Holiday Sale Now Through Jan 3rd. Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA

Ukrainian DNA

Genogeographic Project | Геногеографічний проект
 • 2365 members

About us

The Ukrainian DNA Project is open to all current and potential FTDNA members who have ethnic Ukrainian ancestral ties on direct paternal or direct maternal family lines linked either to the modern-day Ukraine or to the ethnic Ukrainian lands outside it.


 

Проект "Українська ДНК" відкритий для всіх дійсних і потенційних членів FTDNA, котрі мають етнічне українське походження за прямою батьківською, або прямою материнською родовою лініями, що пов'язане або з територією сучасної України, або з етнічними українськими землями поза її межами.


How to Join


 

Як долучитися


Learn about the history of your family!

 

Дізнайся про історію свого роду!

In the past, the Ukrainians had a customary rule that obliged everyone to know his/her family to the seventh generation. For ancestors that meant the following:

 1. The first generation – myself.
 2. The second – father and mother.
 3. The third - 2 grandmas and 2 grandpas.
 4. The forth - 4 great grandmas and 4 great grandpas.
 5. The fifth - 8 great-great grandmas and 8 great-great grandpas.
 6. The sixth - 16 female and 16 male primogenitors
 7. The seventh - we count 32 female ancestors and 32 male ones.

A person who did not know his/her ancestors and relatives were not respected. Even in ancient times, for example, young people who did not know their relatives to the seventh, had no right to marry, and even neighbors would not have any business with them. To avoid this, fathers, mothers, grandfathers and grandmothers have involved their young descendants into exploring their ancestry.

 

Колись в українців було звичаєве правило, що зобов'язувало кожного знати свій рід до сьомого коліна. Для предків це означало таке:

 1. Перше коліно – я.
 2. Друге – батько й мати.
 3. У третьому – 2 бабусі і 2 дідусі.
 4. У четвертому – 4 прадіди і 4 прабабці.
 5. У п'ятому – 8 прапрадідів і 8 прапрабабусь.
 6. У шостому – 16 пращурів і 16 пращурок.
 7. У сьомому коліні ми налічуємо 32 прапращури і стільки ж прапращурок.

Людину, яка не знала своїх предків і родичів, не шанували. Ще в давнину, наприклад, молоді, які не знали своїх родичів до сьомого коліна, не мали права брати шлюб, і навіть сусіди з ними не хотіли мати жодної справи. Аби цього не сталося, батьки, матері, діди та бабусі ще змалечку прилучали нащадків до вивчення свого родоводу.

Do you know your genealogy?

 

А чи знаєте Ви свій родовід?

DNA genealogy is not a substitute for the traditional "paper-trail" genealogy but significantly complements it by allowing you to look beyond the available data, which are based on stored documents or oral family tradition, to confirm or refute the myths that accompany the story of a family, to find lost family ties or specify the direction for further pedigree research.

 

ДНК-генеалогія не підміняє традиційну "паперову" генеалогію, а суттєво доповнює її, дозволяючи зазирнути поза межі доступних відомостей, що спираються на збережені документи чи усні родинні перекази, підтвердити чи спростувати міти, що супроводжують історію родини, відшукати втрачені родинні зв'язки чи вказати напрямок для подальших родовідних пошуків.

About Project

 

Про Проект

The Ukrainian DNA Project's aim is to determine haplogroup distribution, for both direct paternal (Y-DNA) and maternal (mtDNA) lineages, in ethnic Ukrainian population in various periods of history of Ukraine (from ancient times to now) and provide help to Ukrainian genealogists. The Project is open to anyone who has ethnic Ukrainians either as their direct paternal or direct maternal ancestors who lived on modern Ukraine's territory or on lands outside it where Ukrainians comprised a significant portion of the population at some point in time. These ethnic lands include, but are not limited to, Zakerzonnya (Transcurzon Land - Lemkivshchyna, Boykivshchyna, Pidlyashshya, Posyannya, Sokal'shchyna, Ravshchyna, Kholmshchyna), Beresteyshchyna, Starodubshchyna, Slobozhanshchyna, Kuban', Marmoroshchyna, Pryashivshchyna, Siryi Klyn (Gray Wedge, Southwest Siberia), Zelenyy Klyn (Green Wedge, Far East), Malynovyi Klyn (Purple Wedge, Kuban), Zhovtyi Klyn (Yellow Wedge, Lower Volga Region).

 

Проект "Українська ДНК" є спробою визначити розподіл і поширення гаплогруп серед етнічного українського населення як за прямими батьківськими (Y-ДНА), так і за прямими материнськими (мтДНА) лініями у різні періоди історії України (від давніх часів і до сьогодні) та допомогти дослідникам українського родоводу. Проект відкритий для будь-кого, хто має прямих предків-українців або по прямій батьківській, або по прямій материнській лінії, котрі мешкали як на території сучасної України, так і на етнічних українських землях поза її межами. До таких етнічних земель належать, поміж інших, Закерзоння (Лемківщина, Бойківщина, Підляшшя, Посяння, Сокальщина, Равщина, Холмщина), Берестейщина, Стародубщина, Слобожанщина, Кубань, Марморощина, Пряшівщина, а також клини - Сірий (Південно-Західний Сибір), Зелений (Далекий Схід), Малиновий (Кубань), Жовтий (Нижнє Поволжжя).

As a minimum, for participation in the Ukrainian DNA Project, one should have (or may order through the Project) the results of the Y-DNA12 test (Y-DNA37 or higher is recommended) (for men only) and/or mtDNAPlus (for both men and women). The results of the Family Finder test are desired.

 

Як мінімум для участі в Проекті "Українська ДНК" потрібно мати (чи замовити через Проект) результати тестів Y-DNA12 (рекомендуємо Y-DNA37 або вище) (тільки для чоловіків) і/або mtDNAPlus (як для чоловіків, так і для жінок). Результати тесту Family Finder бажані.

File:Ethnic-Ukrainians.jpg

How to Join

 

Як долучитися

If you have not tested with FTDNA yet, please order your new test here using the Project's discounted rates: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Ukrainian&code=D56385.

 

Якщо Ви ще не тестувалися з FTDNA, будь ласка, замовте свій новий тест за зниженими розцінками Проекту: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Ukrainian&code=D56385.

If you have tested with the Genographic Project's Geno 2.0, you will first need to transfer your results to the Family Tree DNA database following this link: https://www.familytreedna.com/landing/nat-geo-transfer.aspx#/verify.

 

Якщо Ви вже тестувалися з Генографічним проектом Geno 2.0, Вам потрібно спочатку перенести свої результати до бази даних Family Tree DNA слідуючи за цією ланкою: https://www.familytreedna.com/landing/nat-geo-transfer.aspx#/verify.

If you have already tested with FTDNA (or transferred results from Geno 2.0 project):

 • Login to your FTDNA account (https://www.familytreedna.com/sign-in) with your kit number and password
 • Click "My Projects" at the page's top
 • Click "Join"
 • Type "Ukrainian" in the search field
 • Click the highlighted project name "Ukrainian DNA"
 • Click "Request" at the bottom of the page.

Or just follow the following link: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Ukrainian.

 

Якщо ж Ви вже протестувалися з FTDNA (або перенесли результати з проекту Geno 2.0:

 • Увійдіть до свого рахунку FTDNA (https://www.familytreedna.com/sign-in) зі своїми номером тестового набору й паролем.
 • Клацніть на "My Projects" ("Мої проекти") наверху сторінки.
 • Клацніть "Join" ("Долучитися").
 • Надрукуйте "Ukrainian" у пошуковому полі.
 • Клацніть на назву проекту "Ukrainian DNA".
 • Клацніть "Request" ("Зробити запит") знизу сторінки.

Або ж слідуйте за такою ланкою: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Ukrainian.

If you have already tested with a different company (23andme, Ancestry or MyHeritage), you may transfer your autosomal DNA test results to FTDNA by following this link: https://www.familytreedna.com/autosomal-transfer.

 

Якщо Ви тестувалися в іншій компанії (23andme, Ancestry чи MyHeritage), Ви можете перенести результати свого аутосомного ДНК-тесту до FTDNA, слідуючи за такою ланкою: https://www.familytreedna.com/autosomal-transfer.

Please remember to fill in complete information about your direct paternal and maternal lines.

 

Будь ласка, не забудьте виповнити відомості про своїх предків за прямими батьківською і материнською лініями.

If you have not decided on analyzing your DNA yet but have a desire to help the Project, we will appreciate you your freewill donations. In order to make a donation to the Project's General Fund, press button below and make sure you select UKRAINIAN DNA Project:

 

Якщо Ви ще не наважились на аналіз власної ДНК, але хотіли б допомогти Проектові, ми будемо вдячні вашим добровільним пожертвам. Щоб зробити пожертву до загального фонду Проекту "Українська ДНК", натисніть кнопку нижче і переконайтесь, що обрано проект "UKRAINIAN DNA":

Join us on Facebook

 

Прилучайтесь до нас у Фейсбуці

If you are on Facebook, you may join our Facebook community.

 

Якщо ви на Фейсбуці, прилучайтесь до нашої громади на Фейсбуці.

Related Projects

 

Пов'язані проекти

We encourage all of you to also join other specific haplogroup, surname, or geographical projects accordingly to your Y-DNA and mtDNA results or family history. Through them you might learn more about your haplogroup and your deep genealogy.

 

Ми заохочуємо вас усіх долучатися до інших конкретних гаплогрупних, прізвищевих, чи географічних проектів, відповідно до ваших Y-ДНК and mtДНК результатів або родинної історії. Через них Ви можете довідатись більше про свою гаплогрупу чи свій глибокий родовід.

Friendly Genogeographіc and Haplogroup Projects | Дружні геногеографічні і гаплогрупні проекти

Y-DNA Paternal Lineage Haplogroups | Y-ДНК-гаплогрупи за батьківськими лініями

mtDNA Maternal Lineage Haplogroups | мтДНК-гаплогрупи за материнськими лініями

The Ukrainian DNA Project is an independent research project and receives no grant underwriting. The Project Administrator is not paid by FTDNA or others and does all the work in his free time. Participants are responsible for the costs of their own tests. Free will donations to the Project's General Fund to sponsor tests are welcome and may be made by clicking the link here.

 

Проект "Українська ДНК" є незалежним дослідним проектом і не отримує жодної грантової підтримки. Адміністратор Проекту не отримує платні від FTDNA чи кого-небудь іншого й працює над Проектом у свій вільний час. Учасники несуть відповідальність за витрати на свої власні тести. Добровільні пожертви до Загального фонду Проекту для підтримки тестування заохочуються і можуть бути зроблені через ланку подану тут .

Information and data obtained from the Ukrainian DNA Project must be attributed to the project, administrator, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify administrator when using data for public or private research.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.

 

Відомості й дані отримані від проекту "Українська ДНК", повинні бути віднесені до проекту, адміністратора й Family Tree DNA, як зазначено в Creative Commons License. Будь ласка, повідомте адміністратора при використанні даних для відкритих або приватних досліджень.

Creative Commons License

Ця робота ліцензована згідно Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.