Berkhof - Berkhoff

  • 7 members

About us

Nederlandse vertaling hieronder.

Deutsche Übersetzung herunter.


To understand the results at the Y-DNA Results page, first a short explanation what a genealogical DNA-test is about and how the results must be read.


Genealogical DNA-testing in short


For ancestor research only two parts of the long and complicated DNA-string are of interest: the `Y-chromosome´ (one of the twenty-two chromosomes in total) that can be found in the cell nucleus and the `mitochondria´, important non-nucleus cell parts. The Y-chromosome is passed down directly from father to son (but not from father to daughter). The mitochondria are passed down directly from mother to daughter and from mother to son (but not from father to son).


Both (the Y-chromosome and the mitochondria) are passed down, or maybe better, are copied from one generation to another. During this copy-process once in a while an error is made. A copy-error is definite and is (also) passed down to a next generation. These copy-errors now can be seen as `genetic markers´ and are thé object of study in genealogical DNA-testing (`Y-DNA´ and `mtDNA´). Because surnames are (normally) passed down from father to son (like the Y-chromosome) only Y-DNA testing contributes to a surname study.


The genetic markers that are passed down (and inhereted) through generations, form an intriging story that can be traced back in time, even to the origin of mankind. The Genographic Project hopes to unravel this `history of human kind´ and to draw a `human family tree´. The DNA tests on which this `deep-ancestry´ project is based, are the 12 marker Y-DNA test and the mtDNA test of FamilyTreeDNA. Participants of the Berkhof-Berkhoff. DNA Project can (for $ 15,-) upload their Y-DNA results to the Genographic Project if they want to. Their website is worth visiting. The tab `Genetics Overview´ gives a clear explanation of DNA-testing, including graphics.


Reading Y-DNA results


The Y-chromosome is (of course) a complicated thing with possibilities for a lot of copy-errors. Each such possibility functiones (as we have seen) as a `genetic marker´. These markers are (scientifically) numbered and can be found horizontally under `DYS #´. For example: `DYS 393´. Copy-errors occur in degrees. You have singular errors, errors on errors, errors on errors on errors etc. So, errors have a `allele´ (repeating) value. For example `13´. In scientific words, the genetic marker now is called `DYS 393 Allele 13´. And to make it easy for us, FamilyTreeDNA calls the markers in their tests (also) `Loci #´, so `Loci 1 = DYS 393 Allele 13´, or `Loci 1 = 13´. `Loci 2 = ... ´ etc.


In order to find the `Most Recent Common Ancestor` (MRCA) the value of the tested markers need to match or nearly match, depending of how many markers are tested. For example the results of participant 1 are: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 and DYS 19 = 14. The results of participant 2 are also: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 and DYS 19 = 14. They match `3 of 3´, which means they share their MRCA within a certain recent period of time. The results of participant 3 are: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 and DYS 19 = 15. Comparing these results with the results of participant 1 (and 2) shows a difference in value (a `genetic distance´) of 1. They match 2 of 3. Participant 3 is related to participant 1 (and 2), but most likely further back in time than 1 and 2 are. The results of participant 4 are: DYS 393 = 13; DYS 390 = 26 and DYS 19 = 16. Compared with the results of participant 1 (and 2), the genetic distance is 4! Mind that for genetic distance not the amount of differing markers count (2), but the difference in value of the differing markers (2x2=4). So they match -1 of 3!


For interpreting the results at the Y-DNA Results page you can use best `Table 1´ (and 2) in: `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´


Under `DYS #´ you can also find a prediction of a participants `haplogroup´. Haplogroups can be seen as different branches of the `human family tree´ and are part of `deep-ancestry research´. The prediction is based on comparing the values of the first twelve markers with verified results in the FamilyTreeDNA database. Participants (and familybranches) with different (predicted) haplogroups belong to different branches of the human family tree and share their MRCA thousands (and thousands) of years ago. For surname research can be concluded that they are not related. The predicted haplogroup can (at additional costs) be verified if you like to.


Useful articles about DNA-testing and reading test results can be found in the Sitemap of the FamilyTreeDNA website.Nederlandse Vertaling

Resultaten

Om de resultaten op de Y-DNA Resultaten pagina (Y-DNA Results Page) te kunnen begrijpen, eerst een korte uitleg wat een genealogisch DNA-onderzoek inhoud en hoe de resultaten moeten worden gelezen.


Genealogisch DNA-onderzoek in het kort


Voor voorouderonderzoek zijn maar twee delen van de lange en ingewikkelde DNA-keten van belang: het `Y-chromosoom´ (één van de tweeëntwintig chromosomen in totaal) dat gevonden wordt in de celkern en de `mitochondria´, belangrijke niet celkern delen. Het Y-chromosoom wordt doorgegeven direct van vader op zoon (maar niet van vader op dochter). De mitochondria worden doorgegeven direct van moeder op dochter en van moeder op zoon (maar niet van vader op zoon).


Beiden (het Y-chromosoom en de mitochondria) worden doorgegeven, of misschien beter, gekopieerd van de ene generatie naar de andere. Tijdens dit kopieer proces wordt om de zoveel tijd een kopieerfoutje gemaakt. Een kopieerfoutje is onherroepelijk en wordt (ook) doorgegeven aan de volgende generatie. Deze kopieerfoutjes nu, kunnen gezien worden als `genetische markeringspunten´ (genetic markers) en zijn hét onderwerp van studie in genealogisch DNA-onderzoek (`Y-DNA´ en `mtDNA´). Omdat achternamen (normaal gesproken) worden doorgegeven van vader op zoon (zoals het Y-chromosoom) draagt alleen Y-DNA onderzoek bij aan een achternaam studie.


De genetische markers die doorgegeven (en overgeërfd) worden van generatie op generatie, vormen een intrigerend verhaal dat gevolgd kan worden door de tijd, tot zelfs het ontstaan van de mens. Het Genografisch Projekt (Genographic Project) hoopt deze `geschiedenis van de mens´ te ontrafelen en een `stamboom van de mensheid´ op te stellen. De DNA-onderzoeken waarop dit `diepte- of meta-voorouderonderzoek´ (deep-ancestry) projekt zijn gebaseerd, is de 12 marker Y-DNA test en de mtDNA test van FamilyTreeDNA. Deelnemers aan het Berkhof-Berkhoff. DNA Project kunnen hun Y-DNA resultaten (voor $ 15,-) uploaden naar de Genographic Project. Hun (meertalige) website is een bezoekje waard. Het tabblad `Genetic Overview´ geeft een heldere uitleg over DNA-onderzoek, inclusief illustraties.


Y-DNA onderzoeksresultaten lezen


Het Y-chromosoom is (natuurlijk) een ingewikkeld ding met mogelijkheden voor een boel kopieerfouten. Elk zo´n mogelijkheid functioneert (zoals we gezien hebben) als een `genetisch markeringspunt´ (genetic marker). Deze markers worden (wetenschappelijk) genummerd en kunnen gevonden worden horizontaal onder `DYS #´. Bijvoorbeeld: `DYS 393´. Kopieerfouten treden op in gradaties. Er zijn enkelvoudige fouten, fouten op fouten, fouten op fouten op fouten enz. Fouten hebben dus een `allele´ (herhalings) waarde. Bijvoorbeeld `13´. Wetenschappelijk gesproken wordt de genetische marker nu `DYS 393 Allele 13´ genoemd. Om het voor ons makkelijker te maken, noemt FamilyTreeDNA deze markers in hun onderzoeken (ook) `Loci #´, dus `Loci 1 = DYS 393 Allele 13´, of `Loci 1 = 13´. `Loci 2 = …´ enz.


Om de `Meest Recent Gemeenschappelijke Voorouder´ (Most Recent Common Ancestor (MRCA)) vast te stellen, moet de waarde van de onderzochte markers met elkaar overeenkomen, of nagenoeg overeenkomen, dit afhankelijk van het aantal onderzochte markers. Bijvoorbeeld, de resultaten van deelnemer 1 zijn: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 en DYS 19 = 14. De resultaten van deelnemer 2 zijn ook: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 en DYS 19 = 14. Zij komen `3 van 3´ overeen (matchen `3 of 3´), wat betekent dat zij hun MRCA binnen een beperkt recente tijdsperiode met elkaar delen.


De resultaten van deelnemer 3 zijn: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 and DYS 19 = 15. Deze resultaten vergeleken met die van deelnemer 1 (en 2) laten een verschil in waarde zien (een `genetische afstand´) van 1. Zij matchen 2 van 3. Deelnemer 3 is verwant aan deelnemer 1 (en 2), maar hoogstwaarschijnlijk verder terug in tijd dan 1 en 2 dat van elkaar zijn. De resultaten van deelnemer 4 zijn: DYS 393 = 13; DYS 390 = 26 and DYS 19 = 16. Vergeleken met de resultaten van deelnemer 1 (en 2), is de genetische afstand 4! Let op, voor de genetische afstand telt niet het aantal afwijkende markers (2), maar het verschil in waarde van de afwijkende markers (2x2=4). Dus zij matchen -1 van 3!


Voor het interpreteren van de resultaten op de Y-DNA Results Page kan het best `Tabel 1´ (en 2) gebruikt worden uit: `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´


Onder `DYS #´kan ook een voorspelling gevonden worden van een deelnemers `haplogroep´. Haplogroepen kunnen beschouwd worden als verschillende takken van de `stamboom van de mens´ en zijn onderdeel van `diepte- of meta-voorouderonderzoek´. De voorspelling is gebaseerd op vergelijking van de waardes van de eerste twaalf markers met bevestigde resultaten in de FamilyTreeDNA database. Deelnemers (en familie takken ) met verschillende (voorspelde) haplogroepen, behoren tot verschillende takken van de stamboom van de mens en delen hun MRCA duizenden (en duizenden) jaren terug. Voor achternaam onderzoek kan geconcludeerd worden dat zij niet verwant zijn. De voorspelde haplogroep kan (tegen meerkosten) geverifieerd worden.


Goede Nederlandstalige (website-)artikels over DNA-onderzoek en het lezen van onderzoeksresultaten zijn mij niet bekend. Nuttige Engelstalige artikels kunnen gevonden worden in de Sitemap van de FamilyTreeDNA website.Deutsche Übersetzung

Projektergebnisse

Um die Ergebnisse auf der Y-DNA-Ergebnisseite (Y-DNA Result Page) begreifen zu können, folgt hier erst eine kurze Erklärung des Inhalts einer genealogischen DNA-Untersuchung und eine Erläuterung, wie man die Ergebnisse lesen sollte.


Genealogische DNA-Forschung im Aufriß


Für die Ahnenforschung sind nur zwei Teile der langen und komplizierten DNA-Kette von Bedeutung: das `Y-Chromosom´ (eines der insgesamt 22 Chromosomen), das im Zellkern gefunden wird und die `Mitochondrien´. Das sind wichtige Teile, die nicht zum Zellkern gehören. Das Y-Chromosom wird direkt vom Vater auf den Sohn übertragen (jedoch nicht vom Vater auf die Tochter). Die Mitochondrien werden von der Mutter direkt auf die Tochter bzw. auf den Sohn übertragen (nicht jedoch vom Vater auf den Sohn).


Beide (das Y- Chromosom und die Mitochondrien) werden von einer Generation auf die andere übertragen, oder besser gesagt, kopiert. Während dieses Kopierprozesses wird von Zeit zu Zeit ein Kopierfehler gemacht. Solch ein Kopierfehler ist unwiderruflich und wird auch an die folgende Generation weitergegeben. Sie können als genetische Markierungspunkte (`genetic markers´) betrachtet werden und sind dás Studienobjekt der genealogischen DNA-Forschung (`Y-DNA´ und `mtDNA´) schlechthin. Da Familiennamen wie das Y-Chromosom normalerweise vom Vater auf den Sohn weitergegeben werden, trägt nur die Y-DNA-Untersuchung zur Nachnamensforschung bei.


Die genetischen Marker, die von Generation zu Generation weitergegeben (und vererbt) werden, bilden eine faszinierende Geschichte, die durch die Zeit hin verfolgt werden kann, sogar bis zurück zur Entstehung des Menschen. Das genografische Projekt (Genographic Project) hofft, diese `Geschichte des Menschen´ bis ins Detail zu enträtseln und einen `Stammbaum der Menschheit´ aufstellen zu können. Die DNA-Untersuchungen, auf die dieses `Tiefen- oder Meta-Ahnenforschungsprojekt´ (deep-ancestry) aufbauen, ist der 12 marker Y-DNA-Test und der mtDNA-Test des FamilyTree-DNA. Teilnehmer am Berkhof-Berkhoff DNA-Projekt können ihre Y-DNA-Ergebnisse (für $ 15,-) auf die Homepage des Genografischen Projekts heraufladen. Deren (mehrsprachige) Homepage ist ein Besuch wert. Die Seite‚ `Übersicht Genetic´ gibt ein deutliches Bild der DNA-Forschung einschließlich Illustrationen.


Y-DNA Untersuchungsergebnisse interpretieren


Das Y-Chromosom ist (natürlich) eine komplizierte Sache mit Möglichkeiten für eine Menge an Kopierfehlern. Jede dieser Möglichkeiten funktioniert (wie wir gesehen haben) als ein `genetischer Markierungspunkt´ (genetic marker). Diese Marker werden (wissenschaftlich) nummeriert und finden sich horizontal unter `DYS #´. Zum Beispiel: `DYS 393´. Kopierfehler treten in Gradationen auf. Es gibt singuläre Fehler, Fehler von Fehlern, Fehler von Fehlern von Fehlern usw. Fehler haben also einen ‚allelen´ (Wiederholungs-) Wert. Zum Beispiel `13´. Wissenschaftlich lautet die Benennung für diesen genetischen Marker jetzt `DYS 393 Allele 13´. Um es für uns zu vereinfachen, nennt FamilyTreeDNA diese Marker in ihren Untersuchungen (auch) `Loci #´, also `Loci1 = DYS 393 Allele13´, oder `Loci 1= 13´. `Loci 2 = …´ usw.


Um den `ältesten gemeinsamen Vorfahren´ (Most Recent Common Ancestor (MRCA) zu bestimmen, muss der Wert der untersuchten Marker miteinander übereinstimmen oder beinahe übereinstimmen, abhängig von der Zahl der untersuchten Marker. Zum Beispiel sind die Ergebnisse von Teilnehmer 1: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 und DYS 19 = 14. Die Ergebnisse von Teilnehmer 2 sind auch: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 und DYS 19 = 14. Sie stimmen `3 von 3´ überein (matchen `3 von 3´), was bedeutet, dass sie einen gemeinsamen MRCA innerhalb eines beschränkten Zeitraums miteinander teilen. Die Ergebnisse von Teilnehmer 3 sind: DYS 393 = 13; DYS 390 = 24 und DYS 19 = 15. Diese Ergebnisse lassen im Vergleich mit Teilnehmer 1 (und 2) einen Unterschied im Wert von 1 erkennen (einen genetischen Abstand). Sie matchen 2 von 3.


Teilnehmer 3 ist verwandt mit Teilnehmer 1 (und 2) aber zeitlich gesehen höchstwahrscheinlich weiter zurückliegend als Teilnehmer 1 und 2. Die Ergebnisse von Teilnehmer 4 sind: DYS 393 = 13; DYS 390 = 26 and DYS 19 = 16. Verglichen mit den Resultaten von Teilnehmer 1 (und 2), ist der genetische Abstand 4! Achtung, für den genetischen Abstand zählt nicht die Zahl der abweichenden Marker (2), sondern der Unterschied im Wert der abweichenden Marker (2x2=4). Also matchen sie -1 von 3!


Für die Interpretation der Y-DNA Ergebnisseite verwendet man am besten `Tabelle 1´ (und 2): `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´


Unter `DYS #´ kann auch eine Vorhersage über die `Haplo-Gruppe´ eines Teilnehmers gefunden werden. Haplogruppen können betrachtet werden als verschiedene Zweige eines `Stammbaums der Menschheit´ und sie sind Teil von `tiefen -oder meta-Vorahnenuntersuchungen´. Die Vorhersage basiert auf dem Vergleich der Werte der ersten zwölf Marker mit bestätigten Ergebnisse in die FamilyTreeDNA Datenbank. Teilnehmer (und Zweige der Familie) mit verschiedenen (vorhergesagten) Haplogruppen, gehören zu verschiedenen Zweigen des Stambaums der Menschheit und hatten vor Tausenden (und Tausenden) von Jahren einen gemeinsamen MRCA. Für Familiennamenuntersuchungen kann daraus geschlossen werden, dass sie nicht verwandt sind. Die vorhergesagte Haplogruppe kann (gegen Mehrkosten) verifiziert werden.


Nützliche englischsprachige Artikel kann man auf der Sitemap von der FamilyTreeDNA Homepage finden.