Plewako Y-DNA Project Website- Background

Administrators

Background

Nazwisko Plewako/Plewaka notowane od 2 połowy XVI wieku rozprzestrzeniło się szeroko w ciągu 500 lat na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: Białoruś & Litwa, w Polsce (ponad 100 żyjących osób), Ukrainie (około 1000 żyjących osób), w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie, a po II wojnie światowej - na całym świecie. Badania w ramach Projektu Plewako Y-DNA scharakteryzowały dotąd 6 rodów Y-DNA, w tym szczegółowo scharakteryzowany genetycznie szlachecki ród potomków Jarosława Plewaki. Jarosław (Jarosz) notowany był wraz z synem Stanisławem (Stanko lub Staszko) w 1528 r. jako uczestnik Popisu Wojska Litewskiego.  Mikołaj Stanisławowicz Plewaka, wnuk Jarosława, notowany był podczas kolejnego wielkiego Popisu Wojska Litewskiego w 1567 r., a w 1582 r. wymieniany jest jako świadek w mińskich księgach sądowych i jeszcze w 1606 r. przy sprzedaży dziedzicznego majątku Krzywicz Małych. Paweł, praprawnuk Jarosława żył w połowie XVII wieku i jest Najbliższym Wspólnym Przodkiem (MRCA) dwóch linii szlacheckiego rodu Plewako I-Y4882 Y-DNA, które utrzymały się po dziś dzień.

Ród Plewako pieczętuje się herbem Pogonia
(na zdjęciu zachowany sygnet z końca XIX wieku)

Plewako clan uses coat of arms Pogonia

on the photo a preserved signet from the late nineteenth century

 
The surname Plewako/Plewaka recorded from the second half of the 16th century spread widely over 500 years in the area of the Grand Duchy of Lithuania (Belarus & Lithuania), Poland (over 100 living persons), Ukraine (about 1000 living persons), Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and after World War II - all over the world. Study in the Plewako Y-DNA Project have characterized  so far the 6 strains Plewako Y-DNA, including the extensively characterized genetically a noble strain of the descendants of Jaroslaw Plewaka. Jaroslaw (Jarosz) with son Stanislaw (Stanko or Staszko) has been noticed at 1528 year in the mobilisation of armed forces of Grand Duchy of Lithuania. Mikolaj Stanisławowicz Plewaka, grandson of Jaroslaw, was noted during the next great mobilization of armed forces of Grand Duchy of Lithuania at 1567 year, and in 1582 he was listed as a witness in Minsk's court records, and still in 1606, when he selling his hereditary property Krzywicze Małe. Pawel, a great-great-grandson of Jaroslaw lived in the middle of the XVII century and is Most Recent Common Ancestor (MRCA) of the two lines of the noble I-Y4882 Y-DNA Plewako family, which persist to this day.

PLEWAKO Y-DNA Project działa  pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako poprzez które Projekt jest finansowany
PLEWAKO Y-DNA Project operates under the auspices of Plewako Clan Society through which the Project is financed


General Fund

Current balance: $0.00

Type Amount Date Donor Note KitNum Donation Type
Debit $39.00 12/14/2017     131251 Unknown
Credit $39.00 12/14/2017 Towarzystwo Rodu Plewako for #131251 kit upgrade to 111 STRs   Individual
Debit $81.95 8/31/2017     764367 Unknown
Credit $81.95 8/31/2017 Towarzystwo Rodu Plewako for #764367 kit   Individual
Debit $69.00 8/2/2017     131251 Unknown
Credit $69.00 8/2/2017 Towarzystwo Rodu Plewako for Plewako Society member payment   Honor
Debit $79.00 4/26/2016     154905 Unknown
Credit $79.00 4/26/2016 Towarzystwo Rodu Plewako for #154905   Unknown
Debit $68.95 4/16/2016     449107 Unknown
Credit $68.40 4/16/2016 Towarzystwo Rodu Plewako #449107   Unknown
Page: 1 2 of 2

Project Stats

Statistic Type Count
Big Y 3
Combined GEDCOMs Uploaded 1
DISTINCT mtDNA Haplogroups 5
DISTINCT Y-DNA Confirmed Haplogroups 8
DISTINCT Y-DNA Predicted Haplogroups 0
Family Finder 10
Maternal Ancestor Information 12
mtDNA 6
mtDNA Full Sequence 2
mtDNA Plus 4
mtDNA Subgroups 2
Paternal Ancestor Information 18
Predicted Y-DNA Haplogroups 6
Total Members 23
Unpredicted Y-DNA Haplogroups 0
Unreturned Kits 0
WTY 1
Y-DNA Deep Clade (After 2008) 1
Y-DNA Subgroups 7
Y-DNA111 2
Y-DNA12 18
Y-DNA25 15
Y-DNA37 15
Y-DNA67 7