Plewako Y-DNA Project Website - Goals

Stanisław-Jan Plewako odtworzył drzewo filogenetyczne rodu Plewako w okresie historycznym oparte na drzewie genealogicznym rodu Plewako herbu Pogonia Chcielibyśmy dołączyć do różnych rodzin Plewako te osoby które bardzo zbieżne z wynikami Plewaków. W rezultacie możemy dowiedzieć sie więcej o wspólnym pochodzeniu plemiennym i ewolucji genetycznej każdej dołączonej rodziny.
Stanisław-Jan Plewako zaproponował w swoim artykule opublikowanym w "Merkuriuszu" nr 2 /maj 2008/ metodologię poszukiwania dalekiego pokrewieństwa rodowego poprzez rekonstrukcję haplotypów wspólnych przodków. Metoda ta, opisana wcześniej przez Billa Hursta jako "triangulacja". Wyniki jej zastosowania widoczne są w sekcji Rezultaty

Stanislaw-Jan Plewako has reconstructed filogenetic tree of kin Plewako in historical period based on the genealogical tree of the Plewako family (coats of arms Pogonia) and would like to join to various families of Plewako those people who have close match to them. In result we might to know more about common tribal ancestry and evolution of each included family.
Stanislaw Jan Plewako has propose in his article published /in the polish language/ in "Merkuriusz" No2 /May 2008/ a methodology of searching distant kinship through to reconstruction of haplotype of common ancestors. This method, described earlier by William Hurst as "Triangulation". Results are presented in Results section
 
More in a polish language: www.plewako.pl/Y-DNA/