak ez a fajtája domináns a közép-ázsiai türkmének között. A magyar M25 egyetlen törzset alkot, melynek őse nem sokkal a honfoglalás előtt élt, így minden bizonnyal egy türk törzs maradéka. 

Q1a2 (M346) South Siberian / dél-szibériai 
(EN) This group has its origins in the Altay mountains around 22-24 thousand years ago, from where they populated the Americas. Over 90% of the Native American lineages belong to this group, especially its M3+ subgroup. Some M3- subgroups are found in Europe, they might have come westwards to Europe as hunter-gatherers during Paleolithic around the same time when they populated the . 
(HU) Ez a 22-24 ezer éves csoport az Altáj-hegységből származik, ahonnan az amerikai kontinenst is meghódította. Az amerikai őslakók több mint 90%-a e csoportba tartozik, különösen M3+ alcsoportjába. Az M3- alcsoportjai közül néhány megtalálható Európában is, ide nyugat felé is vadász-halász népként érkezhettek a kőkorban ugyanabban az időben, amikor kelet felé Amerikát benépesítették.

R1a1a1b (M417) East European-Steppe/kelet-európai sztyeppei 
(EN) Haplogroup R1a-M417 most likely originated around 11-14 thousand years ago, most likely in Central Asia or the Middle East. From there,it expanded quickly in all direction, spreading now from Scandinavia to South India and from the Balkans to . It makes up a significant part of Scandinavian (Z284+), West Slavic (M458+), Balto-Slavic and Finno-Ugric (Z280+) as well as Indo-Iranian and Turkic (Z93+) speakers. It can be divided into several subgroups: 
R1a1a1b1a1 (M458+): the West Slavic subgroup of R1a-M417, can be considered Polish or Slovak in the . Has two large subgroups, L260 and L1029, both are present in . It has appeared around 5000-6000 BC in .

R1a1a1b1a2 (Z280+): the North-East European subclade of R1a-M417, approximately 10-11 thousand years old. It is common from the Baltic to the Urals as well as the . The majority of the Steppe Magyars likely belonged to this group, as the“Carpathian B type” typically appears in and the . The “Carpathian D type” is typical for Slovenes and Hungarians.
R1a1a1b2 (Z93+): the Asian subgroup of R1a-M417, approximately 10-14 thousand years old. It is common among Altaian Turks, Kyrghyz, Ashkenazi Jews, Indians and Eastern Iranians. In the Carpathian basin, it can be considered as Turkic admixture.

(HU) Az R1a-M417 csoport 11-14 ezeréve jött létre, valószínűleg Közép-Ázsiában vagy a Közel-Keleten, és nagyon gyorsan terjedt el minden irányban. Ma Skandináviától Dél-Indiáig és a Balkántól Mongóliáig mindenhol megtalálható. Jelentős részét teszi ki a skandináv (Z284+), nyugati szláv (M458+), balti-szláv és finnugor (Z280+), valamint az indo-iráni és török (Z93+) nyelvű népeknek. Több alcsoportra osztható: 
R1a1a1b1a1 (M458+): Az R1a-M417 nyugati szláv alcsoportja, a Kárpát-medencében lengyel és szlovák betelepüléshez köthető. Két nagyalcsoportja az L260 és az L1029, mindkettő megtalálható Magyarországon is.Kr.e. 5000-6000 körül jelent meg Kelet-Európában.
R1a1a1b1a2 (Z280+): Az R1a-M417 északkelet-európai alcsoportja, 10-11 ezer éve jelent meg. Gyakori a Balti-tengertől az Urál-hegységig, valamint a Kárpát-medencében. A honfoglaló magyarok többsége valószínűleg ebbe a csoportba tartozott, mert a „Carpathian B típus” többnyire a Kárpát-medencében és Oroszországban fordul elő. A „Carpathian D típus” a szlovénekre és magyarokra jellemző.

R1a1a1b2 (Z93+): Az R1a-M417 ázsiai alcsoportja, 10-14 ezer éves lehet. Gyakori az altáji türkök, kirgizek, askenázi zsidók, indiaiak és kelet-iráni népek között is. A Kárpát-medencében türk eredetű lehet.

R1b1a2 (M269) Euro-Atlantic / euro-atlanti 
(EN) Haplogroup R1b1a2 originated around 9000 BC, most likely in Anatolia or Armenia. It is the most common haplogroup in Western and . It can be divided into several subgroups based on SNP testing, thus for R1b1a2 people, ordering additional SNPs or Geno2.0 upgrade is crucial. 
R1b1a2a (L23+ L51- L11-): this 10 thousand years old group is called the Armenian Modal Haplotype and is most common in and around Armenia, but can be seen in significant numbers all-over the Middle East (including Jews) and Balkans. It is rare in Central Europe and almost absent from . It has high frequency in , so Steppe Magyars may have contained this haplotype to some extent. 
R1b1a2a1 (L23+ L51+ L11-): a very rare group, mostly appears in , it is intermediary between the Armenian and the Atlantic Modal Haplotypes. 
R1b1a2a1a (L23+ L51+ L11+): this is the basic West Atlantic Modal Haplotype (WAMH). It is the most common haplogroup in Western and up to 80% among Irish, Welsh, Scottish and Basque peoples.Those people who are predicted L11+ need more SNP tests to see their proper subgroup as grouping is impossible based on marker values. It appeared around 8800BC, but the place of origin is unknown. The first proved European M269 sample is from the Bell Beaker culture (Early Bronze Age), which is likely connected to the spread of Centum Indo-European languages as well as Basque. WAMH in may be a result of either an early remnant population from early Bronze Age societies or the result of aback-migration from during the Middle Ages (e.g. German and Latin hospes). 
R1b1a2a1a1 (U106 and subclades): this is the 9000-years old Germanic subgroup of WAMH, it is the most common haplotype in the but also appear wherever Germanic peoples migrated. It may have a connection to the Frankish tribe of Germans. 
R1b1a2a1a2 (P312 and subclades): the 9000-years old Italo-Celtic subgroup of WAMH is very diverse, it likely shows an early Italo-Celtic population as well as settlement from Roman era Italy (legionaries), Alpine Celts (300-200 BC) or Swabian Germans (Middle Ages) in the Carpathian Basin. The most common P312 subgroup in is U152

(HU) Az R1b1a2 haplocsoport Kr.e. 9000 körül jött létre, valószínűleg Anatóliában vagy Örményországban. Nyugat- és Közép-Európa leggyakoribb haplocsoportja. Csak SNP mutáció teszteléssel lehet különböző alcsoportokra osztani, ezért további mutáció (SNP) teszt, vagy a Geno 2.0 csomag megrendelése mindenképp javasolt annak, aki ebbe a csoportba tartozik. 
R1b1a2a (L23+ L51- L11-): ez a 10 ezer éves ún. örmény típus, amely leggyakoribb Örményországban és annak környékén, de jelentős számban megtalálható az egész Közel-Keleten (beleértve a zsidókat is) és a Balkánon is. Nagyon gyakori Baskíriában, így feltételezhetjük, hogy az ősmagyarok között is megtalálható volt. 
R1b1a2a1 (L23+ L51+ L11-): nagyon ritka alcsoport, leginkább Közép-Európában fordul elő, átmenetet képez az örmény és az atlanti típus között. 
R1b1a2a1a (L23+ L51+ L11+): Ez az ún. atlanti típus (WAMH), a leggyakoribb férfigén Közép- és Nyugat-Európában, az írek, skótok, Wales-iek és baszkok között a 80%-ot is meghaladja. Akik az atlanti haplotípusba tartoznak, mindenképp rendeljenek meg további mutáció (SNP) tesztet, mert csak így dönthető el, hogy mely alcsoportba tartoznak. Kr.e. 8800 körül jelenhetett meg ez a gén egyelőre ismeretlen helyen, mert Európában az első bizonyított képviselője csak a korai bronzkorban, az ún. harang alakú edények kultúrájával jelenik meg és az indo-európai nyelvek kentum ágának, ill. a baszk nyelvnek az elterjedésével függhet össze. Magyarországon az atlanti típus egyfelől jelentheti a bronzkori népesség maradványát, másrészt visszatelepülést Nyugat-Európából a középkorban (pl. germán és latin hospesek). 
R1b1a2a1a1 (U106 és alcsoportjai): az atlanti típus 9000 éves germán altípusa, Németalföldön a leggyakoribb, de minden területen megtalálható, ahol germán népek megfordultak. Valószínűleg kötődik a germánok frank törzséhez. 
R1b1a2a1a2 (P312 és alcsoportjai): az atlanti típus 9000 éves italo-kelta alcsoportja, nagyon sokrétű. A Kárpát-medencében vagy egy bronzkori népesség maradványa,vagy nyugatról települt be a római korban (legionáriusok Itáliából), alpesi keltaként (Kr.e. 300-200) vagy svábokként (középkor). A P312 leggyakoribb alcsoportja Magyarországon az U152

T1 (M70) - Mediterranean / mediterrán 
(EN) Haplogroup T originated around 19-34 thousand years ago, most likely somewhere between the Middle East and the Indus Valley. Its closest relative is Haplogroup L. It likely spread with farming especially in coastal areas (seafarers) as it  is found all-over the coast of the Indian Ocean and the . It likely arrived to the with Neolithic farmers or is Roman-era admixture. 
(HU) A T csoport 19-34 ezer éve keletkezhetett valahol a Közel-Kelet és az Indus-völgy közötti területen. Legközelebbi rokona az L csoport. Valószínűleg a mezőgazdasággal együtt terjedt el, különösen a partmenti területeken, ezért valószínűleg jól ismerte a hajózást. Az Indiai-óceán és a Földközi-tenger partján mindenhol megtalálható. A Kárpát-medencébe valószínűleg a korai földművesekkel vagy a római korban érkezett.