Belarusian Nobility

  • 90 members

About us
Belarusian Nobility DNA Project


The project is open for male line descendants of nobility originating from Belarus (the former Grand Duchy of Lithuania).

The project is undertaken under the patronage of the Association of the Belarusian Nobility (est. 1988), but the participants of this DNA project do not need to have membership in this organisation.

Participation in the project is not limited to nobility from the territory of the present day Republic of Belarus, but invites noblemen from the whole territory of the former Grand Duchy of Lithuania, if they have connections with Belarusian nobility.

The project is not intended for those who merely have a supposition regarding their noble origin. It is advisable to have supporting evidence in this respect before joining the project. You are welcome to post your queries at the Belarusian Nobility Forum: http://www.nobility.by/forum/.

If your ancestors are of Belarusian origin, but you do not know about their background, you are welcome to join the Belarus DNA project instead: http://www.familytreedna.com/public/belarus/.


== Technical issues concerning the current Project ==

Many participants in the section 'Country' provide information about their current place of residence, which is not always identical to the place of origin of their ancestors. Please, provide the place of origin of your most distant known ancestor in this section, amending your current entry, if necessary. You will find it under My Account —> Most Distant Ancestor —> Direct Paternal —> Country of Origin. The latter should be Belarus (or Lithuania, Latvia or Ukraine).

Noblemen of foreign origin are admitted into the project only in the case that their ancestors settled in Belarus (Grand Duchy of Lithuania) several centuries ago.

Sign-ups to the project are moderated. To sign up to the project, click on Join Request and provide some brief information about your ancestry. You are welcome to write in Belarusian, Russian, Polish or English. You will receive a response. The administrators of the project may accept or decline your application, or ask some further questions.

If you are intending to order a Y-DNA test, you may join the project first and be eligible for a discount (this discount is not applicable on top of general FTDNA sale discounts). It is advisable to order the Y-DNA 67 test, as the Y-DNA 37 test is acceptable but provides limited information for ancestry research.

Беларускі шляхецкі ДНК праэкт


Вашыя продкі павінны паходзіць зь Беларусі (былога Вялікага Княства Літоўскага) і быць шляхецкага паходжаньня па прамой мужской лініі.

Праект дзейнічае пад патранатам «Згуртаваньня Беларускай Шляхты» (арганізацыя заснавана ў 1988), але ўдзельнікі гэтага ДНК-праэкту не абавязкова павінны быць сябрамі ЗБШ.

У Праэкт прыймаюцца шляхцічы з тэрыторыі ўсяго былога Вялікага Княства Літоўскага, а ня толькі зь межаў сёняшняй Рэспублікі Беларусь, калі яны ўважаюць сябе зьвязанымі зь беларускаю шляхтаю.

У Праэкт не прымаюцца асобы, якія мяркуюць, што іх продкі, можа быць, таксама шляхцічы. Спачатку даведайцесь. Гэнеалягічныя праблемы можна высьвятляць і пытаньні можна задаваць на «Шляхецкім форуме»: http://www.nobility.by/forum/.

Калі вашыя продкі паходзяць зь Беларусі, але вы ня ведаеце пра іх паходжаньне, вы можаце далучыцца да агульнага праэкту Belarus DNA: http://www.familytreedna.com/public/belarus/.


== Тэхнічныя моманты далучэньня да Праэкту ==

Многія асобы у разьдзеле краіна (Country) указваюць месца жыхарства, якое не заўсёды супадае зь месцам паходжаньня продкаў. Трэба пісаць менавіта краіну паходжаньня роду!

Калі ласка, у каго напісана нешта іншае, просьба зьмяніць, пазначыць: Belarus альбо Lithuania, альбо Latvia, альбо Ukraine. (My Account —> Most Distant Ancestor —> Direct Paternal —> Country of Origin: Belarus).

Шляхцічы замежнага паходжаньня прыймаюцца ў Праэкт толькі тады, калі іх продкі прыехалі ў Беларусь (Вялікае Княства Літоўскае) і жылі там некалькі стагодзьдзяў.

Далучэньне да Праэкту праходзіць мадэрацыю. Для падачы заяўкі пра далучэньне вам трэба націснуць на Join Request і напісаць кароткія зьвесткі пра свой род (можна пісаць па-беларуску, па-расейску, па-польску і па-ангельску), і пачакаць адказу. Адміністратары могуць прыняць альбо адхіліць вашую заяўку ці задаць дадатковыя пытаньні.

Калі вас цікавіць ДНК-аналіз, але яго яшчэ не заказвалі, вы можаце далучыцца да Праэкта, і як удзельнік Праэкта атрымаеце зьніжку на аплату аналіза (ня дзейнічаюць у час глябальных зьніжак). Рэкамэндуем адразу замаўляць тэст Y-DNA67 (можна замаўляць і Y-DNA37, але вынік дае меншую дэталізацыю).


Białoruski szlachecki DNA projektTwoi przodkowie powinny pochodzić z Białorusi (dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego) i być pochodzenia szlacheckiego wyłączne w prostej linii męskiej. Pochodzenie szlacheckie dziedziczone jest po mieczu, a nie po kądzieli.

Projekt działa pod patronatem Zwiąku Szlachty Białoruskiej (organizacja założona w 1988), ale uczestnicy DNA-projektu nie muszą być członkami ZSB.

Do Projekt przyjmujemy szlachtę z całego terytorium dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie tylko z terenów dzisiejszej Republiki Białoruś, jeśli są osobami związanymi z Białoruską szlachtą.

W Projekcie nie mogą natomiast uczestniczyć osoby, które tylko domyślają się, że ich przodkowie mogli być szlachtą. W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do tego Projektu należy sprawę szlacheckiego pochodzenia wyjaśnić. Problemy genealogiczne można wyjaśniać oraz zadawać pytania na Białoruskim
Forum Szlacheckim: http://www.nobility.by/forum/.

Jeśli przodkowie byli pierwotnie z Białorusi, ale nie wiesz o swoim pochodzeniu, możesz przyłączyć się do wspólnego projektu Belarus DNA: http://www.familytreedna.com/public/belarus/.


== Techniczne aspekty przystąpienia do Projektu ==

Wiele osób w dziale Kraj (Country) ma wskazanie miejsca zamieszkania, co nie zawsze pokrywa się z miejscem pochodzenia ich przodków. Trzeba pisać właśnie Kraj pochodzenia!

Jeśli u kogoś napisane coś innego, proszę zmienić, wskazać Białoruś czy Litwa, lub Łotwa lub Ukraina. (My Account —> Most Distant Ancestor —> Direct Paternal —> Country of Origin: Belarus).

Szlachta obcego pochodzenia może być przyjęta do Projektu w przypadku, gdy ich przodkowie przybyli na Białoruś (Wielkie Księstwo Litewskie) i mieszkali tam przez wieki.

Przystąpienie do Projektu jest wstępnie moderowane. Aby ubiegać się o członkostwo należy kliknąć na Join Request i napisać krótka informacja o swojej rodzinie (można pisać po białorusku, rosyjsku, polsku i angielsku), i czekać na odpowiedź. Administratorzy mogą przyjąć lub odrzucić wniosek, lub zadać dodatkowe pytania.

Jeśli są Państwo zainteresowani w analizie DNA, ale jeszcze nie zamówiliśmy, możesz dołączyć do Projektu, jak uczestnicy Projektu otrzymają rabat do analizy (nieaktywne w czasie globalnych rabatów). Polecamy zamówić test Y-DNA67 (można zamawiać i Y-DNA37, ale wynik daje mniej szczegółów).

Белорусский шляхетский ДНК проект


Ваши предки должны происходить из Беларуси (бывш. Великого Княжества Литовского) и быть шляхетского происхождения по прямой мужской линии.

Проект действует под патронатом «Собрания Белорусской Шляхты» (организация основана в 1988), но участники этого ДНК-проекта не обязательно должны быть членами СБШ.

В Проект принимаются шляхтичи с территории всего бывшего Великого Княжества Литовского, а не только из пределов сегодняшней Республики Беларусь, если они считают себя связанными с белорусской шляхтой.

Участниками Проекта могут быть:
• белорусские шляхтичи (шляхтичи Великого княжества Литовского);
• российские дворяне, чьи предки белорусского происхождения;
• российские дворяне, чьи предки по родословным «выехали из Литвы»;
• российские дворяне, чьи предки по реестрам и разрядам были писаны «литвой»;
• российские дворяне этнические белорусы, чьи предки выслужили российское дворянство по чинам или орденам.

Также приглашаем в Проект:
• представителей княжеских родов из династии Гедыминовичей;
• представителей княжеских родов и утративших титул родов из династии Рюриковичей (из княжеств входивших некое время в состав Великого княжества Литовского, а именно: Великого княжества Смоленского, Черниговского княжества и т. н. Верховских княжеств).

В Проект не принимаются лица, которые полагают, что их предки, может быть, тоже шляхтичи. Первоначально узнайте это. Генеалогические проблемы можно выяснять и вопросы можно задавать на «Шляхетском форуме»: http://www.nobility.by/forum/.

Если ваши предки происходят из Беларуси, но вы не знаете об их происхождении, вы можете присоединиться к общему проекту Belarus DNA: http://www.familytreedna.com/public/belarus/.


== Технические моменты присоединения к Проекту ==

Многие лица в разделе страна (Country) указывают место жительства, которое не всегда совпадает с местом происхождения предков. Нужно писать именно страну происхождения рода!

Пожалуйста, если у кого-либо написано что-то другое, просьба изменить, указать: Belarus или Lithuania, или Latvia, или Ukraine. (My Account —> Most Distant Ancestor —> Direct Paternal —> Country of Origin: Belarus).

Дворяне иностранного происхождения принимаются в Проект только в том случае, если их предки приехали в Беларусь (Великое Княжество Литовское) и жили там несколько веков.

Присоединение к Проекту проходит модерацию. Для подачи заявки о присоединении вам надо нажать на Join Request и написать краткие сведения о своем роде (можно писать по-белорусски, по-русски, по-польски и по-английски), и подождать ответа. Администраторы могут принять или отклонить вашу заявку, или задать дополнительные вопросы.

Если вас интересует ДНК-анализ, но ещё его не заказывали, вы можете присоединиться к Проекту, и как участник Проекта получите скидку на оплату анализа (не действуют во время глобальных скидок). Рекомендуем сразу заказывать тест Y-DNA67 (можно заказывать и Y-DNA37, но результат даёт меньшую детализацию).