Holiday Sale: Family Finder + myDNA Wellness $69 • Family Finder $49 • Discounts On Y-DNA & mtDNA • Now Through Dec 31st

Hungarian Magyar

  • 1012 members

About us

Eredmények 2019. május 10-i állapot szerint / Results according to 10 May 2019

Hg Magyar  % Székely  % Etnikai eredet becslés Presumed ethnic origin
C-M217 0 0,0% 1 0,7% mongol Mongolian
E-V13 32 7,7% 9 6,4% illír-pannon Illyrian/Pannonian
E-L618* 1 0,2% 0 0,0% újkőkori földműves Neolithic Farmer
E-M81 1 0,2% 0 0,0% berber Berber
E-V22 0 0,0% 1 0,7% Északkelet-Afrika Northeast Africa
E-M34 0 0,0% 1 0,7% ősi közel-keleti ancient Near Eastern
E-M35 ??? 2 0,5% 0 0,0% ősi közel-keleti ancient Near Eastern
G2a-L293 1 0,2% 6 4,3% alán/szarmata Alan/Sarmatian
G2a-M406 1 0,2% 1 0,7% mediterrán Mediterranean
G2a-L497 5 1,2% 0 0,0% újkőkori földműves Neolithic Farmer
G2a-L1266 1 0,2% 0 0,0% grúz Georgian
G2a-L1264 1 0,2% 1 0,7% északnyugat-kaukázusi Northwest Caucasian
G2a-L1263 4 1,0% 2 1,4% germán/német German(ic)
G2a-??? 6 1,5% 3 2,1% újkőkori földműves Neolithic Farmer
I1-M253 33 8,0% 15 10,7% germán/skandináv Germanic/Scandinavian
I2-L621 66 16,0% 16 11,4% dinári-kárpáti főleg szláv Dinaro-Carpathian mainly Slavic
I2-M223 6 1,5% 2 1,4% bronzkori ősi/szász Bronze Age European/Saxon
I2-L38 3 0,7% 0 0,0% bronzkori ősi/kelta Bronze Age European/Celtic
I2-L597 2 0,5% 0 0,0% mezolit európai/kaukázusi Mesolithic European/Caucasian
J1-Z1842 1 0,2% 0 0,0% északkelet-kaukázusi Northeast Caucasian
J1-P58 4 1,0% 0 0,0% sémi (nem askenázi) Semitic (non-Ashkenazi)
J2a-M410 16 3,9% 11 7,9% közel-keleti Middle Eastern
J2b-M12 10 2,4% 3 2,1% illír-pannon/aromun Illyrian/Pannonian/Aromanian
L-M349 1 0,2% 1 0,7% Indus-völgyi Indush Valley
N1-P189 1 0,2% 1 0,7% belső-ázsiai Inner Asian
N2a-P43 0 0,0% 1 0,7% türk (oguz) Turkic (Oghuz)
N3a2-M2019 1 0,2% 1 0,7% nyugati türk ~jakut Western Turkic ~Yakut
N3a3-VL29 4 1,0% 0 0,0% balti/litván Baltic/Lithuanian
N3a4-Z1936 6 1,5% 2 1,4% ugor Ugric
Q-L713 0 0,0% 6 4,3% hun Hunnic
Q-M346 4 1,0% 0 0,0% türk (belső-ázsiai/altáji) Turkic (Inner Asian/Altaic)
R1a-Z283??? 19 4,6% 0 0,0% indo-európai vegyes Indo-European mixed
R1a-M458>L260 20 4,8% 3 2,1% nyugati szláv/lengyel Western Slavic/Polish
R1a-M458>CTS11962 14 3,4% 3 2,1% nyugati szláv Western Slavic
R1a-Z280* 9 2,2% 8 5,7% szkíta? Scythian?
R1a-Z280>YP340 14 3,4% 3 2,1% korai kárpáti szkíta? old Carpathian Scythian?
R1a-Z280>Y2902 23 5,6% 5 3,6% volga-kárpáti szkíta? Volga-Carpathian Scythian?
R1a-Z280>Y2613 13 3,1% 3 2,1% dinári-kárpáti szkíta? Dinaro-Carpathian Scythian?
R1a-Z93 0 0,0% 3 2,1% indo-iráni/később türk Indo-Iranian/Later Turkic
R1b-PF7562 1 0,2% 1 0,7% proto-indo-európai Proto-Indo-European
R1b-Z2103 19 4,6% 2 1,4% iráni/görög/örmény/albán Iranian/Greek/Armenian/Albanian
R1b-Z2118 1 0,2% 1 0,7% nyugati indo-európai Western Indo-European
R1b-P310>??? 38 9,2% 1 0,7% nyugati indo-európai Western Indo-European
R1b-P310* 0 0,0% 1 0,7% nyugati indo-európai Western Indo-European
R1b-U106 14 3,4% 8 5,7% germán Germanic
R1b-P312 13 3,1% 13 9,3% italo-kelta Italo-Celtic
T-M70 2 0,5% 1 0,7% közel-keleti Middle Eastern
SUM 413 100,0% 140 100,0% Magyarok összesen Hungarians total


(EN) We can connect haplogroups with certainethnic groups/origin, described below. Time estimates are based on SNPs aspublished on the YFull tree (https://yfull.com/tree/). Connection of haplogroups and archeologicalcultures/ethnic groups are partly based on my conclusions. One should note,that these are the connections according to our present knowledge, it maychange as DNA testing develops and more samples are available. 
(HU) A haplocsoportok megfeleltethetőek bizonyos etnikaicsoportoknak/származásnak, lásd alább. A korbecslések az YFull (
https://yfull.com/tree/) mutációs becslésű eredményein alapulnak. Az egyeshaplocsoportok összekapcsolása egyes régészeti kultúrákkal, ill. etnikumokkalrészben a saját következtetéseim. Felhívom a figyelmet, hogy ezek azösszekapcsolások tudásunk jelenlegi szintjén alapulnak, és változhatnak is,ahogy a DNS-tesztelés fejlődik, és egyre több minta áll rendelkezésre. 

Last update: 1 March 2017

Legutolsó frissítés: 2017. március 1.

C-M217 Mongolian / Mongol 
(EN) Presumably came to Hungary during the Mongolian invasion but a Xiongnu-Hunorigin is also possible. Originally the group arrived approximately 34thousand years ago to Mongolia, and then spread from there in historical timeswith Eurasian Nomads.
(HU) Valószínűleg a tatárjárás idején érkezett Magyarországra, de nem zárhatóki az "ázsiai hun" (hsziung-nu) származás sem. Eredetileg kb. 34ezer éve érkezett a csoport Mongóliába, majd onnan terjedt el a történelmiidőkben az eurázsiai nomád népekkel.

E1b1b1-V13 Illyro-Albanian / illír-albán 

(EN) This ancestors of this ethnic group (L618) originated in West Asia orNorth Africa around 10 000 BC and spread from there to Europe around theMediterranean in the Neolithic period. It had a secondary demographic expansionin Europe around 2100 BC, most likely forming the Illyro-Thracian branch ofIndo-Europeans together with haplogroup J2b2. Most of them were conquered andRomanized by the Romans, but part of them retained their identity in themountains giving birth to the Albanian nation. The Illyrians (or Pannonians) inthe were assimilated by later coming ethnic groups (Celts, Romans, Germansetc.) and finally to Magyars. It also appears among frequently among Vlachs(Aromuns and Romanians). 
(HU) Ennek az etnikai csoportnak az őse (L618) Nyugat-Ázsiában vagyÉszak-Afrikában "született" Kr.e. 10 000 körül, és innen terjedt elEurópába a Földközi-tenger mentén a földműveléssel. Másodlagos demográfiaiexpanziója Kr.e. 2100 körül indult meg, valószínűsíthetően az indo-európainépek illír-trák ágával, a J2b2 haplocsoporttal együtt. A római hódítás utánellatinosodtak, csak egy részük őrizte meg identitását a hegyek között, akikbőlkialakultak a modern albánok. A kárpát-medencei illírek (vagy pannonok)asszimilálódtak a később érkező népcsoportokhoz (kelták, rómaiak, germánokstb.) majd végül a honfoglaló magyarokhoz is. Gyakori a vlachok (aromunokés románok) között is.


E1b1b1-V22 Sudanese / szudáni 
(EN) This is a brother clade of V13, but is much more common in the Nile Valleythan in Europe. Originated around 6200 BC, most likely in Egypt. It is notclear how it ended up in the Carpathians, may be Roman-era or Ottoman-eraadmixture. 
(HU) Ez a csoport a V13 "fivére", de sokkal jellemzőbb aNílus-völgyre, mint Európára. Hozzávetőleg Kr.e. 6200 körül keletkezettEgyiptomban. Jelenleg nem lehet tudni, hogyan jutott Európába, lehet, hogy arómai vagy az oszmán-török időkben került ide. 

 

E1b1b1-M183 Berber / berber

(EN) This group originated in North Africa around200 BC and has spread to Northwest Africa with Berber people. M183 malescrossed the Mediterranean into and during Roman times or the Islamic expansion.It can be Roman or Ottoman-era admixture in the Carpathian Basin.

(HU) Ez a csoport Észak-Afrikában jött létre Kr.e.200 körül és a berber népekkel terjedt el Északnyugat-Afrikában. M183-asférfiak Ibériába és Itáliába is eljutottak a történelmi időkben (római kor vagyiszlám hódítások). Magyarországon római vagy oszmán-török kori keveredéseredménye lehet.


E1b1b1-M123, M34 Afro-Semitic / afrikai sémi 
(EN) Thishaplogroup is most likely the bearer of the Semitic languages, and is mostlyconnected with a Semitic ancestry, however a limited number of people arrivedto Europe during the Neolithic. Origins around 13.200 BC during early Neolithicin Egypt or Arabia. 
(HU) Ez a haplocsoport a sémi nyelvek legvalószínűbb hordozója, és általábansémi eredethez kapcsolódik, de egy kisszámú csoport még az újkőkorszak idejénérkezett Európába a földműveléssel. Kr.e. 13.200 körül jelenhetett meg ez a génEgyiptomban vagy Arábiában. 

G2a-P15 – Caucasian Farmer / kaukázusi földműves
(EN) Thisgroup has a common ancestor around 25.000 BC, and it arrived into Europe withthe first Neolithic farmers. G2a samples were found in Hungarian, German, SouthFrench and Catalonian Neolithic graves, and Ötzi the Iceman also belonged tothis group. Its subgroups are the following: 
G2a-P15*: the widely but thinly spread most ancient subclade (18 kya),may have entered the Hungarian gene pool around the Caucasus or is a remnant ofNeolithic farmers. 

G2a-P16/L293: Most common amongOssetians and Georgians. May have a Kabar or Sarmatian/Alan connection inHungary. Birth: 7600 BC.

G2a-M406: Rare group around theMediterranean from Anatolia to Italy, in Hungary most likely Roman admixture.Birth: 6600 BC

G2a-L497 andG2a-L91:These markers represent the earliest farmers in Europe. They appeared alreadyin Europe around 5400 BC and 7300 BC, respectively. These lineages are rareoutside Europe, and can be considered Neolithic farmers in the CarpathianBasin.

G2a-U1,L1266:This subgroup is dominant among Northwest Caucasian peoples (Abkhaz, Kabard,Cherkess). It appeared around 5900 BC and likely has a Kabar connection inHungary.

G2a-L13,L1263:This originally Neolithic farmer group appeared around 600 BC in NorthernGermany, from there it expanded with Germanic migrations, and is connected toGerman ancestry in the Carpathian Basin. 

(HU) E csoport közös őse Kr.e. 25.000 körül élt,és az újkőkori földművesek első csoportjával érkezett Európába. G2aembereket találtak magyarországi, németországi, dél-francia és katalán újkőkorisírokban, és Ötzi a jégember is ebbe a csoportba tartozott. Alcsoportjai: 
G2a-P15*: kismértékben széles körben elterjedt legősibb (18 ezer éves) alcsoport,a Kaukázus környékén kerülhetett be a magyar gének közé vagy az újkőkoriföldművelők hagyatéka.

G2a-P16/L293:legjellemzőbb az oszétekre és a grúzokra. Lehetséges, hogy a Magyarországon akabarokhoz vagy a szarmatákhoz/alánokhoz köthető. Kr.e. 7600 körül született.

G2a-M406:Ritka csoport a Földközi-tenger keleti medencéjében Anatóliától Itáliáig.Magyarországon római kori keveredés lehet. Kr.e. 6600 körül jelent meg.

G2a-L497 és G2a-L91: Ezek a génvonalai a legkorábbi európai földművelőknek,valószínűleg Európában jelentek meg Kr.e. 5400, ill. 7300 körül. Ezek a vonalakritkák Európán kívül, Magyarországon újkőkori földművelők lehetnek.

G2a-U1, L1266: Kr.e. 5900 körül létrejött alcsoport, amely az északnyugat-kaukázusinépek (abház, kabard, cserkesz) között domináns. Magyarországra valószínűleg akabarokkal érkezett.

G2a-L13, L1263: Az eredetileg újkőkori földművelő csoport őse Kr.e. 600körül jött létre Észak-Németországban, és később a germán népekkel terjedt el.A Kárpát-medencében a német betelepüléshez köthető. 

I1-M253 Germanic / germán 
(EN) This haplogrouphas a common ancestor around 2600 BC and likely expanded during Nordic BronzeAge. It is a remnant of Mesolithic hunter-gatherers who adopted farming in SouthScandinavia. We have a good reason to assume that every I1 man has some kind ofa Germanic origin and once lived in the Scandinavia/Baltic Sea area. However,we can't be sure if a certain I1 line in the Carpathian Basin is of earlyGermanic (Goth, Gepid, Langobard) or of late Germanic settler (Saxon,Rhineland, Swabian, Austrian) origin. 
(HU) E haplocsoport közös őse Kr.e. 2600 körül élt és a skandináv bronzkorbankezdett elterjedni. Kőkorszaki halász-vadász népesség utóda, akikelsajátították a földművelés technológiáját Dél-Skandináviában. Jó okunk vanfeltételezni, hogy minden I1 férfi valamely germán nép leszármazottja, és azidőszámítás kezdete környékén Skandináviában, ill. a Balti-tenger térségébenélt. Ugyanakkor nem lehetünk biztosak abban, hogy egy-egy I1 származási vonal aKárpát-medencébe a korai germánokkal (gótok, gepidák, longobárdok) érkezettvagy a honfoglalás után jött telepesként (szász, Rajna-vidéki, sváb,osztrák). 

I2-M423, CTS10228 Dinaro-Carpathian/dinári-kárpáti
(EN) The Eastern European branch of this haplogroup has a common ancestor around 200 BC, who most likely lived in Southern Poland or Western Ukraine. TheDinaro-Carpathians then expanded during the Avar-Slavic migration period in late Roman times. This gene was found among elite Hungarian conqueror graves in Bodrogköz, at least one of the conqueror tribes should have had this paternal gene. At the sametime, most of Dinaro-Carpathians were probably assimilated to early Slavs inpresent-day Ukraine and settled in the Carpathian Basin and the Balkans during the Avar period, where Slavs were used by Avars for border guard duties as wellas for farming. Another part of them arrived later in the Middle Ages and assimilated to the Hungarians. 
(HU) E haplocsoport kelet-európai ágának közös őse Kr.e. 200 körül élt,valószínűleg a mai Dél-Lengyelország vagy Nyugat-Ukrajna területén. A dinári-kárpátiak egy része a gótok vándorlásaival, többsége ezután azavar-szláv vándorlás időszakában terjedhetett el. Ezt az apai vonalatmegtalálták a bodrogközi elit honfoglaló sírokban, így feltételezhetőenlegalább egy honfoglaló törzs ide tartozott. Emellett a dinári-kárpáti férfiakjelentős része valószínűleg a mai Ukrajna területén elszlávosodott és az avarkorban telepedett le a Kárpát-medencében, az avarok ugyanis a szlávokat (főlega mai horvát és bosnyák területeken) határvédő , ill. mezőgazdaságifeladatokra is alkalmazták. Egy további részük a középkorban érkezhetett szlávbevándorlóként és elmagyarosodott. 

I2-M223 Saxon / szász  
(EN) This group descending from Mesolithic hunter-gatherers has a commonancestor around 10.000 BC and is widespread all over Europe, might have beenconnected to Indo-European migrations from the Steppe. Today it has the highestfrequency in Northern Germany (Lower Saxony). In the Carpathian Basin, they arepartly connected to German settlers; however a much earlierprehistoric arrival of some lines is likely as I2-M223 males were found inBronze Age Hungarian Nagyrév culture (Vátya). 
(HU) E kőkori halász-vadászoktól származó csoport közös őse Kr.e. 10.000 körülélt, és egész Európában kismértékben elterjedt, valószínűleg az indo-európaimigrációkkal a sztyeppe felől. Ma Németország északi részén (Alsó-Szászország) aleggyakoribb. Magyarországra részben német telepesekkel érkezett, de egyesvonalak még a prehistorikus időkben érkeztek, mivel I2-M223 férfiakat találtaka bronzkori Nagyrév kultúra vátyai temetőiben. 

I2-L38 Rhine / rajnai

(EN) This is avery rare group having a common ancestor around 2900 BC, and spreading alongthe Rhine Valley into Britain. Rare elsewhere in Europe. It was found to be a dominantgroup in a cave from 1000 BC in the Harz mountains in Central Germany. ToHungary it may have arrived with Celtic or Germanic tribes.

(HU) E nagyon ritka csoport közös őse Kr.e. 2900körül élt, és a Rajna-völgy mentén terjedt el Nagy-Britanniáig. Európa többiterületén ritka, de domináns csoport volt egy Kr.e. 1000-ből származó barlangicsontleletben a közép-németországi Harz-hegységben. Magyarországra kelta vagygermán törzsekkel érkezhetett.

J1-Z1842 Dagestani / dagesztáni

(EN) This J1 subgroup is dominant among NortheastCaucasian Dagestani people. J1 originated in the Fertile Crescent 18-19thousand years ago. After the adoption of farming J1-Z1842 migrated northwardsthrough the Caucasus while his P58 brother moved southwards to the ArabianPeninsula. This group most likely admixed to Magyars when they stayed in theCiscaucasian area.

(HU) Ez a J1 ág az északkelet-kaukázusi dagesztáninépek között domináns. Valószínűleg 18-19 ezer éve jött létre a termékenyfélhold területén. A földművelés meghonosítását követően J-Z1842 csoport ezutánészak felé átkelt a Kaukázuson, míg P58-asjelű „testvére” délre ment azArab-félszigetre. A magyarok közé akkor keveredhetett, amikor a Kaukázuselőterében állomásoztak.

J1-P58 Arabo-Semitic / arábiai sémi

(EN) This J1 subgroup is dominant among Semiticspeakers (Arabs, Jews) and also contains the famous „Cohen modal haplotype”.Although, there are rare subclades around the Mediterranean which have spreadfrom the before P58 adopted the proto-Semitic language. Therefore thenon-Jewish P58 lines in might come from Roman or Ottoman-era settlement.

(HU) Ez a J1 alcsoport dominálja a sémi népeket(arabok, zsidók), és ide tartozik a híres „Kohen haplotípus” (CMH) is.Ugyanakkor a Földközi-tenger vidékén kis számban vannak olyan ősi vonalai is,amelyek még a proto-sémi nyelv átvétele előtt elhagyták a Közel-Keletet.Magyarországra a nem zsidó származású P58 vonalak a római vagy az oszmán-törökkorban érkezhettek.

J2a (M410+) Middle Eastern / közel-keleti 
(EN) This group has a common ancestor around 18-19 thousand years ago in theFertile Crescent. The group is very diverse in Hungary. It might have arrived duringLate Neolithic times, Metal Ages or during the Roman period. The J2a-M92+ subgroupis quite young in the Carpathian Basin among Székely, having a single ancestoraround in the early middle ages, and likely represents a yet undefinedtribe. 
(HU) E csoport közös őse kb. 18-19 ezer éve élt a termékeny félhold területén.Magyarországon nagyon változatos csoport, különböző alcsoportjai a későineolitikumban, a fémkorokban vagy a római korban érkezhettek aKárpát-medencébe. A J2a-M92 alcsoport viszont elég fiatal aKárpát-medencében a székelyek között, közös ősük a kora középkorban élt, ésvalószínűleg egyetlen, még meg nem határozható törzshöz tartozik. 

J2b (M12+) Graeco-Albanian / görög-albán 
(EN) This ethnic group appeared in theMiddle East around 16.000 BC. However, most J-M12 people in Europe and belongto the J2b2-M241, L283 subgroup which was born in Europe around 4000 BC andlikely spread out from there forming the Illyro-Thracian and/or Greek branch ofIndo-Europeans together with haplogroup E-V13. In the Balkans, most of themwere conquered and Romanized by the Romans, but part of them in the mountainsretained their identity giving birth to the Albanian nation. The Illyrians (orPannonians) in the were assimilated by later coming ethnic groups (Celts,Romans, Germans etc.) and finally to Magyars. It also appears among frequentlyamong Vlachs (Aromuns and Romanians).
(HU) Ez az etnikai csoport a Közel-Keleten jelent meg Kr.e. 16.000 körül.Ugyanakkor a legtöbb európai és magyar J-M12 férfi a J2b2-M241, L283alcsoportba tartozik, amely már Európában "született" Kr.e. 4000körül, és valószínűleg innen terjedt el az indo-európai népek illír-trákés/vagy görög ágával, az E-V13 haplocsoporttal együtt. A római hódítás utánellatinosodtak, csak egy részük őrizte meg identitását a hegyekben, akikbőlkialakultak a modern albánok. A kárpát-medencei illírek (vagy pannonok)asszimilálódtak a később érkező népcsoportokhoz (kelták, rómaiak, germánokstb.) majd végül a honfoglaló magyarokhoz is. Gyakori a vlachok (aromunok ésrománok) között is.

L (M20) Indus Valley / Indus-völgyi
(EN) This group has its origins in Pakistan around 23-24 thousand years ago,likely forming later the Indus Valley civilization. It is found in smallnumbers in Central Asia and the Middle East. The M349+ B374+ Rhine-Danubiancluster has a common ancestor in Roman times, so we can assume it came into theCarpathian Basin from the Middle East during Roman times. 
(HU) E csoport 23-24 ezer éve jött létre Pakisztánban, valószínűleg az Indus-völgyicivilizációt is az L csoport hozta létre. Kisebb számban megtalálhatóKözép-Ázsiában és a Közel-Keleten is. Az M349+ B374+ Rajna-Duna alcsoport közösőse a római időkben élt, ezért valószínű, hogy a Kárpát-medencébe a rómaikorban érkezett a Közel-Keletről. 

N1 (LLY22g) - North Eurasian /észak-eurázsiai 
(EN) Haplogroup N most likely appeared somewhere in Eastern China around 22thousand years ago, and migrated westwards in Siberia/North Eurasia. It wasfound to be the dominant gene among early Neolithic farmers in Northeast China.Its subgroups: 
N-P189: East Asian group, it is very rare West of China, but was foundin Iron Age Hungary. There is a very young (950 years old) small N-P189cluster in the Carpathian Basin and the Balkans.
N-P43: Samoyedic and Turkicgroup, appeared around 5000 BC, could have entered the Magyar gene pool in theearly Ugric period or later from Turkic Nomads. 

N-M2019: This N subgroup is most common among Yakuts but isalso present among Central Asian Turkic peoples. Born around 1800 BC near LakeBaykal, it can be Turkic in Hungary.

N-Z16981: the typical Lithuanian subgroupof Baltic N-M178, which has spread southwards during the Middle Ages in thetimes of Polish-Lithuanian Commonwealth. Most likely Slavicized Lithuanianadmixture in Hungary. Gedeminids (Jagiellonian Dynasty) belonged to this group.

N-Y13850, L1034,L1442:typical N subgroup for Ob-Ugrians and Bashkirs with limited appearance amongMagyars, especially Szekler. Can be considered the gene of the originalUgric-speaking Magyar tribe(s).

(HU) Az N csoport valószínűleg Kelet-Kínában jelentmeg 22 ezer éve, és Szibérián/Észak-Eurázsián keresztül vándorolt nyugatra.Északkelet-kínai korai földművelő kultúrák sírjaiban domináns elem,alcsoportjai: 
N-P189: kelet-ázsiai csoport, Kínától nyugatra alig fordul elő, demegtalálták egy magyarországi vaskori csontleletben. Van egy nagyon fiatal(950 éves) kis N-P189 csoport a Kárpát-medence és Balkán-félsziget térségében.
N-P43: szamojéd és türk csoport, Kr.e. 5000 körül jelent meg, bekerülhetetta magyar génállományba az ősi ugorokkal szomszédos szamojédek közül vagy anomád türkök közül is. 

N-M2019: Ez az N alcsoport a közép-szibériai jakutok között aleggyakoribb, de a közép-ázsiai türkök között is jelen van.

N-Z16981: az N-M178 litván alcsoportja, a középkorban alengyel-litván állammal együtt terjeszkedett dél felé. Magyarországon a szlávokáltal asszimilált litván eredetet jelezhet. Ebbe a csoportba tartozott aJagelló-dinasztia is. 

N-Y13850, L1034, L1442: az N-M178obi-ugorokra és baskírokra jellemző alcsoportja, kismértékben megtalálható amagyarok, különösen a székelyek között is. Valószínűleg ez lehetett azeredetileg magyarul beszélő törzs(ek) apai ági génje.

Q-M25, L713 – Hun-Turkmen / hun-türkmén 
(EN) This is a Turkic branch of theSouth Siberian haplogroup Q. Q-M25 is typical for Turkmens in Central Asia.Hungarian M25 males belong to a specific 1750 years old subgroup (L713, YP789)and form a single tribe. It is most likely connected to Huns.
(HU) Ez az ág a dél-szibériai Q csoport türk alcsoportja. A Q-M25 domináns aközép-ázsiai türkmének között. A magyar M25 egyetlen 1750 éves alcsoportbatartozik (L173, YP789) és egy törzset alkot. Legvalószínűbb az, hogy huneredetű.

Q-M346 South Siberian / dél-szibériai 
(EN) This group has its origins in the Altay mountains around 20 thousand yearsago, from where they populated the Americas. Over 90% of the Native Americanlineages belong to this group, especially its M3+ subgroup. Some M3- subgroupsare found in Europe, they might have come westwards to Europe ashunter-gatherers during Paleolithic around the same time when they populatedthe Americas. Some groups might have arrived in historical times withEurasian Nomads from South Siberia.
(HU) Ez a 20 ezer éves csoport az Altáj-hegységből származik, ahonnan azamerikai kontinenst is meghódította. Az amerikai őslakók több mint 90%-a ecsoportba tartozik, különösen M3+ alcsoportjába. Az M3- alcsoportjai közülnéhány megtalálható Európában is, ide nyugat felé is vadász-halász népkéntérkezhettek a kőkorban ugyanabban az időben, amikor kelet felé Amerikátbenépesítették. Egyes csoportok a történelmi időkben érkezhettekDél-Szibériából az eurázsiai nomádokkal.

R1a1a1b (M417) East European-Steppe/kelet-európai sztyeppei 
(EN) Haplogroup R1a-M417 most likely originated around 3500 BC, most likely in EasternEurope. From there, it expanded quickly in all direction, spreading now fromScandinavia to South India and from the Balkans to Mongolia with Indo-Europeans.It makes up a significant part of Scandinavian (Z284+), West Slavic (M458+),Balto-Slavic and Finno-Ugric (Z280+) as well as Indo-Iranianand Turkic (Z93+) speakers. It can be divided into severalsubgroups: 
R1a-M458: the West Slavic subgroup of R1a-M417, can be considered partlyWest Slavic among Hungarians. Has two large subgroups, L260 and L1029, both arepresent in Hungary.

R1a-Z280: the North-EastEuropean subclade of R1a-M417, approximately 4700 years old. It is common fromthe Baltic to the Urals as well as the Carpathian Basin. Part of the SteppeMagyars likely belonged to this group, as the “Carpathian B type” typicallyappears in Russia and the Carpathian Basin. The “Carpathian D type” is typicalfor Slovenes and Hungarians. The Z92 subgroup is more typical for NortheastEurope (Balts, Russians and Volga Finns). The subgroups of M458 and Z280 mightbe linked to Bronze Age Central European Lusatian Culture (1300-500 BC) basedon their age and geographic spread.
R1a-Z93: the Asian subgroup of R1a-M417, approximately 4700 years old.It is common among Altaian Turks, Kyrghyz, Ashkenazi Jews, Indians and EasternIranians. Associated with the Central Asian Bronze Age Andronovo culture. Inthe Carpathian basin, it can be considered as Turkic admixture.

(HU) Az R1a-M417 csoport Kr.e. 3500 körüljött létre, valószínűleg Kelet-Európában, és nagyon gyorsan terjedt el azindo-európaiakkal. Ma Skandináviától Dél-Indiáig és a Balkántól Mongóliáigmindenhol megtalálható. Jelentős részét teszi ki a skandináv (Z284+), nyugatiszláv (M458+), balti-szláv és finnugor (Z280+), valamint az indo-irániés török (Z93+) nyelvű népeknek. Több alcsoportra osztható: 
R1a-M458
: Az R1a-M417 nyugati szláv alcsoportja, a Kárpát-medencében részbena lengyel és szlovák betelepüléshez köthető. Két nagy alcsoportja az L260és az L1029, mindkettő megtalálható Magyarországon is.
R1a-Z280: Az R1a-M417északkelet-európai alcsoportja, 4700 éve jelent meg. Gyakori a Balti-tengertőlaz Urál-hegységig, valamint a Kárpát-medencében. A honfoglaló magyarok egyrésze valószínűleg ebbe a csoportba tartozott, mert a „Carpathian B típus”többnyire a Kárpát-medencében és Oroszországban fordul elő. A „Carpathian Dtípus” a szlovénekre és magyarokra jellemző. A Z92-es alcsoport inkábbÉszakkelet-Európára jellemző (baltiak, oroszok, volgai finnek). Az M458 és aZ280 alcsoportjai koruk és elterjedésük alapján a bronzkori közép-európai luzsiceikultúrához (Kr.e. 1300-500) kötődhetnek.

R1a-Z93: Az R1a-M417 ázsiaialcsoportja, 4700 éves lehet. Gyakori az altáji türkök, kirgizek, askenázizsidók, indiaiak és kelet-iráni népek között is. Kapcsolatba hozható aközép-ázsiai bronzkori Andronovo kultúrával. A Kárpát-medencében türk eredetűlehet.

R1b-M269Indo-European / indo-európai 
(EN) Haplogroup R1b-M269 originated around 4500 BC in the Volga Basin and wasfound in proto-Indo-European Yamna Culture graves. Today it is the most commonhaplogroup in Western and Central Europe, as well as post-Columbian Americas. Itcan be divided into several subgroups based on SNP testing, thus for R1bpeople, ordering SNP packs or BigY test is crucial. 
R1b-Z2103: this six thousand years old subgroup is called the ArmenianModal Haplotype and is most common in and around Armenia, but can be seen insignificant numbers all-over the Middle East (including Jews) and Balkans. Itis relatively rare in Central Europe and Central Asia, but has a role in the formationof Indo-Iranians. It has high frequency in Bashkiria, so Steppe Magyars mayhave contained this haplotype to some extent. Some subgroups have Sarmatian/Alanorigin.

R1b-L11: this is the basic West Atlantic Modal Haplotype (WAMH). It isthe most common haplogroup in Western and up to 80% among Irish, Welsh,Scottish and Basque peoples. Those people who are predicted L11+ need more SNPtests to see their proper subgroup as grouping is impossible based on markervalues. It appeared around 2900 BC most likely in Central Europe. The firstproved European L11 sample is from the Bell Beaker culture (Early Bronze Age),which is likely connected to the spread of Centum Indo-European languages aswell as Basque. WAMH in may be a result of either an early remnant populationfrom early Bronze Age societies or the result of aback-migration from duringthe Middle Ages (e.g. German and Latin hospes). 
R1b-U106: this is the 4900-years old Germanic subgroup of WAMH, it isthe most common haplotype in the Netherlands but also appear wherever Germanicpeoples migrated. It may have a connection to the Frankish tribe of Germans asit was found in early Medieval Frankish burials, and the Bourbon and Wettin royalfamilies belong here. 
R1b-P312: the 4400-years old Italo-Celtic subgroup of WAMH is verydiverse, it likely shows an early Italo-Celtic population as well as settlementfrom Roman era Italy (legionaries), Alpine Celts (300-200 BC) or SwabianGermans (Middle Ages) in the Carpathian Basin. The most common P312 subgroup inHungary is Alpine U152

(HU) Az R1b-M269 haplocsoport Kr.e. 4500 körüljött létre a Volga-vidéken, a proto-indo-európai gödörsíros (jamnaja) kultúracsontleletei is ide tartoznak. Ma Nyugat- és Közép-Európa, valamint agyarmatosított Amerika leggyakoribb haplocsoportja. Csak SNP mutációteszteléssel lehet különböző alcsoportokra osztani, ezért további mutációscsomag (SNP pack) vagy BigY teszt megrendelése mindenképp javasolt annak, akiebbe a csoportba tartozik. 
R1b-Z2103: ez a 10 ezer éves ún. örmény típus, amely leggyakoribbÖrményországban és annak környékén, de jelentős számban megtalálható az egészKözel-Keleten (beleértve a zsidókat is) és a Balkánon is. Nagyon gyakoriBaskíriában, így feltételezhetjük, hogy az ősmagyarok között is megtalálhatóvolt. 
R1b-L11: Ez az ún. atlanti típus (WAMH), a leggyakoribb férfigén Közép-és Nyugat-Európában, az írek, skótok, Wales-iek és baszkok között a 80%-ot ismeghaladja. Akik az atlanti haplotípusba tartoznak, mindenképp rendeljenek megtovábbi mutációs csomag (SNP pack) tesztet, mert csak így dönthető el, hogymely alcsoportba tartoznak. Kr.e. 2900 körül jelenhetett meg ez a gén Közép-Európában,mert Európában az első bizonyított képviselője csak a korai bronzkorban, az ún.harang alakú edények kultúrájával jelenik meg és az indo-európai nyelvek kentumágának, ill. a baszk nyelvnek az elterjedésével függhet össze. Magyarországonaz atlanti típus egyfelől jelentheti a bronzkori népesség maradványát, másrésztvisszatelepülést Nyugat-Európából a középkorban (pl. germán és latinhospesek). 
R1b-U106: az atlanti típus 4900 éves germán altípusa, Németalföldön aleggyakoribb, de minden területen megtalálható, ahol germán népek megfordultak.Valószínűleg kötődik a germánok frank törzséhez, mivel kora középkori franksírokban is megtalálták, és ide tartozik a Bourbon és a Wettin királyi ág. 
R1b-P312: az atlanti típus 4400 éves italo-kelta alcsoportja, nagyonsokrétű. A Kárpát-medencében vagy egy bronzkori népesség maradványa, vagynyugatról települt be a római korban (legionáriusok Itáliából), alpesikeltaként (Kr.e. 300-200) vagy svábokként (középkor). A P312 leggyakoribbalcsoportja Magyarországon az alpesi U152

T1 (M70) - Mediterranean / mediterrán 
(EN) Haplogroup T originated around 16 thousand years ago, most likelysomewhere between the Middle East and the Indus Valley. Its closest relative isHaplogroup L. It likely spread with farming especially in coastal areas(seafarers) as it  is found all-over the coast of the Indian Ocean and theMediterranean. It likely arrived to the with Neolithic farmers or is Roman-eraadmixture. 
(HU) A T csoport 19-34 ezer éve keletkezhetett valahol a Közel-Kelet és azIndus-völgy közötti területen. Legközelebbi rokona az L csoport. Valószínűleg amezőgazdasággal együtt terjedt el, különösen a partmenti területeken, ezértvalószínűleg jól ismerte a hajózást. Az Indiai-óceán és a Földközi-tengerpartján mindenhol megtalálható. A Kárpát-medencébe valószínűleg a koraiföldművesekkel vagy a római korban érkezett.