SUMMER SALE SAVINGS ARE HERE!  SAVE ON FAMILY FINDERY-DNA, & mtDNA!  ENDS AUGUST 31ST

Sloboda-Yaltushkivska DNA

Genogeographic Project | Геногеографічний проект
 • 9 members

About us


Sloboda-Yaltushkivska Слобода-Ялтушківська
Sloboda-Yaltushkivska is a village in Vinnytsya region of Ukraine established in early 1700s to help re-settle the lands abandoned by people because of the Turkish invasion (1672-1699) of Podillya in southern Ukraine. After the Turks were gone, Polish administration (at that time) invited people to return to the region and waived taxes for some period of time for those who did. As the result, many villages with name of Sloboda (meaning tax-free village) were established in southern Ukraine. Sloboda-Yaltushkivs'ka (Слобода Ялтушківська in Ukrainian or Słoboda Jałtuszkowska in Polish) was established next to the town of Yaltushkiv (now village of Yaltushkiv) across the Lyadova river. There is not much documented evidence who were the first settlers of Sloboda Yaltushkivska (maybe some documents are scattered in the archives of Ukraine and Poland), but the inhabitants of the village lived very compact for almost two centuries until the the 20th century. In the last century, perturbations and tragic events such as WWI, Holodomor, WWII, just to name a few, took may lives of the villagers. In Soviet times, because of harsh economic conditions, government policies, and persecutions, many people were forced to leave the village for better life and jobs in the cities. Many left Ukraine and settled thousands of kilometers away from Sloboda Yaltushkivska. Many families lost their family history and severed the ties with their relatives. Слобода-Ялтушківська - це село у Вінницькій області України, засноване у  першій половині 18-го століття для заселення земель спустошених внаслідок турецького захоплення Поділля (1672-1699 рр.)  на півдні України. Після того, як турки покинули край, польська (на той час) влада запросила людей повертатися до краю і робила тимчасові податкові полегшення для тих, хто повертався. Внаслідок цього з'явилося багато сіл з назвами Слобода (що означало село, вільне від податків) у Південній Україні. Слобода-Ялтушківська (польською Słoboda Jałtuszkowska) була заснована поруч містечка Ялтушків (тепер село Ялтушків) через річку Лядову. На жаль не знайдено поки-що документальних свідчень, хто були найперші поселенці Слободи-Ялтушківської, хоч кілька легенд існує серед теперішніх мешканців села. Можливо якісь документи розкидані по архівах України і Польщі, але мешканці села жили компактно упродовж майже двох століть до початку 20-го століття. У минулому столітті, збурення і і трагічні події, такі як перша світова війна, Голодомор, друга світова війна, серед інших, забрали життя багатьох мешканців села. У радянські часи, через економічні негаразди і державну політику та репресії, багато людей були змушені покинути село в пошуках кращого життя і роботи в містах. Багато залишило Україну і оселилось за тисячі кілометрів від Слободи-Ялтушківської. Багато сімей згубило свою родинну історію і втратило зв'язки зі своїми родичами.


About Project Про Проект
The Sloboda-Yaltushkivska DNA Project is a dual genographical project for both men and women with known ancestral ties to the village of Sloboda-Yaltushkivska. 

This project is created to provide the researchers an additional tool (in addition to the traditional genealogical research) to help recreate their deep family history. We invite current or former inhabitants, both males and females, of Sloboda Yaltushkivska, as well as their relatives to join the Yaltushkivska-Sloboda DNA Project. We encourage the participants to take as many DNA tests as they can afford to find about their direct paternal line (Y-DNA37 at least, males only), direct maternal line (mtDNAPlus test), or other ancestors within ten generations (Family Finder autosomal test), and to help reveal or confirm possible relative relations among the members of the Project.  
ДНК-Проект "Слобода-Ялтушківська" є  подвійним генографічним проектом як для чоловіків, так і для жінок, предки яких походять зі Слободи-Ялтушківської. 

Проект створений для забезпечення дослідників додатковим знаряддям, у доповнення до традиційних родовідних досліджень, відтворення глибокої родинної історії, визначення географічного походження родин, а також генетичної спорідненості мешканців села між собою, так і з іншими мешканцями України й світу. Ми заохочуємо учасників зробити якомога більше тестів наскільки вони фінансово можуть собі дозволити, щоб дізнатися про свою пряму батьківську родовідну лінію (щонайменш тест Y-DNA37, для чоловіків тільки), пряму материнську лінію (тест 
mtDNAPlus), або інших предків у межах 10 поколінь (тест Family Finder), та допомогти виявити можливі родинні зв'язки між членами Проекту.
How to Join Як долучитися
If you have not tested with FTDNA yet, please order your new test here using the Project's discounted rates: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Sloboda-Yaltushkivs&code=D98538.

If you have tested with the Genographic Project Geno 2.0, you will first need to transfer your results to the Family Tree DNA database. Results can be transferred using this direct link on the FTDNA website

If you have already tested with FTDNA (or transferred results from Geno 2.0 project):
 • Login to your FTDNA (my.familytreedna.com) account with your kit number and password 
 • Click "My FTDNA Home" 
 • Click "Join Projects"
 • Type "Sloboda-Yaltushkivska" in the search field 
 • Click the highlighted project name "SlobodaYaltushkivska
 • Click "Join" at the bottom of the page 
Or just follow the following link: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Sloboda-Yaltushkivs.

Please remember to fill in complete information about your direct paternal and maternal lines.
Якщо ви ще не тестувалися з FTDNA, будь ласка, замовте свій новий тест за зниженими розцінками Проекту: http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Sloboda-Yaltushkivs&code=D98538.

Якщо ви вже тестувалися з Генографічним проектом Geno 2.0, вам потрібно спочатку перевести свої результати до бази даних Family Tree DNA. Результати можуть бути переведені вживаючи 
це пряме посилання на сайті FTDNA

Якщо ж ви вже протестувалися з FTDNA (або перевели результати з проекту Geno 2.0):
 • Увійдіть до свого рахунку FTDNA (my.familytreedna.com) зі своїми номером тестового набору й паролем
 • Клацніть на "My FTDNA Home" ("Моя FTDNA домівка")
 • Клацніть "Join Projects" ("Долучитися до проектів")
 • Надрукуйте "Sloboda-Yaltushkivska" у пошуковому полі 
 • Клацніть на назву проекту "SlobodaYaltushkivska
 • Клацніть "Join" ("Долучитися") знизу сторінки 
Або ж слідуйте за таким посиланням: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Sloboda-Yaltushkivs.  

Будь ласка, не забудьте виповнити відомості про своїх предків по батьківській і материнській лініях.
Join us on Facebook Прилучайтесь до нас у Фейсбуці
If you are on Facebook, you may join our Facebook community. Якщо ви на Фейсбуці, прилучайтесь до нашої громади на Фейсбуці.
Related Projects Пов'язані проекти
We encourage all of you to also join other specific haplogroup, surname, or geographical projects accordingly to your Y-DNA and mt-DNA results or family history. Through them you might learn more about your haplogroup and your deep genealogy. Ми заохочуємо вас усіх долучатися до інших конкретних гаплогрупних, прізвищевих, чи географічних проектів, відповідно до ваших Y-ДНК and mt-ДНК результатів або родинної історії. Через них ви можете довідатись більше про свою гаплогрупу чи свій глибокий родовід.

Geographical DNA | Географічна ДНК

Y-DNA Paternal Lineage Haplogroups | Y-ДНК-гаплогрупи по батьківських лініях

mt-DNA Maternal Lineage Haplogroups | мтДНК-гаплогрупи по материнських лініях
The Sloboda-Yaltushkivska DNA Project is an independent research project and receives no grant underwriting. Participants are responsible for the costs of their own tests. Information and data obtained from the Sloboda-Yaltushkivska Project must be attributed to the project, administrator, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify administrator when using data for public or private research.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.