Hazara People

  • 4 members

About us

پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره: سفر به هزاران سال قبل

شبکه سراسری مردم هزاره: مردم هزاره دارای گذشته، تاریخ و فرهنگ پرباری می باشند. نشانه های فرهنگی تاریخی مردم هزاره مانند پیکره های بودا در بامیان باستان و سایر آثار باستانی هنری باقیمانده در افغانستان کنونی، روایت از هزاران سال حضور درخشان مردم هزاره در تاریخ دارد.

با این وجود از زمان به قدرت رسیدن افغان ها، روند تاریخ و تمدن در جغرافیای کنونی افغانستان تغییر کرد و علاوه بر مردم هزاره، سایر باشندگان اصلی این سرزمین با جنایات مختلف روبرو شده و حکومت ها بجای یاری رساندن به مردم و همت گماشتن در عرصه ی بازسازی، گسترش فرهنگ و تمدن؛ خونریزی، برده داری، تخریب گذشته و تاریخ مردم، غصب زمین و سایر جنایت ها را روی دست گرفتند. تاریخ چند قرن اخیر افغانستان در زمان حکومت افغان ها، تاریخی سیاه همراه با تمدن ستیزی و جهل می باشد. در این چند قرن مردم هزاره بارها با جنایات سیستماتیک روبرو شده اند. جنایات دوره ی عبدالرحمان در اواخر قرن 19 میلادی که به کشتار بیش از 60 درصد مردم هزاره انجامید و ده ها هزار تن از مردم هزاره به بردگی گرفته شده و زمین هایشان غصب شد، یکی از نمونه های جنایات حاکمان افغان است. پیش از آن در دوره ی هوتکیان در اوایل قرن 18 میلادی نیز مردم هزاره از سرزمین های پدری خود در محدوده قندهار امروزی و مناطقی از پاکستان امروزی رانده شدند. جنایات علیه مردم هزاره از زمان عبدالرحمان به شیوه دوامدار تا دوره حامد کرزی ادامه داشته و حکومت های افغان از هیچ کوششی برای محدود ساختن مردم هزاره، کشتار آنان، کوچ اجباری آنان و غصب زمین هایشان دریغ نمی ورزند. جنایت های طالبان در اواخر قرن 20 و آغاز قرن 21 و تهاجم وحشیانه کوچی ها علیه منافع مردم هزاره نمونه واضح و آشکار ادامه سیاست های حاکمان افغان برای کشتار مردم هزاره و غصب زمین هایشان است.

تخریب تاریخ مردم هزاره، جعل آن و معرفی تاریخی دروغین، یکی دیگر از خیانت های آشکاری بوده که حکومت های افغان با همکاری و همدستی کشورهای استعمارگر انجام داده اند. تاریخ نویسان کم سواد و یا مغرض افغان و یا تاریخ نویسان کم سواد و مغرض غربی نیز در جعل و مسخ تاریخ مردم هزاره نقش بسزایی داشته اند. جعل تاریخ مردم هزاره و کشتار سیستماتیک آنان پا به پای یکدیگر در آن سرزمین روی دست گرفته شده تا هستندگی و باشندگی این مردم را در افغانستان کنونی انکار کرده و اشغالگران را مالک زمین هایی قلمداد کنند که با کشتار و راندن صاحبانش از آنان غصب کرده اند.

بیشتر تاریخ نویسان، محققان مسایل اجتماعی و سیاسی، سازمان های بین المللی و حتا مراکز آمار و معلومات کشورهای مختلف و روزنامه نگاران بین المللی از تاریخ جعلی شده برای مردم هزاره استفاده می کنند. از طرفی دیگر جریان یکسویه و فضای استبدادی در چند قرن اخیر افغانستان کنونی به پژوهشگران مردم هزاره فرصت مناسب نگذاشته تا بصورت مستقل، تاریخ و گذشته مردم هزاره را بررسی کرده و آن را بدون سانسور در اختیار جامعه قرار دهند. از این رو باید گفت که تاریخ نوشته شده و معرفی شده از مردم هزاره در سطح جهانی، تاریخی دروغین و جعلی ست که توسط دشمنان مردم هزاره نوشته شده است.

با همه این وجود، هنوز در کاوش های باستان شناسان و یا بصورت تصادفی، آثار تاریخی مهمی از افغانستان کنونی کشف می شود که ویژگی ها و نحوه تولید آن در قرن های گذشته و حتا هزاران سال پیش، حکایت از آن دارد که مردم هزاره در ساخت آن نقش بسزایی داشته اند.

قدم های تازه و مستقل برای بازخوانی تاریخ مردم هزاره

در چند سال اخیر پژوهش ها و تحقیقات گسترده ای از سوی نویسندگان و اندیشمندان جامعه هزاره و تورک افغانستان برای ارایه تاریخ صحیح و جعل نشده صورت گرفته است. این تحقیقات بیشتر بر بررسی ساختاری زبان هزاره گی استوار است و پژوهشگران با کند و کاو در زبان هزاره گی و مقایسه آن با زبان هایی مانند تورکی و دری، مطالعات خود را پیش می برند. مطالعاتی که از سویی نشان می دهد زبان هزاره گی قدیم می تواند شاخه ای از زبان های آلتایی و تورکی قلمداد شود و به همین شکل صاحبان این زبان در استخوان بندی و رشد و توسعه زبان دری نقش اساسی داشته اند.

برای این پژوهشگران ثابت شده که مذهب و دین و حتا زبان تعیین کننده ریشه های تاریخی و نژادی افراد نمی باشد و همانند درصد بالایی از مردم آمریکای جنوبی که با هجوم اسپانیایی ها زبان و مذهب خود را از دست داده اند، انسان ها در جوامع مختلف دیگر نیز می توانند به همین سرنوشت دچار شده باشند. با این وجود، کاویدن در زبان هزاره گی و یافتن پیرنگ های زبان های آلتایی، بويژه تورکی در آن برای ارتباط تمدنی، اهمیت خاصی در نزد این پژوهشگران دارد.

دشمنان مردم هزاره در کنار اینکه ریشه های مردم هزاره را در افغانستان کنونی هدف قرار داده اند، با منتسب کردن آنان به مذهب شیعی، آنان را وابسته به حکومت ایران جلوه می دهند. آنان قصد دارند تا فشار سنگین تری از طرف دنیای غرب بر مردم هزاره وارد کرده و آنان را در انزوای بیشتری قرار دهند و از این راه آسان تر سیاست کشتار و پاکسازی قومی را پیش ببرند. این در حالی ست که درصد قابل توجهی از مردم هزاره پیرو مذهب اسماعیلی می باشند که در ایران مذهبی طرد شده و ممنوع است. مطالعات ما نشان می دهد که حداقل نیمی از مردم هزاره سنی مذهب بوده و یا به دلیل جنایات سیستماتیک حاکمان به مذهب سنت روی آورده اند. همین جنایات سیستماتیک علیه مردم هزاره نیز باعث شده که درصد بالایی از آنان، برای گریز از خشونت نژادپرستان حاکم، خود را به گروه های قومی دیگر نسبت دهند. در کنار این، جمعیت قابل توجهی از مردم هزاره نیز به آيين های دیگری غیر از اسلام گرویده اند.

پژوهشگران هزاره و تورک، در کنار پژوهش های زبانی، بازنگری در نقاط مجهول تاریخی در جغرافیای کنونی افغانستان و مقایسه آثار تاریخی، نوع رفتار و رسوم بجای مانده در جامعه هزاره، پوشش سنتی، ساختار فیزیکی و آناتومی مردم هزاره را نیز در دستور کار خود قرار داده اند. برخی از این پژوهشگران برای ردیابی تاریخ مردم هزاره، تاریخ و گذشته را در خارج از افغانستان کنونی مطالعه کرده و معتقدند که بسیاری از پاسخ ها را می توان در محدوده ی گسترده تری از جغرافیای امروزی افغانستان یافت و مردم هزاره ارتباط مستحکمی با گروه های مردمی در مناطقی مانند آسیای میانه، اطراف دریای خزر در منطقه ی قفقاز تا سواحل دریای سیاه و بخشی از خاک روسیه دارند.

این مطالعات گرچه اهمیت بسزایی در کنار گذاشتن و رد تاریخ جعلی ساخته شده توسط دشمنان مردم هزاره دارد اما متاسفانه به دلیل نبود امکانات مالی و عدم دسترسی به منابع مختلف و نتوانستن تحقیقات میدانی گسترده، تاکنون به یک جمع بندی جامع و اساسی نرسیده است.

سردرگمی هویتی نسل جدید مردم هزاره

مردم هزاره چه تاریخ و گذشته ای دارند؟ بر مردم هزاره چه گذشته است؟ آنان در کدام گروه مردمی بزرگتر قرار می گیرند و نزدیک ترین گروه های مردمی به آنان کدام هستند؟ دین، مذهب و زبان چه نقشی در سازمان تاریخی مردم هزاره دارد؟ علی رغم اینکه چند قرن جنایت سیستماتیک از قبیل نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، تبعیض و غصب زمین های مردم هزاره، این گروه مردمی را به طرفداران سرسخت اندیشه های مدرن مانند جامعه مدنی، حقوق بشر بويژه حقوق زنان، عدالت و آزادی دین تبدیل کرده اما پرسش هایی از این دست، پرسش هایی هستند که ذهن بسیاری از جوانان هزاره را درگیر خود کرده است. از آنجایی که سرکوب سخت و سنگین مردم هزاره در چند قرن اخیر و دست باز حاکمان در ترویج تاریخ جعل شده مردم هزاره باعث شده که تاریخ جعلی به ظاهر خود را ثتبیت کند، اما نسل جدید مردم هزاره به هیچ عنوان آن را باور ندارند و کنجکاوانه پرسش های بنیادینی را درباره گذشته و تاریخ مردم هزاره مطرح می کنند.

این پرسش ها و تلاش برای یافتن پاسخ برای آن، حق مسلم جوانان مردم هزاره می باشد و و چیزی از اشتیاق و دلبستگی آنان به ارزش های مدرن و جهان شمول انسانی نمی کاهد.

مطالعات و پژوهش های کنونی هنوز نتوانسته به پرسش های نسل جدید مردم هزاره پاسخ دهد. این پژوهش ها هنوز تکمیل نشده می باشند و جامع نیستند.

ژنتیک انسانی، روشی علمی و جدید برای کاوش در تاریخ مردم هزاره

امروزه پژوهش های ژنتیکی اهمیت خاصی در جامعه علمی جهان یافته است. ژنتیک انسانی پیشرفت قابل توجهی یافته و رفته رفته خود را به عنوان یکی از روش های ثابت و علمی توزيع جمعیتی انسان ها و گذشته و تاریخ آنان تثبیت کرده است. پژوهش های ژنتیکی چنان پیشرفت کرده که بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان مانند دانشگاه آکسفورد با پروژه Oxford Ancestors و شبکه های رسانه ای مانند نشنال جئوگرافیک با پروژه ی The Genographic وارد این عرصه شده و پژوهش های خود را در نقاط مختلف جغرافیایی میان توده های انسانی گسترش می دهند.

در این دانش برای ردیابی پراکندگی جمعیتی و جابجایی های بزرگ انسانی به بررسی "تک گروه" یا Haplogroup پرداخته می شود. Haplogroup در حقیقت بخش اصلی دانش ژنتیک انسانی است که بر اساس آن و با بررسی دو نوع تک گروه دی ان ای (DNA)، شاخه ی پدری و مادری افراد دنبال می شود. این دو تک گروه بصورت ثابت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تغییری در آن صورت نمی گیرد. از همین روی می توان با آگاهی به آن و اطمینان از عدم تغییر آن، سفر خود را به هزاران سال قبل و کاوش در گذشته و تاریخ آغاز کنیم.

شاخه مادری: تک گروه دی ان ای "ام تی"

Human mitochondrial DNA haplogroup
در علم ژنتيک انسانی برای بررسی شاخه مادری، تک گروه دی ان ای "ام تی" که بنام علمی" “ Human mitochondrial DNA haplogroup معروف است مورد آزمایش قرار می گیرد. دانشمندان "حوای میتوکندریایی" یا Mitochondrial Eve را به عنوان یگانه مادر مشترک تمام انسان ها معرفی می کنند. دانشمندان حدس می زنند که حوای میتوکندریایی ممکن است 200 هزار سال قبل در شرق آفریقا می زیسته است. دانشمندان زیر شاخه های مختلف این گروه دی ان ای را از 75 هزار سال قبل در شمال آفریقای امروز بدست آورده اند.

نوع تقسیم علمی شاخه ی مادری بصورت یک درخت، همراه با شاخه ها و زیر شاخه های آن به شکل زیر است:


در آزمایش و بررسی شاخه مادری هم پسران و مردان (جنس مذکر) و هم دختران و مادران (جنس ماده) می توانند اشتراک کنند. با این وجود این آزمایش تنها شاخه ی مادری انسان را در هزاران سال قبل دنبال می کند.

شاخه پدری: تک گروه دی ان ای "وای"

Human Y-chromosome DNA haplogroup
در علم ژنتیک برای بررسی شاخه ی پدری، تک گروه دی ان ای "وای" را که بنام علمی " Human Y-chromosome DNA haplogroup"معروف است مورد آزمایش قرار می دهند. دانشمندان آدم رنگین تن یا Y-chromosomal Adam را به عنوان پدر مشترک همه انسان ها معرفی می کنند. نظریات مختلفی درباره تاریخ آدم اولیه ارایه شده و برخی معتقدند که آدم رنگین تن که الزاما به یک تن اشاره ندارد، حدود 142 هزار سال قبل می زیسته است. از آنجایی که علم ژنتیک انسانی همچنان در حال گسترش است، نظریات و دستاوردهای جدیدی در این زمینه ها ارایه می شود.

نوع تقسیم علمی شاخه ی پدری بصورت یک درخت، همراه با شاخه ها و زیر شاخه های آن به شکل زیر است:

آزمایش تک گروه دی ان ای "وای" برای دنبال کردن شاخه پدری را تنها پسران و مردان (جنس مذکر) می تواند انجام دهد.

اشتباهی معروف و رایج در بررسی ژنتیکی مردم هزاره

در بسیاری از منابع از جمله منابع علمی، رسانه ها و همچنین در آمار و معلوماتی که نهادها و سازمان های مختلف از تبار و گذشته مردم هزاره ارایه شده، یک اشتباه رایج و معروف وجود دارد. این اشتباه رایج و معروف این است که "بررسی های ژنتیکی نشان می دهد تک گروه مردم هزاره با تک گروه ژنتيکی "چنگیز خان" و به همین ترتیب مغولان یکی می باشد". برخی از دانشمندان چنگیز خان را مربوط به تک گروه دی ان ای سی (C) می دانند.
در همین حال مرجع بسیاری از منابع که مردم هزاره را بصورت ژنتیک به مغولان ارتباط می دهند، کتابی با عنوان زیر است:
Genetics: Analysis Of Genes And Genomes
نویسندگان این کتاب این ها هستند:
Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones

با مرور این کتاب و آنچه درباره هزاره ها آمده، مشخص می شود که هیچ مطالعه ژنتیکی از سوی نویسندگان این کتاب صورت نگرفته است. در این کتاب چند سطر کوتاه درباره مردم هزاره در پاکستان در یک زیر بخش درباره "میراث چنگیز خان" (A Legacy of Genghis Khan) آمده و به هیچ مطالعه ژنتیکی اشاره ندارد. در این چند سطر تنها به این اکتفا شده که این مردم خود را مغولی می دانند و بسیاری ادعا می کنند از طرف پدری مربوط به چنگیزخان می باشند.

نتیجه گرفتن نویسندگان این کتاب از ادعای درست یا اشتباه افراد در کتابی که قرار است بر پایه علم و دانش باشد، نشان از سهل انگاری آنان می باشد. نویسندگان این کتاب هیچ آزمایش ژنتیکی از مردم هزاره انجام نداده اند.
مطالعات کلی ما نشان می دهد که جمعیت مردم هزاره بیش از 20 میلیون است که در کشورهایی مانند افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، تورکمنستان، اوزبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، عراق، یمن، لبنان، سوریه، تورکیه، گرجستان، بخش های از روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی و نیز استرالیا پراکنده می باشند. بین سه تا پنج درصد این مردم ادعا می کنند که مربوط به مغول می باشند و ارتباط مستقیم با چنگیز خان دارند. ارتباط داشتن با مغول و چنگیزخان برای این تعداد با توجه به جمعیت گسترده مردم هزاره امری کاملا طبیعی می باشد. این مقدار نفوذ مغولان را در ترکیب جمعیتی مردم دیگر در نقاط مختلف آسیا و حتا بخش های شرقی و شمالی اروپا با توجه به امپراطوری بزرگ مغولان می توان یافت. از سوی دیگر تبلیغات سنگین حاکمان برای ترویج تاریخ جعل شده شان برای مردم هزاره در فضای سرکوب و خفقان که از سویی مردم هزاره با نسل کشی و برده داری مواجه می شدند و از سوی دیگر با تخریب گسترده آثار تاریخی باستانی، زمینه را برای پذیرفتن ریشه مغولی برای آن سه تا پنج درصد فراهم کرده است.
از این منظر ادعاهایی که بر اساس کتاب بالا، مردم هزاره را به چنگیزخان و مغولان ارتباط می دهد، هیچ جایگاه علمی ندارد و به هیچ عنوان نمی توان به آن به عنوان منبعی در تاریخ و ژنتيک مردم هزاره ارجاع داد.
به همین ترتیب، برخی از رسانه هابدون اینکه آزمایش ژنتیکی انجام داده باشند، فقط بر اساس گفته درصد کمی از مردم هزاره در پاکستان، ادعای مغول بودن مردم هزاره را طرح می کنند که هیچ جایگاه علمی نمی تواند داشته باشد.

در گزارش دیگری با نام " Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of the
Southwest and Central Asian Corridor"
که باز هم مردم هزاره را به مغولان ربط داده اند، همین گفته تعدادی از مردم هزاره ملاک بوده است. ما گفت و گویی با مدیر familytreedna.com داشته ایم و او انجام هرگونه پروژه دی ان ای در مورد مردم هزاره را رد کرد.

در گفتگوهایی نیز که ما با مردم هزاره در پاکستان داشته ایم، بیشتر آنان ادعای ارتباط داشتن با مغول و چنگیزخان را رد می کنند و این ادعا را تبلیغات دشمنان مردم هزاره می دانند که آنان را از ریشه هزاران ساله ای که در آن منطقه جغرافیایی دارند قطع کنند.

نظر مسلطی که در بین مردم هزاره وجود دارد این است که مردم هزاره ریشه هزاران ساله در افغانستان فعلی، قسمت هایی از پاکستان فعلی، بخش هایی از آسیای میانه، شرق ایران فعلی به طرف شمال شرق این کشور و همینطور اطراف دریای خزر به طرف دریای سیاه دارند.

شبکه سراسری مردم هزاره نخستین پروژه جامع ژنتیک مردم هزاره را آغاز کرد

نبود پروژه جامع ژنتیکی برای کند و کاو در تاریخ و گذشته مردم هزاره و همچنین ادامه یافتن تبلیغات روی تاریخ جعل شده، باعث شد تا در تابستان سال 2011 میلادی، شبکه سراسری مردم هزاره نخستین آزمایش های ژنتیکی را با آزمایش تک گروه "وای" و "ام تی" روی دست بگیرد.

در این پروژه نخست دی ان ای یکی از مدیران شبکه سراسری مردم هزاره در لابراتواری در کانادا بررسی شد. این آزمایش در دو تگ گروه "وای" (Y-DNA) و "ام تی" (mitochondrial DNA) برای بررسی شاخه پدری و مادری در لابراتواری در کشور کانادا انجام شده است.

نتیجه ی بدست آمده از این دو آزمایش نشان می دهد که شخص آزمایش شده متعلق به شاخه پدری از تک گروه جی (Haplogroup J Y-DNA) و زیر شاخه آن جی 2 ای 4 (J2a4) می باشد. در شاخه مادری این شخص مربوط به تک گروه تی (Haplogroup T mtDNA) است.

تک گروه جی 2 شاخه پدری (Haplogroup J2 Y-DNA)

همانگونه که گفته شد برای آزمایش دی ان ای "وای" فقط مردان (مذکر) می توانند آزمایش بدهند. تک گروه جی 2 که در نخستین آزمایش ژنتیکی شبکه سراسری مردم هزاره مشخص شده، پراکندگی خاصی در نقاط مختلف جهان دارد. بیشتر این پراکندگی را می توان در خاورمیانه، اطراف دریای مدیترانه، منطقه وسیع قفقاز از دریای خزر تا دریای سیاه، آناتولی، اطراف دریای خزر به طرف جنوب شرق اروپا در بالکان مشاهده کرد. پراکندگی این تک گروه را می توان به شکل ويژه در میان تورکان یافت. درصد بالایی از تورکان در کشورهای مختلف متعلق به این تک گروه می باشند. برخی از مطالعات ژنتیکی حاکی از آن است که بیشتر تورکان خزر که زمانی در حاشیه دریای خزر امپراطوری بزرگی را برپا کرده بودند، همین تک گروه را دارند.
از آنجایی که مطالعات ژنتیکی در افغانستان امروز صورت نگرفته است، نمی توان درباره پراکندگی آن در این منطقه اظهار نظری کرد. اما انتظار می رود، این تک گروه بصورت گسترده میان مردم هزاره وجود داشته باشد. وجود تک گروه هایی مانند جی 2 در میان مردم هزاره که در میان تورکان رایج است، می تواند ارتباط ژنتیکی مردم هزاره با تورکان را تثبیت کند.

تک گروه تی شاخه مادری (Haplogroup T mtDNA)

همانگونه که گفته شد برای آزمایش دی ان ای "ام تی" هم مردان و هم زنان می توانند آزمایش بدهند. تک گروه تی که در نخستین آزمایش ژنتیکی شبکه سراسری مردم هزاره مشخص شده، ارتباط خاصی با تک گروه جی 2 مردان دارد. تک گروه تی نیز مانند جی 2 بیشترین پراکندگی را در خاورمیانه داشته و دانشمندان علم ژنتیک معتقدند که منبع آن از 10 تا 12 هزار سال قبل در بین النهرین، بخش های شرقی مدیترانه، تورکیه و سوریه امروز می باشد. طبق مطالعات دانشگاه آکسفورد، امروزه حدود ده درصد از مردم اروپا، همین تک گروه را دارا می باشند.

نکات مهم در پروژه ژنتیکی مردم هزاره

1- شبکه سراسری مردم هزاره پروژه خود را با همکاری شرکت آمریکایی فمیلی تری دی ان ای www.familytreedna.com و متخصصان آن پیش می برد. این شرکت در ایالت تگزاش موقعیت دارد. تمام علاقمندان شرکت در پروژه شبکه سراسری مردم هزاره، نمونه دی ان ای های خود را در لابراتوارهای فمیلی دی ان ای آزمایش خواهند کرد.
2- آدرس پروژه ما روی سایت فمیلی تری دی ان ای:
http://www.familytreedna.com/public...
3- در مشورت با متخصصان فمیلی دی ان ای ما تصمیم گرفته ایم که دو نوع آزماش را انجام دهیم. این دو آزمایش " Y-DNA37" برای شاخه پدری و " mtDNAPlus" برای شاخه مادری می باشد.
4- آزمایش " Y-DNA37" را فقط پسران و مردان (مذکر- سن آزمایش دهنده مهم نیست) می توانند انجام دهند.
5- اگر چنانکه یک زن علاقمند به دانستن تک گره دی ان ای "وای" خود است، می تواند، نمونه دی ان ای پدر و یا برادر خود را آزمایش کند.
6- آزمایش " mtDNAPlus" را هم مردان و هم زنان (مذکر و مونث- سن آزمایش دهنده مهم نیست) می توانند انجام دهند.
7- يک شخص (مذکر) می تواند همزمان هر دو آزمایش را انجام دهد.
8- شخص علاقمند برای شرکت در این پروژه باید هزینه آزمایش و هزینه پستی را پرداخت کند.
9- پیشنهاد ما این است که علاقمندان برای شرکت در پروژه از میان مردم هزاره ساکن در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا باشد. دلیل این امر توانایی آنان در پرداخت هزینه های آزمایش می باشد. تمام هزینه ها مستقیم باید به سایت فمیلی تری دی ان ای پرداخت شود.
لینک مستقیم خریداری آزمایش روی سایت فمیلی تری دی ان ای:
https://www.familytreedna.com/order...

10- معلومات لازم و نحوه پیشرفت پروژه قدم به قدم در سایت رسمی شبکه سراسری مردم هزاره منتشر می شود.

هزینه های شرکت در پروژه

شبکه سراسری مردم هزاره در توافق با فمیلی تری دی ان ای، حداقل قیمت را برای آزمایش ها در نظر گرفته است. این قیمت ها، قیمت های آکادمیک بوده و حداقل 50 دالر آمریکایی از قیمت های اصلی آن کمتر است. در آخرین توافق با فمیلی تری دی ان ای، قیمت های هر آزمایش کاهش پیدا کرد.

هزینه آزمایش " Y-DNA37" برای یک آزمایش: 109 دالر آمریکایی

هزینه آزمایش " mtDNAPlus" برای یک آزمایش: 109 دالر آمریکایی

هزینه های پست: شش دالر آمریکایی برای کسانی که خارج از آمریکا زندگی می کنند و چهار دالر برای کسانی که در داخل آمریکا می باشند. این مبالغ برای هزینه های پست عادی می باشد. اگر شخصی بخواهد با پست سفارشی می تواند مواد لازم را دریافت کند. در این صورت باید سی دالر آمریکایی هزینه پست پرداخت کند.

علاقمندان باید در هنگام پرداخت هزینه آزمایش، هزینه پست را نیز یکجا پرداخت کنند.

مراحل شرکت در پروژه

علاقمندان برای شرکت در پروژه ژنتیکی مردم هزاره باید مراحل زیر را طی کنند:

1- درخواست برای شرکت در پروژه: لینک زیر را باز کنید:

https://www.familytreedna.com/order...
نوع آزمایشی را که می خواهید انجام دهید، شاخه پدری " Y-DNA37" یا شاخه مادری " mtDNAPlus" انتخاب کنید.
دکمه نکست (Next) را کلیک کنید، مشخصات کامل خود را وارد کرده و تمام مراحل را بدرستی قدم به قدم انجام دهید.
2 پس از پرداخت هزینه، اکانت مخصوصی از طراف فمیلی دی ان ای روی سایت این شرکت ساخنه می شود که این اکانت به پروژه شبکه سراسری مردم هزاره وصل است.

3- پس از پرداخت هزینه، از طرف لابراتوار فمیلی تری دی ان ای، بسته کوچکی حاوی وسایل لازم آزمایش و راهنما، پست خواهد شد. زمان دریافت بسته، بستگی به نوع پست، عادی یا سفارشی می باشد. پست عادی ممکن است حدود سه هفته برای دریاف زمان ببرد.
4
5- در بسته ای که برای شما فرستاده شده، برس هایی شبیه برس دندان است. طبق راهنمایی که برای شما فرستاده می شود، باید این برس را از داخل دهان، اطراف لب خود به مدت 15 ثانیه کشیده و سپس آن را در پاکت مخصوصی که برای شما فرستاده شده، قرار داده و به آدرس لابراتوار پست کنید. تمام معلومات لازم در این زمینه در بسته ای که از طرف لابراتوار دریافت می کنید، قرار دارد. آزمایش دی ان ای بسیار ساده و بدون خطر می باشد.
6- بلافاصله وقتی نمونه دی ان ای شما از طریق پست دریافت شد، در لابراتوارهای فمیلی تری دی ان ای آزمایش خواهد شد.
7- پس از تکمیل آزمایش، نتایج آن در اکانت یا حساب مخصوص شما در فمیلی تری دی ان ای گذاشته می شود و شما می توانید آن را مشاهده کنید.
8- نتیجه آزمایش همراه با یک گواهینامه از طرف لابراتور است که شما می توانید از اکانت مخصوص خود روی سایت فمیلی تری دی ان ای دریافت کرده و برای خود پرینت کنید.
9- معلومات شخصی شما روی صفحه پروژه شبکه سراسری مردم هزاره در سایت فمیلی تری دی ان ای و سایت رسمی شبکه سراسری مردم هزاره منتشر نخواهد شد. در این صفحات تنها نتیجه آزمایش و وابستگی شخص آزمایش شده به تک گروه یا Haplogroup خاص معرفی می شود.

برخی منابع برای مطالعه درباره ژنتیک انسانی و تگ گروه های مختلف

در پایان فهرست برخی از منابع را برای مطالعه بیشتر در مورد دانش ژنتیک انسانی بويژه تک گروه ها معرفی می کنیم.

يک: پروژه دانشگاه آکسفورد:

http://www.oxfordancestors.com

دو: پروژه نشنال جئوگرافیک:

https://genographic.nationalgeograp...

سه: واژگان ژنتیک

http://www.haplogroups.com/vocabulary/

شبکه سراسری مردم هزاره

www.hazarapeople.com