Summer Sale Ends Aug 31

Please note: We are currently experiencing an issue with our shopping cart and are working to resolve the issue. 

Azerbaijan

 • 523 members

About us

AZ

MƏQSƏD

Genofondun və etnogenezin tədqiqatı Y- və Mt-DNT yığılmasının köməyilə

TƏDQİQAT OBYEKTLƏRİ

Azərbaycan, Cənubi Dağıstan, Gürcüstan, Ermənistan, Şimali İran və Şərq Türkiyə  xalqların Y- və Mt-DNT vergilərin analizi. Diqqət mərkəzində bu regionda axırınci beş əsrdən çox yaşayan xalqlardır:

 • Azərbaycanlılar (Azəri türkləri)
 • Talışlar
 • Aran və Naxçıvan kürdləri
 • Tatlar
 • Aran, Şirvan və Naxçıvan erməniləri
 • Nax-Dağıstanlı xalqlar (avarlar, ləzgilər, saxurlar, udilər, Şaxdağ xalqları)
 • İngiloylar
 • Qaraçilər
 • Dağ yəhudilər


RU

ЦЕЛЬ

Изучение структуры генофонда и этногенеза через сбор данных их Y- и Mt-ДНК.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ данных выходцев из Азербайджана, Южного Дагестана, Грузии, Армении, Северного Ирана, Восточной Турции. Основное внимание уделяется народам, не менее последних пяти веков населяющих данный регион:

 • азербайджанцы (азербайджанские тюрки)
 • талыши
 • курды Аррана, Ширвана, Нахичевани и Армении
 • таты
 • армяне Аррана, Ширвана, Нахичевани
 • нахско-дагестанские народы (аварцы, лезгины, цахуры, удины, народы шахдагской группы)
 • ингилойцы
 • гарачи (цыгане)
 • горские евреи


EN

GOAL

To study thegene pool and ethnogenesis by collectioning Y- and Mt-DNA data.

RESEARCH SUBJECTS

Analysis of Y-and Mt-DNA data of descendants from Azerbaijan, Southern Dagestan, Georgia,Armenia, Northern Iran, Eastern Turkey. The main focus is on people who live inthis region at least the last five centuries:

 • Azerbaijanis (Azeri Turks)
 • Talyshs
 • Kurds of Arran, Shirvan, Nakhichevan and Armenia
 • Tats
 • Armenians of Arran, Shirvan and Nakhichevan
 • Nakh-Dagestani peoples (Avars, Lezghins, Tsakhurs, Udins, peoples of Shakh-dag group)
 • Ingiloys
 • Garachi (Gypsies)
 • Mountain Jews (Juhuro)