مشروع قبيلة بني وائل (عنزة) و قبائل ربيعة - mtDNA Test Results for Members

The table below shows each project member's kit number and their tested mitochondrial DNA (mtDNA) results. According to the project's settings, it may also display the earliest known ancestor of each project member. Following scientific standards, Family Tree DNA compares all mtDNA results to the RSRS. The earliest known common maternal ancestor to all people alive today as well as several ancient humanoids are the basis for the RSRS. Thus, a comparison to this reference reveals clearly the path between each person and our shared maternal ancestor. In general, those who share the same direct maternal ancestor within the last fifteen generations should have mtDNA results that match exactly.
You may learn more about mtDNA on the Understanding mtDNA Results learning page.

Kit Number Name Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
Ungrouped
M8959 سعيد بن خميس العويص الشتيري H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M8395 Ijmail H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16558A G73A, A93G, C146T, C152T, C195T, A247G, T372C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
245754 Al-rashedi H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9287 Almarhom H2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
M11542 Al-Ahmad I T16187C, C16189T, G16230A, T16278C C146T, C152T, C195T, T199C, T204C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
266089 Alenezi J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T A93G, C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9473 التميمي J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, C16519T C146T, C194T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M10388 عبدالله حسن حمد علي حسن الأمير (Al Amir) J1b1b3 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16295T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C271T, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
643593 Alghanim J1b6b C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, A16183c, T16187C, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, T16288C, C16311T, C16519T C146T, C152T, A189G, G203c, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7656 بومازن K T16093C, A16129G, C16176T, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, A16343c C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
M11470 Al Subaie (Saudi Arabia) L2a1h A16129G, T16136C, T16187C, C16189T, G16230A, C16234T, T16249C, C16294T, C16295T, C16311T, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
265715 د. سلطان الطيار L3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
234458 Yousef A Al Saayed (السعيد) L3d3a1a T16124C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, T16304C, C16519T C146T, C195T, A247G, 315.1C
M9092   L3e3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16265t, T16278C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M7218 Alawwad L3h1a2b T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16270T, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
480620 Alhirsan L4 T16187C, C16189T, A16207t, A16220G, G16230A, C16260T, C16261T, T16278C  
M8960 عبدالله بن محمد العويص الشتيري L4a1a A16129G, T16187C, C16189T, A16207t, G16230A, C16260T, C16261T, T16278C, T16362C C146T, C150T, C152T, A189G, C198T, A247G, C325T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
305912 حسين طالب أحمد علي العمار M1a2b A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, T16249C, C16260T, T16278C, C16320T C146T, C152T, A200G, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
337600 Alsaud N1a T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6783 العمران N1b1a A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9241 Saad Bin Daineh N1b1a2 A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9535 Alomir R0a1a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9948 Fahad Q8 R0a1b T16093C, T16126C, A16129G, T16172C, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C26T, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 42.1A, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
M10236 Al Ibraheem R0a2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16245T, T16278C, A16309G, C16311T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
233525 Salah Ali Mohammad Alfadhel T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
238741 الجميشي الدهمشي T2c1-T146C! T16126C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16294T, C16296T, C16311T C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
317963   U3a2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, A16343G, G16390A C146T, C150T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
241464 AlMaliki U9 A16051G, A16129G, A16158G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16311T C146T, C152T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C