Chuvashia

  • 128 members

About us

Научно-исследовательский Чувашский ДНК-проект создан с целью популяризации генетико-генеалогических исследований в Чувашском крае, помочь каждому желающему найти своих родственников, подтвердив генетическое родство с ними. Помочь узнать свои корни и составить свою документальную и генетическую родословную. Чувашский геногеографический проект призван наиболее полно определить генетический профиль чувашского народа, его особенности и общее с другими народами, и тем самым дополнить традиционную теорию этногенеза чувашского народа данными популяционной генетики и ее прикладной дисциплины - генетической генеалогии. С этой целью Чувашский ДНК-проект ставит перед собой задачу создания единой базы чувашских генотипов. Что способствует, в сотрудничестве с различными научно-исследовательскими коллективами, охвату ДНК-тестированием как можно большего числа чуваш всех этнографических групп Чувашской Республики, а так же чуваш, проживающих на территории Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, Пензенской, Самарской областей, особенно тех, которые хорошо изучили свою родословную документально. ------- The Chuvash DNA research project was created to promote genetic genealogical research in the Chuvash region, to help everyone who wants to find their relatives by confirming their genetic relationship with them, to help find out their roots and make their documentary and genetic family tree. The Chuvash genogeographic project is intended to define the genetic profile of the Chuvash people as fully as possible, the particularities and common features with other peoples, and thus complement the traditional theory of the ethnogenesis of the Chuvash people with population genetics and its applied discipline - genetic genealogy. For that purpose, the Chuvash DNA project sets a mission to create an integrated database of Chuvash genotypes. In cooperation with various research teams, it contributes to DNA testing of as many Chuvash as possible of all ethnographic groups in the Chuvash Republic, as well as Chuvash living in Tatarstan, Bashkortostan, Ulyanovsk, Penza, Samara regions, especially those who well studied their family tree by documents. ------- La ĉuvaŝa DNA-esplorprojekto estis kreita por antaŭenigi genetikan esploradon en la ĉuvaŝa regiono, por helpi ĉiujn, kiuj volas trovi siajn parencojn konfirmante sian genetikan rilaton kun ili, por helpi trovi siajn radikojn kaj fari la dokumentitan kaj genetikan geneologion. La ĉuvaŝa genogeografia projekto celas laŭeble plene defini la genetikan profilon de la ĉuvaŝa popolo, ĝiajn specifajn trajtojn kaj komunaĵojn kun aliaj popoloj, kaj tiel kompletigi la tradician teorion pri la etnogenezo de la ĉuvaŝoj kun populara genetiko kaj ĝia aplikata disciplino - genetika genealogio. Tiucele, la ĉuvaŝa DNA-projekto starigas la mision krei unuecan datumbazon pri ĉuvaŝaj genotipoj. En kunlaboro kun diversaj esploraj teamoj, ĝi kontribuas al la engaĝo al DNA-testado de tiom multaj ĉuvaŝoj kiom eblas de ĉiuj etnografiaj grupoj de la Ĉuvaŝa Respubliko, samkiel de la ĉuvaŝoj loĝantaj en Tatarstano, Baŝkortostano, Uljanovska, Penza, Samara regionoj, precipe de tiuj kies geneologio estis bone studita kaj dokumentita.