مشروع قبيلة بني وائل (عنزة) و قبائل ربيعة - mtDNA Test Results for Members

The table below shows each project member's kit number and their tested mitochondrial DNA (mtDNA) results. According to the project's settings, it may also display the most distantly known ancestor of each project member. Following scientific standards, Family Tree DNA compares all mtDNA results to the RSRS. The most distant common maternal ancestor to all people alive today as well as several ancient humanoids are the basis for the RSRS. Thus, a comparison to this reference reveals clearly the path between each person and our shared maternal ancestor. In general, those who share the same direct maternal ancestor within the last fifteen generations should have mtDNA results that match exactly.
You may learn more about mtDNA on the Understanding mtDNA Results learning page.

Kit Number Name Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
Ungrouped
245754 . H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9287 Almarhom H2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
266089 Alenezi J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T A93G, C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9473 الشويمي J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, C16519T C146T, C194T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M10388 عبدالله حسن حمد علي الأمير J1b1b C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16295T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C271T, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7656   K T16093C, A16129G, C16176T, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, A16343c C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
M9700 Majid Al Tourky L2a1-G143A-G16309A! C16179T, T16187C, C16189T, G16230A, C16234T, C16286T, C16294T, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C182T, A247G, A464G, 309.1C, 315.1C
265715 الطيار L3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
234458 Yousef A Al Saayed (السعيد) L3d3a T16124C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, T16304C, C16519T C146T, C195T, A247G, 315.1C
M9092 المطر L3e3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16265t, T16278C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M7218 Alawwad L3h1a2b T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16270T, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M6783 العمران N1b1 A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9241 Saad Bin Daineh N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
337600 Alsaud N1c T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M10236 Bin Ibraheem R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16245T, T16278C, A16309G, C16311T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M9625 عيسى محمد أبراهيم R0a-60.1T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T C64T, G73A, C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, A451G, 522.1A, 522.2C, 44.1C, 60.1T, 309.1C, 309.2C, 315.1C
233525 Alfadhel T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
238741 الجميشي الدهمشي T2c T16126C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16294T, C16296T, C16311T C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
317963   U3a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, A16343G, G16390A C146T, C150T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
241464 AlMaliki U9 A16051G, A16129G, A16158G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16311T C146T, C152T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C