Cohen

  • 1043 members

About us


קידושין עמוד ע' דף ב

ואמר שמואל יבמומו פוסל אימר דאמר שמואל
למיחש ליה לאכרוזי עליה מי אמר אדהכי והכי י) (אתא ההוא בר דיניה
מנהרדעי) א״ל ההוא בר דיניה לרב יהודת לדידי קרית לי עבדא דאתינא
מבית חשמונאי מלכא אמר ליה הכי ״אמר שמואל בל דאמר מדבית
חשמונאי קאתינא עבדא הוא א״ל לא םבר לה מר להא דא״ר אבא אמר רב
הונא אמר רב  הכל ת״ח שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה
שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו אמר ליה הא איכא רב מתנה דקאי
כוותי רב מתנה לא חזיית לנתרדעא תליםר שני ההוא יומא״ אתא אמר
ליה דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וחדא כרעא
במברא א״ל הכי ייאמר שמואל
כל דאמר מדבית חשמונאי מלכא קאתינא
עבדא הוא
דלא אישתיור מינייהו אלא ההיא רביתא דסלקא לאיגרא ורמיא
קלא ואמרה כל דאמר מבית חשמונאי אנא עבדא הוא נפלה מאיגרא ומיתה
אכרוז עליה דעבדא
הוא ההוא יומא אקרען כמה כתובתא בנהרדעא


אמר רב יוםף האי בי כובי
דפומבדיתא כולם דעבדי אמר רב יהודת אמר שמואל ארבע מאות עבדים
ואמרי לה ארבעת אלפים עבדים היו לו לפשחור בן אימר וכולם נטמעו בכהונה
וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם
אמר אביי כולהו יתבן בשורא
דבנתרדעא ופליגא