Plewako Y-DNA Project Website - News

Mutacje SNP w gałęzi I2a L621>S17250>Y4882>PLE23 do której należy szlachecki ród Plewako z Wlk. Ks. Litewskiego 

SNP mutations in the branch I2a L621>S17250>Y4882>PLE23 to which belong Plewako noble clan from GD of Lithuania


Członkowie dwóch gałęzi rodu Plewako oddzielonych w połowie XVII wieku,
#131251
Stanisław Jan Plewako  i
#156366 Damian Plewako brali udział w Programie BigY

W wyniku dwóch badań zidentyfikowano 15 wspólnych mutacji (PLE01-PL15) w nowych pozycjach chromosomalnych oraz inny allel znanej uprzednio mutacji PF6392 (PLE23),
zarówno u Stanisława-Jana Plewako jak i Damiana Plewako, a zatem obecnych w Y-DNA rodu już przed 1650 r. a powstałych już po wytworzeniu się subkladu I-Y4882.
zob. ich charakterystykę
na ISOGG YBrowse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/?

Stanisław-Jan Plewako i Damian Plewako mają też po 4 prywatne mutacje, czyli mutacje te powstają przeciętnie co 90 lat.
Początek subkladu I2a1b2a1a2 Y4882+ można datować zatem na rok ok. 200 rok n.e., co pozostaje w zgodzie z obliczeniami YFull


Members of two branches of Plewako clan, which have split in the middle XVII century
#131251
Stanislaw-Jan Plewako  &
#156366 Damian Plewako have participated in BigY Program.

It is find 15 common mutations (PLE01-PL15) in new Y-chromosomal loci and other allele, formerly known mutation PF6392, PLE23,

in both samples (Stanislaw-Jan and Damian Plewako), so present in the Y-DNA of Plewako Clan before 1650 year, but arised after subclade I-Y4882 starting.

see its characteristic on ISOGG YBrowse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/?

Stanisław-Jan Plewako and  Damian Plewako have also 4 private SNPs each one, so mutations occur on average every 90 years.

Beginning of I2a1b2a1a2 Y4882 subclade could be dated on 200 year, which is consistent with YFull calculations.

Stanislaw - Jan Plewako
last modif. 2016-01-25