Norway SFJ Sogn og Fjordane

- part of the Norway DNA Project - del av Norgesprosjektet DNA
  • 104 members

About us

20.01.2019 Inndeling av R1b

R1b er den mest vanlege YDNA haplogruppa i Vest-Europa, og Sogn og Fjordane (SFJ) er eit av kjerneområda for R1b i Norge. Derfor er det relativt mange med denne haplogruppa i prosjekt Norway-SFJ, og vi har valt å dele inn R1b i følgjande grupper. Av R1b er særleg undergruppa U106 stor, slik at den er delt i to grupper Z9+ og L47+ . Splitten mellom Z9 og L47 er datert av yfull til mellom 4000 og 4700 år sidan (Yngre steinalder), https://yfull.com/tree/R-L48/
  • R1b
  •   R1b-U106
  • Z18+
  • Z381+ L48+ Z9+
  • Z381+ L48+ L47+
  •   R1b-P312 L21 
  •   R1b-P312 DF27

  • Figuren under viser utdrag av haplotreet for R1b


Kjelde: EUPEDIA Haplogroup R1b YDNA