مشروع الشرق الأوسط | Middle East DNA Project - mtDNA Test Results for Members

The table below shows each project member's kit number and their tested mitochondrial DNA (mtDNA) results. According to the project's settings, it may also display the most distantly known ancestor of each project member. Following scientific standards, Family Tree DNA compares all mtDNA results to the RSRS. The most distant common maternal ancestor to all people alive today as well as several ancient humanoids are the basis for the RSRS. Thus, a comparison to this reference reveals clearly the path between each person and our shared maternal ancestor. In general, those who share the same direct maternal ancestor within the last fifteen generations should have mtDNA results that match exactly.
You may learn more about mtDNA on the Understanding mtDNA Results learning page.

Kit Number Name Maternal Ancestor Name Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
A
292536 Mena Jose Juan Fernandez A C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16290T, C16292T, C16311T, G16319A, T16356C, T16362C C64T, C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 315.1C
52473 D'Acosta Isabel Ferreira Nunes - Maranhão - Brazil A C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C, C16519T  
274065 Soto Aracelis Serrano, b. 1921 - d. 2014 A C16111T, A16129G, T16187C, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C  
303595 Casanas Teresa Perez Moreno b. aprox mid 1800's A2 C16111T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16256T, C16266T, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C C152T, A153G, C195T, A215G, A235G, A247G, 315.1C
215781 Briseño Briseno A2d C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C, T16468C, C16519T C64T, C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 309.1C, 315.1C
239176 Jones Charles and Sarah Stein A4b G16039A, A16129G, T16187C, C16188T, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16356C, T16362C C146T, C195T, A235G, A247G, 309.1C, 315.1C
B
266302 Cano Severa Magallanes, abt 1823 B2 A16129G, A16182c, A16183M, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16390R C146T, C152T, T159C, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N85579 Hathaway Mrs. Anna Toth/Kepes, b. 1900 and d. 1956 B4'5 A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
182418 Martínez Prisciliana Tafoya b. 1875 d. ? B4'5 A16129G, A16183c, T16187C, A16194M, T16195C, T16217C, T16223C, G16230A, C16259T, T16278C, C16311T, T16357C, C16467T  
C
N27154 Perez-Shulman Carolina Martinez C A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16295T, T16298C, C16311T, T16325C, C16327T, C16519T  
D
261120 Kurnaz Şehri Fatma b. circa 1880-1900. Vona/Persembe, Or D G16042A, A16129G, T16187C, C16189T, C16214T, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
H
233913 Rice Gelbart H A16129G, C16167T, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16519T  
174872 KyAdopteeEM35 Wanda Holland Mercer, b. 1935, Living, Muhlenburg H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16271C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9084 العبيدلي (Al-Obaidly)   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
267091 Mestaz Ingaberg Johnson, b May 2nd 1893 d. March 22nd 192 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M7955 Khajah   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
246941 قبّاني‎ (Kabbani)   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A, C16519T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7228 Ismael Ahmed   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, A189R, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
246747 Hines Mary (wife of Thomas Anderson) H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
M7941 Marafie   H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M7947 Marafie   H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
241734     H1 A16129G, C16169T, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, A16258t, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
252317 Delicata Mary Winter b. about 1770 H1 A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
257286 Vasseghi Gonabadi, Khorasan, Iran H13a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
224098 Tal   H13a2b1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
255361 Sawan Mariam AlRawaas, b. 1920 H13b-T16362C C16082T, A16129G, T16172a, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T199C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
295970 Almnea   H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N64848 ربانی‎ (Rabbani) Hamadan H14a2 A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, A95c, C146T, C195T, A247G, A396t, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7040 almubailesh Alkhamees, b. 1920 H14b T16093Y, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
223125 El YOUSUF Al Sheib H15a1b T16124C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 44.1C, 309.1C, 315.1C
264819 Fooladi Olaug Bergersd. Gjølstad b.c1630 Brandval, HED, NO H1b1 A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16287T, C16311T, T16356C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8435 alhashmi   H2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
286233     H2a1 A16129G, T16187C, C16192T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
141461 BRICE   H3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
284101 Johnson Elizabeth Scott 1722 South Carolina H3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
238331 Cole Myrtle Hood H5a1b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 315.1C
M7558 Mulla-Hadi Marafie   H6a1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
m8279 Zedan   H7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
240639 Whitener Frances...1797 SC Her mom Mary Beanland (m.name) H7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16271C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
286168 Donovan M. o'Brien and Manuel Emilio Gregory H7b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
214194 Prevost-King Florence DelGrosso b 1890 d. 1971 Pietramontecorvi H80 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N34556 MacKay Elizabeth Fry Wilkes, 1787-1872 Hampshire, England H8c A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16288C, C16311T, T16362C, C16519T G73A, C114T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
184336 Saud Abdul Aziz Al JUFAIRI HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16293G, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, T480C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
251699 Mhamdi Ferchichi, Frexes قبيلة الفراشيش HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7426 Al-Osta   HV1 C16067T, A16129G, A16183G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16327a, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M8100 Haaji   HV1 C16067T, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, A249d, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
210189 Samardzija Sara Milankova b.1827 HV16 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M7214 Awadh Behbehani   HV1a3 C16067T, A16129G, A16183G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16327a, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
218311 Shimoni Yaakov Warszawiak, death circa 1850-1870? HV1b2 C16067T, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7326 Abu Al-Hasan   HV2 A16129G, C16168T, A16183c, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T T125C, T127C, C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
179124 Smith Rebecca Chrdyin, ? - ca 1879 HV5 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
210881 Azadeh Gonabad, Khorasan, Iran HV6 T16093C, A16129G, C16169T, T16172C, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T, 16188.1C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M8568     HV-A73G! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16260T, T16278C, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
I
M7546 76   I T16017C, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, T199C, T204C, G207A, A247G, T250C, C459D, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 522.7A, 522.8C, 573.1C, 573.2C
235673 McVey Mary Willie Stufflebeam b. 1839 and d. 1904 I T16086C, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A, G16391A C146T, C195T, T199C, T204C, G207A, T239C, T246C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 573.1C, 573.2C
M9073 Jamail   I T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16391A C146T, C152T, C195T, T199C, T204C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
J
157621 Bni Amr Altamimi   J C16069T, T16126C, A16129G, C16186T, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C C146T, C195T, A215G, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
137282 Geraci Michelina Grande J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, A16162G, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T  
181055 Meaan Al-Helaly bnt al shehab bnt alsaleh bnt almnyaa bnt altmar J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16172C, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, C242T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
266089 Alenezi Shaker Al-Farhan (1790-1850) J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T A93G, C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
242149 Ian   J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 315.1C
M7833 Bin Foolad-Quraish-J2 Foolad J1b C16069T, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C151T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
222106 Alansari Fatima Hassan Ali Almatroushi J1b C16069T, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C151T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
176873 Merrick Rabbi Moshe Katzenellenbogen 1425 CE J1b1a1 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16172C, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, C242T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
235103 Haynes Eulalia Marche J1b1a1b C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16172C, T16187C, C16189T, C16192T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, C242T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7211 Marafie G. Al-Hamad bint T. Al-Hamad bint N. Al-Sabt J1b2 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
293109 Alref Fatemah Abdulrahman J1b2 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N63907 Sinnwell Apolline Wolff, b. 1668, Schoenenbourg, France J1c3 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
e16051 Ducasse(Mneimneh) Qahtani,Mokaram 3arees ,Mneimneh,b 1951 J1c4b C16069T, T16093C, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
302125 Soza MariaGrunewald( Greenwald) b 1825 Prussia J1c5a1 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16327T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M8291 سالم سعيد آل مرعي الكثيري ( J1c3d2 )   J1d1a C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, C295T, C370T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
160271 Aal Altamimi   J2a2 A16051G, C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C150T, C152T, G207A, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8997 Malik   J2a2 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
K
N91630 Sexton Sarkis Jamed, Juliette K A16129G, A16180G, T16187C, T16223C, T16224C, G16230A, T16249C, T16278C  
258877 Davis Zlatkovski Musha Weitz d. 18-- K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16234T, T16278C C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
305263 Saltan CHAIITKE LEVINE d.1899 in Krinki. Mother-MERKE K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16234T, T16278C C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7952 Zainal   K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
M7951 .   K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C146T, C152T, C195T, A247G, T321C, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
271793 Saraczewski Saraciewsky K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C195T, A247G, C498d, 522.1A, 522.2C, 315.1C
253075 Huckabee Emily Atkins b. 1768 and d. 1851 K G16042A, A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, T16224C, G16230A, C16261T, T16278C C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N101587 Sztabnik Lucrezia Chimuto, 1802-? K1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16261T, T16278C, G16319A C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
185460 Dane Mary Perna, 1862 Veseli Klatovy, Czech Republic K1a1b1 T16093Y, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
201505 DAVIS LEAH ADLER, b. 1860 and d. 1942 K1a1b1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16234T, T16278C C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
171737 King Sarah Casselman K1a1b2a1 T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, G16213A, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C114T, C146T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7817 Aljameel Hail hassna abdalaziz mohamed alhamdan K1b2 A16129G, T16187C, C16189T, G16213A, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
183312 Dimm Mary Grohol born 1871 Aust-Slovenian immigr 1891 K1b2a2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
272562 Gilder Simcha Torgueman (Azran) K1c2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, C16320T C195T, A247G, C498d, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
170200 Al-Zaabi S Hilal K2a A16129G, T16187C, C16189T, G16213A, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7329 Marafie   K2a G16042A, A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, T16224C, G16230A, C16261T, T16278C C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
L
171997 Echevarria Consuelo Olivares Coronel L0a1 T16093Y, C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, C16320T, C16519T C64T, G73A, A93G, A95c, C146T, G185A, A189G, C195T, T236C, 309.1C, 315.1C
282517 Fakhro Ahmed Abdulla Sayyar L0a2a2a A16129G, C16148T, T16172C, C16188g, T16278C, C16320T C64T, G73A, A93G, C146T, A189G, C194T, C195T, T204C, G207A, T236C, 315.1C
294452 Abul   L1b T16126C, A16129G, G16230A, C16264T, C16270T, A16293G C146T, C182T, G185t, A357G, 315.1C
269869 Fandi   L2a A16129G, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T  
U3710 Stewart Gertrude Reid L2a A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16286T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A  
252864 McEwan Esmarine Lawrence L2a A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16286T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N105858 Ibrahim Elnaima Modawy L2a A16129G, T16187C, G16230A, C16294T, C16311T, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
207276 Echevarria Calderon de la Barca Pedro Calderon de la Barca born 1600 died 1681 L2b C16114a, A16129G, T16187C, C16189T, G16213A, G16230A, C16311T, C16355T, T16362C, G16390A, C16519T C146T, C150T, C182T, C198T, T204C, A247G, C418T, 315.1C
M8050 AlSalem   L2c T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16362C, G16390A C195T, A247G, T482C, 315.1C
265715 الطيار almoujel L3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
226345 Oliver Victoria Blue, b. 1850, Copiah Co, MS L3b1a T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16362C C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
M8515 huwaidi   L3d1'2'3'4'5 T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16240t, T16278C, C16311T, T16362C C146T, A247G, C262T, 315.1C
234458 Yousef A Al Saayed (السعيد) Mariam, 1884 - 1979 L3d3a T16124C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, T16304C, C16519T C146T, C195T, A247G, 315.1C
N83705 Al Enezi Arab L3e3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16265t, T16278C, C16311T  
M7428 M.H. Behbehani   L3f T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, C16266T, T16278C C146T, C195T, A200G, A247G, 309.1C, 315.1C
229363 AlGhrair   L3f1b A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, T16278C, C16290T, C16292T C146T, C152T, A189G, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7218 Alawwad Mrs. Alsalem(1924 - 2008) L3h1a2b T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16270T, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
258313 Alrogeati Aysha Abdullah Ahmed Saleh Mubarak L3x1-T16311C! A16129G, G16145A, C16169T, T16187C, C16189T, G16230A, T16298C C146T, C150T, C152T, C195T, T199C, T204C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
M
157103 Mohammed Bni Amr Altamimi   M A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, G16319A, C16519T C146T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7540 .   M A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, T16325C, T16357C, C16519T C151T, C152T, A153G, C195T, T239C, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
239983 Samuel need maternal ancestor origin-tribe, gotra,caste M A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, C16519T A56D, T58a, G66t, C146T, C152T, A153G, C195T, A247G, C463T, T485C, T489C, 522.1A, 522.2C, 65.1T, 309.1C, 315.1C
286699 Yecheskel Simcha, b.1800s, d. 1900s M1a1 A16182c, A16183c, T16187C, T16209C, G16230A, T16249C, T16278C, T16359C C146Y, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
148790 Azmi Ummdatun-nisa 1890-1950 M30c1 A16129G, A16166d, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C195a, A247G, T489C, 309.1C, 315.1C
148421 Khan Abdur Rehman Khan ,Mohmand, Pakistan M39a1 A16129G, A16166G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C A56d, T58a, C146T, C195T, G207A, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 65.1T, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M8867 Salah E Zahrani, B. 1960 M39b1 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, C16519T T59d, T60d, G71d, C146T, C152T, A153G, C195T, A247G, C463T, T485C, T489C, 522.1A, 522.2C, 55.1T, 65.1T, 65.2T, 309.1C, 315.1C
166233 البلوشي (Al Blooshi)   M3a1 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, T204C, A247G, T482C, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
174503 اليوسف‎ (Al-Yousif) Grandmother F, 1893-, Grandmother F, Doha, Qatar M3a2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, T482C, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 459.1C
M8519 A Fatima M66 A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, C16192T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C198T, T204C, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N
M7217 Al-'Aryaan   N T16086C, A16129G, T16172C, T16217C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, C571T, 315.1C, 315.2C
235149 Alhouqani Hougan N1a'c'd'e'I A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T, C16365T C146T, C195T, T204C, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7585 Elzain Jaleela Abdulqadir Abu Akar, b 1930 and d 2007 N1a'd'e'I A16129G, C16147a, T16172C, T16187C, C16189T, G16230A, C16245T, C16248T, T16278C, C16311T, C16355T C146T, C152T, A183G, C195T, T199C, T204C, A247G, C438T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M7548 Abu Al-Hasan   N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16231C, T16278C, C16311T, T16362C, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7549 Abu Al-Hasan   N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16231C, T16278C, C16311T, T16362C, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
220757 Wheatley Elizabeth Alexander, b.1720 and d. 1798 N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
208140 Alsharad kuwait N1b T16086C, A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
E5174 عبدالعزيز بن محمد بن حسن آل خليفة/ Al-Khalifa   N1b1 A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7536 Faraj Behbehani   N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16231C, T16278C, C16311T, T16362C, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
271980 Spitalnic Hulda Oppenheim 1857-1909, m. Zwillenberg N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M8497 Abu Yazeed al hadeed N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, G16390A C146T, C195T, T204C, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
215245 Mackuliak Michal Dziura(Dziurzynski), b; abt. 1845. Zofia Ko N1b1b2 A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9008 Al sobait-al majma   N1c A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
207863 Abdullah Saad Abdullah Al Sahood Al Muhana B, 1800-1850 N1c A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7324 Marafie   N3 T16086C, A16129G, T16172C, T16217C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, C571T, 315.1C, 315.2C
M7561 Marafie   N3 T16086C, A16129G, T16172C, T16217C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, C571T, 315.1C, 315.2C
M7216 Shaker   N3 T16086C, A16129G, T16172C, T16217C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, C571T, 315.1C, 315.2C
Q
N102178 Razak Adi Sereima Ditikau, Cakaudrove Fiji Islands Q2a A16066G, T16187C, C16189T, G16230A, A16241G, T16278C, C16294T, C16311T, T16352C G143A, C146T, C152T, G228t, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
R
M8926 بن سعيد (bin Saeed) hessah R0a T16093C, T16126C, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C26T, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 42.1A, 309.1C, 315.1C
295286 العتيبي (Otiby)   R0a T16126C, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16232a, T16278C, C16311T, T16362C C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M7328 Bo Abbas   R0a T16126C, A16129G, C16185T, T16187C, C16189Y, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
163132 Akgûn BINNAZ KIZI MELIHA ÇIKOT, Turkey R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T, T16362C C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 42.1G, 315.1C
M7949 Jassem   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T, T16362C, A16497G, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 60.1T, 309.1C, 315.1C
M6743 وليد عبدالعزيز أحمد اليوسف البراهيم الفضل   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C T58C, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 309.1C, 315.1C
M7206 Maataqi   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T C64T, G73A, A93G, C146T, C152T, C195T, A247G, A451G, G513A, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 309.1C, 315.1C
205858 I   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 60.1T, 309.1C, 309.2C, 315.1C
262184 Almahmoud   R0a1 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
200657 العازمي (Al Azmi)   R0a1a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8183 I. S. Hamdan   R0a1a4 T16126C, A16129G, C16185T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
208757 Almutairi   R0a1b T16093C, T16126C, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C26T, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 42.1A, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M6976 S Unknown R0a2c T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M8712 Albulushi   R2 C16071T, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
m8556 Musaddique   R5a2b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16266T, T16278C, T16304C, A16309G, C16311T, T16325C, T16356C, A16524G C146T, C150T, C195T, A247G, 309.1C, 309.2C, 315.1C
T
M7207 Al-Hamad (Otaiba)   T T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6458 Al Bu Salman   T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16287T, C16294T, C16296T, C16311T, T16325C C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
285559 Rahmati Persian T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7425 Al-Wazzan   T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8363     T1 C16104T, T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, T16362C C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M7545 Abdulrahim   T1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, C16519T C146T, C151T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
161240 Bader (moon Qatar)   T1a1 C16104T, T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, T16362C C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
286720 MacLeod Khoury T1a1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6245 Abdul Aziz 1011   T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195Y, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
259249 Bitner Dora Abood, b. 1868 Zahle and d. 1917 St. Louis T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16287T, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C295a, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
266109 Jolly Marie Laurent,b. 1704 and d. 1764 T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
234481 Furtaw, Rebello Christina Furtaw, b. 1961,.USA T2b17 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
238741 الجميشي الدهمشي   T2c T16126C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16294T, C16296T, C16311T C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
U
M7180 Al Mutaw'eh   U A16051G, A16129G, A16158G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N12617 Parasar India U A16051G, A16129G, A16164G, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, C16239T, T16278C, C16311T, T16352C, C16353T, C16519T  
228665 redha halema U A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16234T, T16278C, C16311T  
278629 Abi-Acar Hanneh Abi-Ghanem b. 1840s U1b C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16327T, T16362C, C16519T C152T, A247G, T279C, C285T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
U2321 Sandhu Punjab India U2b A16051G, T16086C, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16353T C152T, C195T, A234G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7260 Mohammad Arabian Peninsula U2e1'2'3 A16051G, A16129c, A16132G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16260T, G16274A, T16278C, C16311T, A16318t, T16356C, T16362C C146T, C195T, T217C, A247G, C394T, A508G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N115090 Alhashemi   U2e1'2'3 A16051G, A16129c, A16132G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16260T, G16274A, T16278C, C16311T, A16318t, T16356C, T16362C C146T, C195T, T217C, A247G, C394T, A508G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
240464 Abulfaraj Rasmyah Hamza Ajaj U3 A16129G, C16168T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16343G, C16355T, C16519T  
M8258 .   U3 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, A16343G, G16390A C146T, C150T, C152T, A247G, A488G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
250573 Kobryn Neckhama Leibowitz, b. about 1860 and d. about 192 U3a1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16343G, G16390A C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, A257G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
247259 Abbas Lily Abbas, b. 1967 U3b1a T16086C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16343G, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
255148 Domenichiello Diega Pace U5 A16129G, G16145A, T16187C, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, T16362Y, A16399G, C16519Y C146T, C151Y, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
N114291 Sierra Rivera Adelina Roman, around 1860 U5b2b3a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, T279C, A517t, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 455.1T
N76352 Killebrew Edmonds, Colson, Futrell, Bittle (1745), Bass U5b2c2 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, T16249C, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
264730 Ozdemir Cevriye Akagündüz b.1941, Turkey U7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t C146T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
183995 الزعابي (Al Zaabi) United Arab Emirates U7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309R, C16311T, A16318t  
247465 Krasnoborov Tuscany->Aleksandra Gilevaia, b. 1900 and d.1991 U7a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16242T, T16278C, C16311T, A16318t C146T, C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
259102 غانم الغنام السبيعي   U7a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T, A16318t, T16362C C146T, C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C
M7215 Marafie   U7a4 T16126C, A16129G, C16150Y, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t, G16390A C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
Ungrouped
294475 Chidester Cheif Dry Bay George of Alaska A2a C16111T, A16129G, T16187C, C16192T, A16212G, G16230A, A16233G, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, A16331G, C16519T C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 315.1C
388539 GOMES DA SILVA   A2-C64T-T16111C! T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16290T, C16311Y, G16319A, T16362C, C16519T C64T, A153G, C195T, A235G, A247G, A297G, 309.1C, 315.1C, 573.1C
B5648 Ynclan Justina Gonzalez Basaldua, est 1880b B4'5 A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16295T, C16311T C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
361026 Aravena Isabel J Ordonez B4'5 A16129G, A16183c, T16187C, C16189T, A16194c, T16195C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T, 16188.1C, 16188.2C G103A, C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
311995 BQ   B4'5 A16129G, T16178C, A16183d, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
297960 Barreto Echevarria B4'5 T16092C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16311T, A16312G, C16344T C146T, C195T, A247G, C271T, T454d, T455d, T460C, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
84725 Soto Viviana Hernandez (1850-1962) Adjuntas, P.R. C T16086C, A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, T16298C, C16311T, T16325C, C16327T, C16519T G143A, C146T, C152T, C195D, G228A, A247G, A249D, A290D, A291D, T489C, A493G, 309.1C, 315.1C
e16149 Calatayud Alsina Natalia Machado C1b2 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, T16325C, C16327T C146T, C152T, C195T, A247G, A249d, G263A, A290d, A291d, T489C, A493G, 315.1C
345104 Chaves   C1b9 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16292T, T16298C, C16311T, T16325C, C16327T, T16362C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, A249d, A290d, A291d, T489C, A493G, 309.1C, 315.1C
307433 Aravena D A16129G, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, T16325C, T16362C, G16390A, C16519T C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
400634 van der Vlugt Ruth Jordaan F T16172C, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T C152T, A247G, A249d, 315.1C
192513 Mohamed Dubai, Bahrain, Kuwait H A16041G, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16286T, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M9802 Alkamal - آل كمال الطائف   H A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, A16265c, T16278C, C16291T, C16311T G73A, G75A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
249377 Al-Kaabi   H A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
155333 Al-Saud adolf derestepanian H A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
211260 Milliron Edith Rhodes b. 1908 d. 2004 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16293G, C16519T  
306730 Haim   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
336943 Tavaghoee Catherine Clements, b. 1961 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16400T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
331746 Collins Emily Loftis, b. 1816 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, G16391A, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
B9136 Greenwood Regina Hutter/Hauser b before 1985 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16362C, A16482G, C16519T  
57904 Hagyo-Kovacs Katalin Ungi (Unger), Sephardic-Jewish H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, T16304C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 309.1C, 315.1C
m8169 Alkous Rak H T16092C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T T55C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 56.1C, 309.1C, 315.1C
M8672 ALALI   H T16124C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 44.1C, 309.1C, 315.1C
345650 Yarborough Davis, Goude, Williams, McCracken H T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, T319C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
20461 Donofrio Anna Charlotte Neitzel, b. 1814, Pomerania,Prussia H13a1a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16257T, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
344614 Wantz Sarah Shashoua, ca 1850 Baghdad H13a2b1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195Y, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
391230 Yilmaz Rabia (1900) H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
245754 .   H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
410707 Alqatari   H14b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M9995     H15a1b T16124C, A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 44.1C, 309.1C, 315.1C
B8497 Calder Magdalena Miller b. 1781, German Flatts, NY, USA H18 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16390R G73A, C146T, C152T, C194T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
247340 Augsburg Kirsten Marie Juhl H1a1 A16129G, A16162G, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
342195 Roth Rochel Baran, d.1942 H1as2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
362593 Long Ashkenazi, Sephardic H1bb A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
176315 Karlsen Tonette Høiby, ca.1880 - H1c3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, A247G, A257G, T477C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E19495 Kaiser Koch, Graz (Austria) H1n A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
B47224 Henderson margaret Keenan H1r A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
328936 QAHTANI   H20 T16075C, A16129G, T16187C, C16218T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
188636 Marques Generoza Maria da Conceição, b. circa 1845 H25 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9287 Almarhom Monera H2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
M9616 Husain (A.P proj)   H2a1 T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
373293 James Anna Kovacs b. 1785 d. 1846 H2a2b2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, A16235G, T16278C, C16291T, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
287678 Sciaky Flora Nahmias b. 18? d.19? H3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
91556 de Freitas (contact is Denise) Maria Correia, b. 1700 Nordestinho, Azores H3-A73G! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
366801 Ashworth   H3b A16129G, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16320T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
316806 Cipriani-Levi Clara Turner b. 1865 d. 1939 H3g4 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16242T, T16278C, C16311T G73A, A93G, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
210651 Alvarez   H3k1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
395816 D'Antona Petronela Szewczyk b. c 1724 Malkinia Gorna H3y A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
405677 Mehar Despina Zymari, (Chios, Izmir?) b. 1908 d. 1986 H5a3a2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, A16463G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, G513A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
266227 Marchese Marie b. 1861 H5-C16192T A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, A16318G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M10406 Al-Hasoon   H65 T16093C, A16129G, C16173T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N7639 Kuhn Margaretha Walser b. approx. 1794 and d. 1863 H65a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N92926 Male Mary Ann Moore abt 1815 - H6a1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
418358 Mohammad AlShareef AlTamimi مضاوي بنت سليمان العليان H6a1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
206713 Manzoian-Boyce Marie Burnes (Anglicized?), b. 1857, Bohemia H6a1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
399414 Benveniste Kammilie Abotomey/AbouTaami b1852 Shweir MtLebanon H7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
223727 Lee Mary Jane Jernigan, b. 1837 d. 1910 H-T195C! A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, A247G, 309.1C, 309.2C, 315.1C
272733 Büyükzileli   HV A16129G, T16187C, C16189T, T16217C, T16223C, G16230A, C16234T, C16256Y, T16278C, T16298C, C16360T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
374458 Koç Mrs.Hadis Hadise Medine b.1800s d.1900s (Turk) HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8957 Khalifa   HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16286T, C16311T, C16519T G73A, C146T, C150a, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M6737 Moroudi   HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
E13127 Musollaj   HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
316556 Marafie Afefa .Ibrahim hussain marafie HV1a C16067T, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16326G, C16519T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9844 Bin Said   HV1a3 C16067T, A16129G, C16147T, A16183G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16311T, C16327a, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N28072 Bolton Ada Navson, Kovna (Kaunas), Lithuania HV5 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16318M, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
346603 Baluch   HV-A73G! A16129G, T16187C, C16189T, C16214T, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16335G C146T, C195T, T246C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M9915 مبخوت   I1b T16187C, C16189T, G16230A, C16242T, T16278C C146T, A183G, C195T, T199C, T204C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 455.1T, 573.1C, 573.2C
B23658 Ramirez Isabella Bradshaw/McKendrick/Colguhoun I3 T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16391A C146T, C195T, T199C, T204C, G207A, T239C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 573.1C, 573.2C
B11895 M Modesta Romero (born Maldonado Espinosa) I5a T16086C, C16148T, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16391A, C16519T C146T, C152T, C195T, T199C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M9841 A Al-Aoufi Al-Harbi   J A16051G, C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16188T, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C150T, A235G, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
194665 György MtDNA J1c2 - ftdna matches from Sweden, UK, J C16069T, C16111T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, A188G, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
304126 Al-Dulaimy الدليمي Al-Abduljader J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9840 F Al-Aoufi Al-Harbi   J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9473 الشويمي   J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, C16519T C146T, C194T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
50358 Quinn Lena Robinson Kennedy (1805-1891) J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6781 Hijaz   J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, A16241G, C16311T, C16519T 315.1C, C146T, C150T, C152T, A200G, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C
293918 Perdue Catherine Katy Hunt b. 1782 d. 1850 J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, G185A, A188G, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N113442 Standley Frances gueringer J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16366T C146T, C152T, G185A, A188G, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 309.1C, 315.1C
372782 الغـانـمي الزبيـدي الحـربي (Al Ghanmi Al Harbi) Saleha (Arraje7eiah) AlGhanmi, Mecca, Saudi Arabia J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16288C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
415402 YILDIZ Ottoman-Akcelep, Sorgun/Yozgat, Turkey J1 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16290T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
274473 Zainy   J1b C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16256T, C16261T, C16311T, C16519T C146T, C152T, T199C, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, A574t, 315.1C
286673 Lane   J1b1a1 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16172C, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, C242T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M10388 عبدالله حسن حمد علي الأمير الحسن بن ابراهيم البن عرب / الإحساء - المبرز J1b1b C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16295T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C271T, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9965 Ibrahim M. I. alissa   J1b2 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
201408 Alwaih Noorah J1b2 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
349902 Asiri N. Asiri J1b2 C16069T, T16126C, A16129G, T16136C, G16145A, T16187C, C16189T, C16221T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
372116 RASHED عصام حيدر رشيد ميرزا ميرعبدالله ميرحسن Nazi Ahmed Mourad Wayis shirbandi J1b3 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, A16235G, C16261T, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
305672 Fagerström Maria Andersdotter , b 1738 Tun (R) SWEDEN J1c12 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, A189G, C195T, T226C, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 573.1C
440131 Titov Nataliya Matveeva, b. 1878, Grozniy, Chechnya J1c1b1a C16069T, T16126C, A16129G, T16172C, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T482C, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M7251 Badri Mrs. Nazira JREISSATI J1d1 C16069T, T16126C, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, C16311T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
321184 Mesmar Mosferah AlGhamdi, b. ~1925 d. ~1948 J1d1a C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, C468T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9027 D. S. Alsahli   J1d1a C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, A16300G, A16309G, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
314337 Aloshari   J2a1 C16069T, T16126C, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16360T, T16362C, C16519T C146T, C150T, A237R, A247G, C295T, T489C, 309.1C, 315.1C, 498.1C
358419 الحسيني الصاعدي العوفي الحربي   J2a2a A16051G, C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16188T, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C150T, A235G, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
317722 Aldawsari   K A16129G, T16187C, C16189T, C16218T, T16223C, T16224C, G16230A, T16263C, T16278C T131C, C146T, C150T, C151T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
417472 kh.   K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
423751 Alingrin(Farah) Farah Marie K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C T57C, T59C, C64T, C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 55.1T, 315.1C
360090 Abousaleh   K T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6850 Alsadoon   K T16093Y, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C146T, C195T, A247G, T485C, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 522.7A, 522.8C
361264 Rofheart Sarah Klein K1a1b1a A16129G, T16187C, C16189T, T16224C, G16230A, C16234T, T16278C C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
317149 Santos Rodrigues   L0a1b1a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, C16266T, A16293G, C16320T, C16519T G73A, A93G, A95c, C146T, C152T, G185A, A189G, C195T, T236C, 309.1C, 315.1C
N71176 Al-Amoody Saeeda Hemed Al-Mushti L0a2 A16129G, C16148T, T16172C, C16188a, T16278C, C16320T C64T, G73A, A93G, C146T, C152T, C195T, T236C, 315.1C
129450 Marshall Jenetta Davis Williams, born c. 1896 L2a T16086C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C144a, C198T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
246938 AL Haroon, ALansari A L2a T16093Y, A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, A247G, T391C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
B68546 Haynes Matilda Webster, b. (abt) 1857 L2a1 A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, G16274A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T A247G, 315.1C
173022 Mizrahi Rachel nee Watts - Engram, b. 1840 L2a1a2 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16286T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A A247G, G513A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9430 mujalli   L2a1a2a1 T16092C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16286T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
349051 الشريف / عبدالله بن علي ال ابراهيم الحرازي - دوقة Fatimah Salih Hashim Alharazy , b. 1955 L2a1b1 A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, C16290T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
E18637 Mehrez Fatma Madi L2a1c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
375954 Dashti Aldueij, taie L2a1c T16187C, C16189T, G16230A, T16263Y, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A G143A, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
41030 Washington Queen Mary Kittamaquund, b.1610 and d. 1640 L2a1c5 T16187C, C16189T, G16230A, C16294T, C16311T, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
239804 Alismail ابراهيم حسن ابراهيم محمد آل اسماعيل   L2a1f A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
297230 Wells Shalom Hizkiyah L2c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16264T, C16311T, G16390A, C16519T A93G, C150T, C182T, C198T, A247G, C325T, 309.1C, 315.1C
M6116 Elbaydawi gotia aboubakr elfattji.قوتيا ابوبكر الفتجي L2c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16311T, G16390A A93G, C146T, C150T, C182T, C198T, A247G, C325T, G499A, 315.1C
N110880 Malone Fanny Brooks, b. 1795 L3b A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16311T, T16356C, T16362C C146T, C152T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
Z1418 MARACAJA José Tito de Sousa L3d T16124C, A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, T16304C, C16519T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
317546 Musa Amina Maska L3d1a T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C150T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
113047 Bakhadda Rahal, Flitta, Algeria L3e2b A16129G, T16172C, A16183c, T16187C, G16230A, T16278C, C16311T, C16320T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9092 المطر المطر L3e3 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16265t, T16278C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
345081 D' Afonseca e Silva Maria Gomes da Rosa, Brasil L3f A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, C16218T, G16230A, T16278C, C16292T C146T, C150T, C152T, A189G, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N17651 Diaz Rebecca Lewis L3f T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, T16278C, C16291T, C16292T, C16295T  
257995 Kajouk   L3f1b A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, T16278C, C16292T C146T, C152T, A189G, C195T, A200G, A214G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8994 السماحي (Al-Samahi)   L3f1b2 A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C C146T, C150T, C152T, A189G, C195T, T199C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9900 Ghazali سيدي أحمد أبو سريه الموسوي الحسيني/فلسطين/مصر L3x2a1a T16086C, A16129G, C16169T, T16187C, C16189T, C16193T, T16195C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A200G, A247G, A249d, C494T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 368.1A, 368.2G, 368.3A, 368.4A
180613 Bin-Hassan   L4 C16071T, A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, A16293t, C16355T, T16362C, A16399G C152T, C195T, A244G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
288332 alabdalaly   L4a1a T16187C, C16189T, A16207t, A16220G, G16230A, C16260T, C16261T, T16278C, T16362C C146T, C152T, C198T, A247G, C325T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
316135 Graian .. جزيرة العرب   L4b2a2 A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, A16293t, C16295T, C16355T, T16362C, A16399G C152T, C195T, A244G, A247G, T391C, 315.1C
258833 Amspaugh Ellen Joseph Albert, b. 1920 and d. 2010 M A16129G, C16179d, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, A16302G, C16311T C146T, C152T, C195a, A247G, T489C, 309.1C, 315.1C
254454 IBRAHIM   M A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16488T, A16497G, C16527T C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
194691 Khan Amaji Khan, 1899-1985, Rampur, Uttar Pradesh M C16111T, A16129G, T16187C, G16230A, T16278C, C16287T C146T, C195T, A247G, T310C, T489C, 522.1A, 522.2C, C573D
289468 Shujaa   M T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, T204C, G207A, A247G, T482C, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
376310 Hanafi   M T16187C, C16189T, G16230A, C16264T, A16265c, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
329773 Abdullah Hamid (1) Abdullah - Asawerta - tribe M1 A16182c, A16183c, T16187C, G16213A, G16230A, T16249C, T16278C, T16359C C146T, C152T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
255172     M1'20'51 T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, A16272G, T16278C, C16311T C146T, C195T, G225A, A247G, A249d, G316A, T489C, 309.1C, 315.1C
T1880 El-Obeidi ( Bani Sulaym ) Um-Zaineb 1880 to 1950, Barasah Tribe East Libya. M1a1 A16183c, T16187C, G16230A, T16249C, T16278C, T16359C C146T, C152T, A200G, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
305912 حسين طالب أحمد علي العمار المطوع Al-Motawa M1a2b A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, T16249C, C16260T, T16278C, C16320T C146T, C152T, A200G, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
B6225 Dastgir Bhatti (Punjabi Jatt) (M30b) M30 T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16266T, C16311T C146T, C195a, A247G, C469T, T489C, 315.1C
485357 alhashmi famedha muhammed, b. unkown and d. 2005 M30-C16234T A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16234T, T16278C, C16311T C146T, C152T, C195a, A247G, T489C, 309.1C, 315.1C
259732 ذرية الوجيه علي بن عبدالغني الملا Um Abdullah M39'70 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T A56t, G66t, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 66.1T, 315.1C
422501 mohammed aisha mohamed M4'67-T16311C! T16075C, A16129G, C16169T, T16187C, C16189T, C16221T, T16223C, G16230A, T16231C, T16278C C146T, C152T, C195T, T199C, A247G, A385G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M4021 الهاشمي (Al Hashemi)   M5a1b T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
355713 ALOBAIDLY   N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, G16390A, C16465T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
348316 Alobaidly   N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, G16390A, C16465T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
399618 AlMannai   N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9241 Saad Bin Daineh   N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M8969 Al-Obaidly   N1b1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, T204C, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
337600 Alsaud   N1c T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
340795 وليد ابراهيم العصفور-عقيل بن عامر-جبله/الأحساء   N2a T16092C, A16129G, G16153A, T16187C, C16189T, A16215G, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A C146T, C152T, A189G, C195T, T199C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9694 Al-Jasim   N3 T16086C, A16129G, T16172C, T16217C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, C571T, 315.1C
358769 Altamimi ال فخرو   R A16129G, T16187C, C16189T, C16221T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16325C C146T, C152T, A243G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M10236 Bin Ibraheem   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16245T, T16278C, A16309G, C16311T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
301262 المهدى (al Mahdi) al mahdi R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T  
191722 سعود سلمان الناجم   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M10093 almulla alqttali alhashmi   R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C, C16519T C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
308164 عائذ نجد (Abu Judi Proj.)   R0a1 T16126C, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16286g, C16311T, T16362C C26T, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 42.1A, 309.1C, 315.1C
M9281 Husain   R0a1a T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
364868 AL Barami(البرعمي)   R0a1a T16126C, A16129G, G16153A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
360568 Asiri   R0a1a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, A16227G, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
303968 alomar alkhorafi R0a1a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T C64T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
227057 aldhaheri الظاهري R0a1a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T C64T, G73A, A93G, A95c, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
169809 Hamad . T saudi arabia R0a1a1 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16355T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
320851 aleshiwan   R0a2c T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M9984 Ibrahim E. A. Al-Eisa   R0a2c T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M8652 Al Mohaish ابو صالح R0a2c T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, T16362C, C16519T T58C, C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 315.1C
M9242 Eslami   R0a2d T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T C64T, G73A, A93G, C146T, C152Y, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 57.1C, 60.1T, 309.1C, 315.1C
314758 البلوشي Ghanima Saleh Al Abad, 1880 R0a2g T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C T58C, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 60.1T, 309.1C, 315.1C
303173 Caldés Elisabet Forteza b.1570? - d.1629, Mallorca, Spain R0a2m T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 57.1C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
M9625 عيسى محمد أبراهيم   R0a-60.1T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T C64T, G73A, C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, A451G, 522.1A, 522.2C, 44.1C, 60.1T, 309.1C, 309.2C, 315.1C
367810 özdemir malatya,yeşilyurt T1 T16093C, T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N112970 O'Connor Euthymia Kotsopoulou T1a1 A16129G, C16148T, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
338206   Saudi Arabia T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
363531 ALzuwayed Alhouqal T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
233525 Alfadhel   T1b T16126C, A16129G, A16163G, T16187C, T16223C, G16230A, T16243C, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
332019 Ghazizadeh   T2 T16126C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16298C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
B9708 Carter Morvareed Tork 1800's Turkey? T2 T16126C, A16129G, C16148T, C16184T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
307368 Russell Sarah O'Neill b1812 d1902 Cloghogue, Antrim T2 T16126C, A16129G, C16184T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, T16304C, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E14079 Mintiens Josepha Maria SORIANO, born +- 1730 T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16294T, C16311T, A16399G C195T, A247G, T252C, T279C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
424394 Dunaway Raffaella Costanza Ceraldi b. 1853 Fuscaldo IT T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
327595 Taini Leonarda Oliveri, 1748-1818 T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C194T, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
262073 Young   T2a1b2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16294T, C16296T, C16311T, T16324C, A16524G C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M6779 الهاشمي (Al Hashmi)   T2b A16037G, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
334066 Faisalh (A.P proj)   T2b4 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, T391C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
331948 Asp   T2b4 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
349941 Johnston Grazia Portelli circa 1700 T2b7a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8844 Abo yaqoub   T2b-T16296C! T16126C, A16129G, A16146G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, T16304C, C16311T C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
322460 ALTAYEB (Ibb,YEMEN) عبدالسلام احمد مانع الطيب bint shahait T2e T16126C, A16129G, G16153A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C150T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
B29752 maxcy louisa jane stiles T2f3 C16111T, T16126C, A16129G, T16187C, C16188T, T16223C, G16230A, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8793 Abdualkarem tripoli -libya U A16051G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16259T, C16291T, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
333966 Sassoon Yehuda Cohen and & Mazaltov Behora Benatar U1a1a A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16311T, C16519T C152T, C195T, A247G, C285T, A385G, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
M10441 Canaan   U2 A16051G, A16129c, A16183c, T16187C, C16214T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, T16362C C146T, C195T, T217C, A247G, C340T, A508G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
205250 AlAbadi AlHouti - Prophet Hud U2b2 A16051G, A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, C16239T, G16244A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16353T, C16519T C195T, A234G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6713     U3 A16129G, C16168T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16343G, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9528 الحمادي   U3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, A16343G, T16352C, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
317963     U3a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, A16343G, G16390A C146T, C150T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
339743 Hashemi Hamedan U3b1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16343G, C16519T C146T, C150T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
333856 Souza Gomes Lydia de Mello Borges, Portugal U4a1b A16129G, C16134T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16288C, C16311T, T16356C C146T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9463 Waleed Dawood Al-Najjar وليد داوود سليمان النجار   U4b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T, T16356C C146T, C152T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
133349 Ali   U5 T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16311T, A16399G, C16519T  
314856 Jordan Dovie Rowland U5a1a1d A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16311T, T16362C, A16399G, C16519T C146T, C152T, G185A, C195T, T204C, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
348741 Foster Amy Fawkener, b. 1605 and d. 1650 U5a1b A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, C195T, A215R, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
430575 Cook   U5a1b1 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16291T, C16294T, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
329956 Wentzel   U5a1b1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16291T, C16311T, A16399G C146T, C152T, C195T, A247G, A272G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
308890 Ribeiro Voss Antonia da Luz, b. 1700 U5b1 A16129G, C16167T, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, A16318G, T16356C, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
332751 Tosetti Arcangela Villafranca,1878-1907, Basilicata, Italy U5b1 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
376222 Alhadyan Haya Alkrayim, b. ~1920 U6b A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, A16219G, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C268T, 309.1C, 315.1C
447578 Nasher Ebtisam, b. 1975 U7a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T, A16318t, T16362C C146T, C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C
361905 habibi   U7a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16318t C146T, C151T, C195T, A247G, 315.1C
M10384 Ahmad Mohamad   U7a4 T16126C, A16129G, C16148T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t C151T, A247G, 315.1C
272456 Alwasil   U7a4 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
167762 bo khlloh Al Mualik بوخلوه السليطيى الموالك Paternal Ancestry U7b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t C146T, A153G, C195T, T204C, A247G, 315.1C
435634 shammoh   U7b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t, T16362C T60C, C146T, C195T, G207A, A247G, 309.1C, 315.1C
290905 Moore Sarah Jane Reed b. 1695 NC U8a1a1 A16129G, A16146G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16342C, C16400T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, T282C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
273814 alrasheed   U9 A16051G, A16129G, A16158G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16311T C146T, C152T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
320815 Malallah Malallah U9a A16051G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16259T, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
374180 Weyant Arthur Rock V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
B53765 ibn ahmad Mohammed Ibn Mohammed Ibn Taher, died 1986 V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N72148 Wolfe Reis b. c.1820 W A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16292T, C16311T, T16362C  
B6991 Hansen Agatha Schittenhelm, b. 2 July 1776, d. 1835 W3b A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, C194T, C195T, T199C, T204C, G207A, A247G, 309.1C, 315.1C
324719 Al Ali   W4 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16292T, C16311T C64T, G143A, C146T, C152T, A189G, T192C, C194T, T196C, T204C, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M9659 Abd Al-Rahman (Abu Judi Proj.)   X A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, C16311T C146T, C152T, A153G, G225A, T226C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
276387 Taabaan Gonabad, Khorasan, Iran X2 A16129G, A16158G, A16183c, T16187C, G16230A, C16311T, C16320T C146T, C152T, A153G, A247G, T489g, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M8141 Mulla-Hadi Marafie   X2 A16129G, T16187C, G16230A, A16309G, C16311T C152T, A153G, A247G, T489g, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
205303 Abdullayev Seyid Hashim Agha 1780 - 1840 X2-G225A A16129G, C16148T, A16182c, A16183c, T16187C, G16230A, C16266T, C16311T C64T, A93G, C146T, C152T, A153G, G225A, T226C, A247G, G263A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
B4406     X2-G225A A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, C16311T, C16320T C146T, C152T, A153G, G225A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
W
234045     W A16129G, A16166G, T16187C, C16189T, C16192T, G16230A, T16278C, C16292T, C16295Y, C16311T, A16343G, C16519T C146T, C152T, A189G, C194T, T204C, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
117376 Alhusseni Turkey W3b A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16292T, C16311T C152T, A189G, C194T, T199C, T204C, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N114540 Galadari 1800s W6b A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, T16325C C146T, C152T, A189G, C194T, T204C, G207A, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
X
204753 bn Obathan Al Muradi Almadhji المرادي Al Kindi Al-Qahtani X A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, C16311T A153G, G225A, T226C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
201882 Shujaa Mecca, Saudi Arabia X A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, G16274A, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
228311 Balonick- Davis Hava Fajgla Moszkowicz, b.1841 and d. ? X2b7 A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, C16311T C152T, C198T, G225A, T226C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C